กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

บทความนี้จะขอนำเสนอลักษณะปัญหาข้อสอบวิชาธรรมะหรือการตั้งคำถามปัญหาวิชาธรรมวิภาคของสนามหลวงเพื่อให้ผู้เรียนธรรมศึกษารู้แนวทางของคำถามปัญหา และยังเป็นจุดสำคัญในการเตรียมตัวสอบธรรมสนามหลวง ดังนั้นข้อดีของบทความนี้ผู้เรียนธรรมศึกษาจะได้รู้ว่าข้อสอบธรรมสนามหลวง มีจุดมุ่งหมาย เน้นจุดไหนและผู้เรียนจะได้เตรียมรับมือก่อนสอบอย่างถูกจุดดีกว่าจะต้องเตรียมสอบโดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรบอกนั้นเองครับ
<h1>ลักษณะคำถามปัญหาข้อสอบวิชาธรรมชั้นตรี,ธรรมศึกษาตรี</h1>
การออกข้อสอบสนามหลวงเราไม่สามารถรู้ได้หรอกครับว่าจะออกข้อธรรมะอะไรบ้างและเรื่องอะไรบ้างหรือตรงไหนบ้างในหนังสือเรียน แต่เราก็พอที่จะจับจุดได้ว่าลักษณะการตั้งคำถามของสนามหลวงมักจะเป็นไปแนวทางไหน ดังที่ผมจะนำเสนอไว้ในบทความนี้ ดังนี้ครับ

          ลักษณะที่ 1  “เน้นความจำของผู้เรียน
          ลักษณะที่ 2  “เน้นความเข้าใจของผู้เรียน
          ลักษณะที่ 3  “เน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิเคาระห์

ที่นี้ผมจะอธิบายให้ชัดเจนว่าแต่ละลักษณะแต่ละข้อการตั้งคำถามปัญหาสนามหลวง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้นพร้อมกับยกตัวอย่างข้อสอบจากที่ปีก่อนๆ ดังนี้

ลักษณะที่ 1 “เน้นความจำของผู้เรียน
คำถามปัญหาสนามหลวงที่ถามเน้นความจำของผู้เรียน สนามหลวงจะถามอยู่ 3 ลักษณะด้วยกันคือ
          1.1 นำข้อธรรมะมาตั้งเป็นโจทย์ถามตรงๆ เลย  ยกตัวอย่างเช่น
          ถามว่า รัตนะในพระพุทธศาสนา ได้แก่ข้อใด ?
                   ก. ศีล สมาธิ ปัญญา
                   ข. ทาน ศีล ภาวนา
                   ค. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
                   ง. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

          1.2 นำความหมายของข้อธรรมะมาตั้งเป็นโจทย์ ตัวอย่างเช่น
          ถามว่า ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?
                   ก. สังคหวัตถุ 4
                   ข. จักร 4
                   ค. อิทธิบาท 4
                   ง. ปธาน 4

          1.3 นำคำศัพท์ในข้อธรรมนั้นมาตั้งเป็นคำถาม ยกตัวอย่างเช่น
          ถามว่า สติสัมปชัญญะ จัดเป็นธรรมอะไร ?
                   ก. ธรรมเป็นโลกบาล
                   ข. ธรรมมีอุปการะมาก
                   ค. ธรรมอันทำให้งาม
                   ง. ธรรมหาได้ยาก

ลักษณะที่ 2  “เน้นความเข้าใจของผู้เรียน
การตั้งคำถามของสนามหลวงเพื่อเน้นความเข้าใจของผู้เรียนนั้น สนามหลวงให้ความสำคัญมาก เพราะในข้อสอบวิชาธรรมะวิภาคชั้นตรีนั้นส่วนใหญ่คำถามเน้นความเข้าใจของผู้เรียน และบางทีจะถามปัญหาที่เป็นความจำและความเข้าใจในข้อเดียวกันด้วย เช่น
          2.1 เน้นความเข้าใจของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น
          ถามว่า ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ?
                   ก. พระอินทร์
                   ข. พระพรหม
                   ค. พระพิฆเณศวร์
                   ง. พระรัตนะตรัย
          2.2 เน้นความเข้าใจ+ความจำ ยกตัวอย่างเช่น
          ถามว่า เด็กติดเกมส์เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ?
                   ก. โลภะ
                   ข. โทสะ
                   ค. โมหะ
                   ง. ราคะ

ลักษณะที่ 3  “เน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิเคาระห์
การตั้งคำถามลักษณะนี้คือต้องการให้ผู้เรียนใช้ไหวพริบของตนเองในการคิด วิเคราะห์ พิจารณา เรื่องนั้น ข้อธรรมะนั้นๆ เช่น
          ถามว่า หากนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น ควรปฏิบัติอย่างไร ?
                   ก. ระวังไม่ทำความชั่ว
                   ข. ละเลิกทำความชั่ว
                   ค. พยายามทำดีเข้าไว้
                   ง. รักษาความดีมิให้เสื่อม
         
          ถามว่า จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบเป็นคนดี ?
                   ก. ตักบาตรประจำ
                   ข. มีมนุษย์สัมพันธ์
                   ค. รู้จักทดแทนคุณ
                   ง. ขยันทำการงาน

เห็นมัยครับทั้ง 3 ลักษณะที่ว่ามานี้พอจะมองเห็นภาพคราวๆ หรือยัง ซึ่งแม้ว่าในบทความนี้อาจจะนำเสนอไม่หมดทุกซอกทุกมุมแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าลักษณะคำถามสนามหลวงก็จะเป็นไปตามแนวที่ได้พูดมาเบื้องต้น

สุดท้ายผมก็หวังว่าบทความนี้จะช่วยเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนไม่มากก็น้อย ซึ่งถ้ามากก็แสดงว่าผมประสบความสำเร็จแต่ถ้าน้อยผมก็จะพัฒนาต่อไปครับ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.