กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

วิชาพุทธประวัติเป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ทราบประวัติของพระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ แต่การที่จะทราบภูมิหลังเรื่องราวต่างๆ ในทุกแง่ทุกมุมคงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เรียนธรรมศึกษาตรีอยู่ ยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องการออกข้อสอบของสนามหลวงก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรถ้าหากผู้เรียนไม่เคยศึกษาไม่เคยอ่านมาก่อนยิ่งถ้าไม่มีหลักในการเรียนหรือเทคนิคในการจำทำความเข้าใจวิชานี้ย่อมจะเป็นวิชาที่ยากสำหรับผู้นั้นแน่ๆ ครับ
<h1>เนื้อหาจุดสำคัญวิชาพุทธประวัติที่ออกสอบบ่อย,พุทธประวัติ,ธรรมศึกษาตรี</h1>
ผมขอนำเข้าสู่บทความนี้เลยแล้วกัน คือเป็นบทความที่ผมได้รวบรวมจุดสำคัญที่ทางสนามหลวงออกสอบบ่อยมากทีเดียว แม้ว่าจะนำมาเขียนลงไว้ยังไม่หมด ก็จะพยายามอัพเดทลงไว้ให้เรื่อยๆ แล้วกันครับ ดังนั้นในบทความนี้หากผู้เรียนจำจุดสำคัญต่างๆ ตามด้านล่างนี้ได้เวลาทำข้อสอบวิชาพุทธประวัติรับรองว่าจะต้องทำข้อสอบได้ไม่ต่ำกว่า30 ข้อแนะแน่นอนครับ เพราะจุดเนื้อหาสำคัญเหล่านี้ผมก็ถอดออกมาจากปัญหาที่ทางสนามหลวงออกสอบนั้นเองครับ แนะนำควรอ่านบ่อยๆ

1.ว่าด้วยวิชาพุทธประวัติ
 • พุทธประวัติ..กล่าวถึง ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า หรือเรื่องของพระพุทธเจ้า

2.ชมพูทวีป
 • ชมพูทวีป..ดินแดนเป็นแดนเกิดของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันได้แก่ อินเดีย เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน และภูฐาน
 • มิลักขะ..พวกที่มีถิ่นอาศัยอยู่เดิม
 • อริยกะ..พวกที่อพยพมาอยู่ใหม่แทนที่อยู่ของพวกมิลักขะ

3.วรรณะทั้ง 4
 • กษัตริย์..ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมือง
 • พราหมณ์..ทำหน้าที่ทางศาสนา พิธีกรรมต่างๆทางศาสนา
 • แพศย์..ผู้ทำการค้าขาย
 • ศูทร..ทำการงานที่ออกแรงหนัก มีหน้าที่แบกหาม
 • จัณฑาล..เกิดจากพ่อแม่คนละวรรณะ

4.ว่าสวรรค์ที่เกี่ยวกับพุทธเจ้า
 • ดุสิต...พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษโลก
 • ดาวดึงส์...พระองค์ทรงเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดา
 • ฆฏิกาพรหม...ผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อครั้งเสด็จออกบรรพชา
 • สหัมบดีพรหม...ผู้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์

5.พระราชวงศ์ต้นตระกูล
 • ศากยวงศ์...พระราชวงศ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระเจ้าโอกกากราชเป็นต้นตระกูล
 • ศากยวงศ์...หมายถึง ผู้มีความสามารถ
 • โกลิยวงศ์...ผู้ก่อตั้งคือพระราชธิดาพระเจ้าโอกกากราชกับพระเจ้ากรุงเทวหะ

6.กษัตริย์และบุคคลสำคัญ
 • พระเจ้าพิมพิสาร...ผู้ครองนครราชคฤห์ ผู้ที่ตั้งความปรารถนาไว้ 5 ประการ
 • พระเจ้าสุทโธทนะ...พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ครองเมืองกบิลพัสดุ์
 • พระนางสิริมหามายา...ภรรยาของพระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ
 • พระนางประชาบดีโคตมี...แม่นมผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะกุมาร หลังจากพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว
 • พระนามพิมพาหรือยโสธรา...ภรรยาของเจ้าชายสิทธัตถะ พร้อมกับทรงเป็นสหชาติ
 • อสิตดาบสหรือเทวิลดาบส...ผู้เข้าเยี่ยมพระราชกุมาร 3 วันแรกหลังจากประสูติ ผู้เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าสุทโทนะ
 • ครูวิศวามิตร...ครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อพระชนมายุ 7 พรรษา
 • อาฬารดาบส...สำนักแรกที่พระองค์ทรงเข้าไปศึกษาอยู่ด้วยหลักจากเสด็จออกบวชและสำเร็จสมาบัติ7 คือรูปฌาน4 และอรูปฌาน3
 • อุททกดาบส...สำนักที่สองต่อจากสำนักอาฬารดาบสพระองค์สำเร็จสมาบัติ8 คือได้อรูฌานที่4

7.เหตุการสำคัญที่ควรจำ
 • 3 วันแรกหลังจากประสูติ...อสิตดาบสบหรือเทวิลดาบสเข้าเยี่ยม พร้อมกับการได้รับการอภิวาทจากอสิตดาบสครั้งแรก และพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงกระทำด้วย
 • 5 วันหลักจากประสูติ...เชิญพราหมณ์ 108 มาฉันโภชนาหารพร้อมกับทำนายพระลักษณะ หนึ่งในนั้นคือท่านโกณฑัญญะ
 • 7 วันหลังจากประสูติ...พระมารดาคือพระนามสิริมหามายาทรงทิวงคต
 • พระชนมายุ 7 ปี...ศึกษาศิลปวิทยาครั้งแรกที่สำนักครูวิศวามิตร
 • พระชนมายุ 16 ปี...ทรงอภิเษกกับพระนางยโสธราหรือพิมพา
 • พระชนมายุ 29 ปี...ทรงเสด็จออกบรรพชา ณ ฝั่งแม่น้ำอโนมา

8.สถานที่สำคัญต้องจำ
 • อนุปิยอัมพวัน (ส่วนมะม่วง)...สถานที่แรกหลักจากเสด็จออกบรรพชา พระองค์ได้ประทับแรมที่นั้น
 • อุรุเวลาเสนานิคม...สถานที่บำเพ็ญเพียร ทรงกระทำทุกรกิริยาถึง 6 ปี
 • อิสิปตนมฤคทายวัน...สถานที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ด้วยธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
 • ลุมพินีวัน...จุดที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติ ระหว่างกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวหะ
 • เวฬุวัน (สวนไม้ไผ่)...พระราชอุทยานที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
 • เชตวัน...เป็นวัดที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถี สร้างเป็นวัดถวายแด่พระพุทธเจ้า
 • ลัฏฐิวัน (สวนตาลหนุ่ม)...พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดชาวมคธครั้งแรกและโปรดชฏิลสามพี่น้อง
 • อโนมา...สถานที่ที่พระองค์อธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตครั้งแรก
 • สังเวชนียสถาน 4...สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน

9.พระสาวกที่สำคัญ
 • ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ...พยานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และผู้รับพระธรรมเทศนาครั้งแรก
 • พระอัญญาโกณฑัญญะ ...พยายนในการตรัสรู้คนแรกและเป็นพระภิกษุคนแรกในพระพุทธศาสนา
 • พระโมคคัลลานะ ...พระสาวกผู้เลิศด้านมีฤทธิ์และเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย เป็นพระอรหันต์หลักจากบวชได้ 7 วัน
 • พระสารีบุตร ...พระสาวกผู้เลิศด้านมีปัญญามากและเป็นอัครสาวกเบื้องขวา เป็นพระอรหันต์หลังจากบวชได้15 วัน
 • พระอานนท์ ...พระสาวกผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก
 • พระอุบาลี ...พระสาวกผู้แตกฉานด้านวินัย
 • พระมหากัสสปะ ...ผู้อุปสมบทด้วยการรับโอวาท 3 ข้อ ชื่อเดิมคือปิปผลิมาณพ
 • ชฏิล 3พี่น้อง ...ได้รับพระธรรมเทศนาชื่อ อาทิตตปริยายสูตร จากพุทธเจ้า
 • พระอัสสชิ ...ผู้ให้ธรรมอันลึกซึ่งกินใจแก่ อุปติสส (พระสารีบุตร) จนได้ดวงตาเห็นธรรม
 • พระสุภัททะ ...สาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า
 • พระอนุรุทธะ ...ท่านที่พระอานนท์ทราบด้วยว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

10.อุบาสกอุบาสิกาที่สำคัญ
 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี ...ผู้สร้างวัดพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้า
 • นายจุนทะ ...ผู้ถวายอาหารบิณฑบาตครั้งสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้า
 • ยสะ ...ผู้ที่รับพระธรรมเทศนาชื่อ อนุปุพพีกถา และบรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์
 • บิดาท่านยสะ ...อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ
 • สิงคาลมานพ ...ผู้ที่พระพุทธเจ้าแสดงวิธีไหว้ทิศทั้ง 6 ให้
 • นางสุชาดา ...ผู้ที่ถวายอาหารบิณฑบาตครั้งแรก
 • ตปุสสะ และภัลลิกะ ...ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ

11.ธรรมะสำคัญและธรรมะที่ทรงแสดง
 • โอวาทปาฏิโมกข์ ...ทรงแสดงที่วัดเวฬุวัน ในวันสำคัญเรียกว่า จตุรงคสันนิบาต
 • ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ...แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ครั้งแรก มีใจความย่อว่าบรรพชิตไม่ควรเสพที่สุด 2 อย่าง คือกาเมสุขัลลิกานุโย และอัตตกิลมถานุโย
 • อนัตตลักณสูตร ...ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ มีใจความโดยย่อเกี่ยวกับขันธ์ 5 คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิณญาณเป็นอนัตตา
 • อาทิตตปริยายสูตร ...แสดงแก่ชฏิล 3 พี่น้อง พระสูตรที่กล่าวถึงอายตนภายใน 6 และอายตนภายนอก 6 ว่าเป็นของร้อน ร้อนเพราะถูกไฟราคะ โทสะ โมหะ ตลอดชาติ ชรา มรณะ เผาไหม้
 • อริยสัจ 4 ...ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
 • พระพุทธโอวาทครั้วสุดท้าย ...ว่าด้วยเรื่องความไม่ประมาท

จุดสำคัญๆ ที่น่าสนใจยังมีอีกมากที่ยังไม่นำมากล่าวในที่นี้ครับ ฉะนั้นผู้เรียนธรรมศึกษาตรีนอกจากจะอ่านบทความนี้แล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือวิชาพุทธประวัติประกอบด้วยนะครับ อ่านให้จบสัก 1 รอบก็ยังดีนะครับก่อนจะศึกษาบทความในบล็อกนี้

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.