กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

การที่ผู้เรียนจำโครงสร้างกระทู้ไม่ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดทักษะการลงมือเขียนขาดประสบการณ์การฝึกฝนและขาดเทคนิคการจำ การจะแต่งกระทู้ธรรมให้ถูกหลักสนามหลวงผู้เรียนจะต้องจำโครงสร้างให้ได้ก่อน เพราะถ้าจำไม่ได้ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอธิบายยังไงหรือเขียนไปก็ไม่ถูกนำซ้ำโดนตัดคะแนนอีก บทความนี้จึงขอนำเสนอเทคนิคการจำโครงสร้างกระทู้เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักง่ายๆ ในการจำโครงสร้างหรือรูปแบบการเขียนไปใช้ในเวลาสอบสนามหลวงจริงๆ ดังนั้นขอดีของบทความนี้ก็คือทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักและโครงสร้างการเขียนกระทู้อย่างง่ายๆ นั้นเองครับ

ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอเทคนิคแบบง่ายๆ พร้อมภาพตัวอย่างเพื่อให้เห็นรูปธรรมชัดเจนและการอธิบายของผมจะขออธิบายไปที่ละชั้นธรรมศึกษาตามลำดับขั้นตอนดังนี้ครับ

ตอนที่ 1  โครงสร้างกระทู้ธรรมชั้นตรี

<h1>เทคนิคการจำโครงสร้างกระทู้ธรรมตรี โท เอก</h1>

ตัวเลขสีแดง คือ สุภาษิต เวลาจำให้จำว่า...  3 สุภาษิตตรงกลาง
ตัวเลขสีเขียว คือ ย่อหน้า เวลาจำให้จำว่า... 4 ย่อหน้ากระดาษ
ตัวเลขสีฟ้า คือ คำสำคัญ  เวลาจำให้จำว่า... คำสำคัญ 4 จุดต้องเขียนตอนที่ 2  โครงสร้างกระทู้ธรรมชั้นโท

<h1>เทคนิคการจำโครงสร้างกระทู้ธรรมตรี โท เอก</h1>

ตัวเลขสีแดง คือ สุภาษิต เวลาจำให้จำว่า...  4 สุภาษิตตรงกลาง
ตัวเลขสีเขียว คือ ย่อหน้า เวลาจำให้จำว่า... 5 ย่อหน้ากระดาษ
ตัวเลขสีฟ้า คือ คำสำคัญ  เวลาจำให้จำว่า... คำสำคัญ 5 จุดต้องเขียนตอนที่ 3  โครงสร้างกระทู้ธรรมชั้นเอก
<h1>เทคนิคการจำโครงสร้างกระทู้ธรรมตรี โท เอก</h1>
ตัวเลขสีแดง คือ สุภาษิต เวลาจำให้จำว่า...  5 สุภาษิตตรงกลาง
ตัวเลขสีเขียว คือ ย่อหน้า เวลาจำให้จำว่า... 6 ย่อหน้ากระดาษ
ตัวเลขสีฟ้า คือ คำสำคัญ  เวลาจำให้จำว่า... คำสำคัญ 6 จุดต้องเขียนเป็นไงครับจำได้ง่ายขึ้นใช่มัยเพียงแค่ 3 ประโยคก็เป็นโครงสร้างการเขียนกระทู้แล้ว และเวลาเรานำไปเขียนจริงๆ ในห้องเรียนหรือในการสอบธรรมสนามหลวงหากเขียนไม่ครบตาม 3 ประโยคเบื้องต้นนั้นก็แสดงว่ากระทู้ของเรากำลังผิดรูปแบบหรือโครงสร้างการเขียนแล้วนั้นเองครับ

ส่วน 3,4,5 สุภาษิตตรงกลาง และ 4,5,6 ย่อหน้ากระดาษ และ คำสำคัญ 4,5,6 จุดต้องเขียน ผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าผู้เรียนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วจากบทความโครงสร้างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ก็ได้อธิบายยายความชัดเจนไปแล้วหากยังไม่เข้าใจก็ลองกลับไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีครับ

สุดท้ายในบทความนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหากยังมีขอสงสัยก็ Ask มาได้เลยครับจากกล่องด้านล่างนี้เท่านี้
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.