กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ลักษณะคำถามปัญหาวิชาพุทธประวัติชั้นตรี,ธรรมศึกษาตรี</h1>
ประวัติพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวที่ผู้เรียนธรรมศึกษาชั้นตรีถือว่าต้องมีความเข้าใจและจำเรื่องราวของพระองค์ให้ได้ในระดับหนึ่ง และถ้าพูดถึงข้อสอบธรรมสนามหลวงโดยเฉพาะลักษณะการตั้งคำถามปัญหาวิชาพุทธประวัติแล้วละก็ผู้เรียนก็คงต้องอยากจะทราบกัน เพราะถ้าหากผู้เรียนทราบลักษณะปัญหาข้อสอบก็จะทำให้เรามีจุดในการอ่านเตรียมตัวสอบธรรมสนามหลวง ดังนั้นข้อดีของการรู้ลักษณะการตั้งคำถามปัญหาข้อสอบในวิชานี้ เมื่อใกล้เวลาสอบก็ยิงจะมีหลักหรือจุดสำคัญในการติวเข้มเตรียมตัวสอบของผู้เรียนเองครับ

ลักษณะที่ 1  “เน้นความเข้าใจในวิชาพุทธประวัติ
ลักษณะคำถามปัญหาที่เน้นความเข้าในในวิชาพุทธประวัตินี้ คำถามมักจะมีลักษณะไปในแวนที่ว่าพุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไรหรือพูดถึงใคร มีความสำคัญอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ตัวอย่างเช่น

                  > พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไร ?
                    ก. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
                    ข. ความเป็นไปของปัจเจกพุทธเจ้า
                    ค. ความเป็นไปของพระสาวก
                    ง. ความเป็นไปของพุทธบริษัท ๔

ลักษณะที่ 2  “เน้นความจำของผู้เรียนโดยตรง
การตั้งคำถามเน้นความจำของผู้เรียนโดยตรงทางสนามหลวงถือว่าให้ความสำคัญมาก เพราะต้องการให้ผู้เรียนจำเรื่องราวและทราบภูมิหลังของพระพุทธเจ้าได้นั้นเองครับ ซึ่งถ้าผู้เรียนจำไม่ได้เลยก็ทำข้อสอบไม่ได้เช่นกันครับ ตัวอย่างเช่น

                 > เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ที่ไหน ?
                    ก. เวฬุวัน
                    ข. ลุมพินีวัน
                    ค. อัมพวัน
                    ง. ลัฏฐิวัน

                 > พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว ประทับแรมชั่วคราวที่ไหน ?
                    ก. อิสิปตนมฤคทายวัน
                    ข. อนุปิยอัมพวัน
                    ค. ลุมพินีวัน
                    ง. เวฬุวัน

เห็นมัยครับว่าเมื่อถามเกี่ยวกับความจำ ถ้าผู้เรียนไม่ทราบเกี่ยวกับที่ต่างๆ ก็ย่อมจะทำข้อสอบไม่ได้แน่นอน ฉะนั้นก็ควรจะอ่านเนื้อหาให้ผ่านตากันสักหน่อยเนอะ

ลักษณะที่ 3  “เน้นความเข้าใจของผู้เรียน+ความจำ
คำถามลักษณะนี้ทางสนามหลวงเองต้องการให้ผู้เรียนนอกจากจะจำเรื่องราวของพระพุทธเจ้าได้แล้วยังต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจลึกซึ่งขึ้นมากกว่าเดิมอีกในจุดนั้นๆ ว่าเป็นมาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น

                 > คนจัณฑาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
                    ก. พ่อแม่วรรณะเดียวกัน
                    ข. พ่อแม่คนละวรรณะ
                    ค. พ่อแม่ตระกูลเดียวกัน
                    ง. พ่อแม่คนละตระกูล

                > ไม้แห้งที่ไกลจากน้ำ วางไว้บนบก บุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้ หมายถึงผู้เช่นไร ?
                    ก. ควรออกบวชได้
                    ข. ไม่ควรออกบวช
                    ค. ควรจะตรัสรู้ได้ 
                    ง. ไม่ควรจะตรัสรู้ได้

สรุปแล้วลักษณะการตั้งคำถามปัญหาของสนามหลวงก็จะอยู่ในประเด็น 3 ลักษณะดังกล่าวที่ได้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างไว้ในที่นี้

ฉะนั้นเทคนิคการเรียนวิชาพุทธประวัติขั้นแรกผู้เรียนควรจะอ่านหนังสือพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าให้จบเสียก่อน อย่างน้อยก็สัก 1รอบครับ เพราะยิ่งอ่านมากการมองเห็นภาพการจำและความเข้าใจก็ยิ่งมากนะครับ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.