กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>สถิติข้อธรรมวิภาคที่ออกสอบธรรมสนามหลวง,สถิติข้อสอบสนามหลวง</h1>


ที่

ข้อธรรมะ

สถิติหัวข้อธรรมวิภาคที่ออกสอบธรรมสนามหลวง
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
ธรรมมีอุปการมาก ๒
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก

ธรรมคุ้มครองโลก ๒
ออก
ออก

ออก
ออก
ออก
ออก

ธรรมอันทำให้งาม ๒
ออก
ออก
ออก

ออก
ออก
ออก

บุคคลหาได้ยาก ๒
ออก
ออก

ออก
ออก
ออก
ออก

รัตนะ ๓
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก

คุณของรัตนะ ๓

ออก


ออก
ออก
ออก

พุทธโอวาท ๓
ออก
ออก


ออก
ออก
ออก

ทุจริต ๓
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก

สุจริต ๓
ออก
ออก


ออก
ออก
ออก

๑๐
อกุศลมูล ๓
ออก
ออก
ออก

ออก
ออก
ออก

๑๑
กุศลมูล  ๓
ออก
ออก
ออก

๑๒
สัปปุริสบัญญัติ ๓
ออก
ออก

ออก
ออก
ออก
ออก

๑๓
บุญกิริยาวัตถุ ๓
ออก
ออก

ออก
ออก
ออก
ออก

๑๔
วุฒฑิ ๔
ออก
ออก

ออก
ออก
ออก
ออก

๑๕
จักร ๔

ออก
ออก

ออก
ออก
ออก

๑๖
อคติ ๔
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก

๑๗
ปธาน ๔
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก

๑๘
อธิษฐานธรรม ๔
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก

๑๙
อิทธิบาท ๔
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก

๒๐
ทำความไม่ประมาทในที่ ๔
๒๑
พรหมวิหาร ๔
ออก
ออก
ออก
ออก

ออก
ออก

๒๒
อริยสัจ ๔

ออก
ออก
ออก

ออก
ออก

๒๓
อนันตริยกรรม ๕
ออก
ออก

ออก
ออก๒๔
อภิณหปัจจเวกขณะ ๕

ออก


ออก๒๕
อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕
ออก
ออก
ออก

๒๖
พละ ๕
ออก

ออก

๒๗
ขันธ์ ๕
ออก

ออก
ออก


ออก

๒๘
คารวะ ๖
ออก

ออก
ออก
๒๙
สาราณิยธรรม ๖

ออก
ออก


ออก
ออก

๓๐
อริยทรัพย์ ๗
ออก

ออก


ออก


๓๑
สัปปุริสธรรม ๗
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก
ออก


๓๒
โลกธรรม ๘

ออก
ออก
ออก

ออก


๓๓
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

ออก
ออก


ออกหัวข้อธรรมทั้งหมด ๓๓ ข้อ ตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.