กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ทริคการทำข้อสอบวิชาเรียงแก้กระทู้ธรรม</h1>

เทคนิคการทำข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลาสอบจริงหรือขณะที่กำลังสอบอยู่นั้นควรจะเริ่มทำอะไรก่อน และลงมือเขียนอย่างก่อนนั้นเอง ดังนั้นผู้เรียนธรรมศึกษาควรอ่านทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ตามความถนัดของตนเอง ข้อดี ของบทความนี้ ก็คือจะเพิ่มความละเอียดอ่อนสมบูรณ์ของการเขียนกระทู้ ให้แก่ผู้สอบเวลาทำข้อสอบธรรมสนามหลวงจริง ดังนี้

ขั้นแรก ควรเขียนสิ่งที่เตรียมมาลงไว้ในกระดาษเปล่า
เวลาสอบจริง ควรจะเขียนสิ่งที่ตัวเองเตรียมมาลงไว้ในกระดาษเปล่าสักแผ่น ไม่ต้องกลัวกระดาษหมดนะ (ขอได้เรื่อยๆ..ของฟรี) ให้เขียนสิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดลงไว้ เช่น จุดสำคัญที่อยู่ในโครงสร้างกระทู้ รวมถึงสุภาษิตเชื่อม พร้อมที่มาของสุภาษิต ตลอดจนข้อธรรมที่เราอ่านไว้เพื่อจะนำมาอธิบายร่วม 

สิ่งที่ควรจะเขียนไว้ก่อน มี
๑. สุภาษิตเชื่อมพร้อมคำแปล และที่มาของสุภาษิตนั้นให้ถูกต้อง
๒. ประเด็นหลักของสุภาษิตที่ต้องอธิบาย และข้อธรรมะอื่นใช้ประกอบอธิบาย
๓. ร่างโครงร่างสั้นๆ ไว้ และควรเขียนสิ่งที่จะต้องเขียนในโครงสร้างกระทู้ไว้ เช่น
    -บัดนี้จักได้อธิบาย....เป็นลำดับต่อไป
    -สมดังสุภาษิตที่มาใน...........ว่า (ต้องปิดด้วยคำว่า..ว่า ทุกครั้ง)
    -สมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้อต้นนั้นว่า
    -มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้

ทั้งหมดนี้คือจุดสำคัญที่ต้องเขียนในการแต่งกระทู้ธรรม แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรณีที่ผู้สอบจำสุภาษิตและโครงสร้างทุกส่วนทั้งหมดได้แล้ว ก็ไม่ต้องทำตามวิธีนี้

ขั้นที่สอง ร่างเนื้อหาไว้ก่อนนำมาเขียนจริง
การที่ผู้สอบร่างเนื้อหาไว้ก่อนเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มถูกต้องของเนื้อหาและลดการเขียนผิด ลดการต้องลบคำผิด เพิ่มความสะอาดของงานเขียนกระทู้ธรรมของเรานั้นเอง เมื่อร่างเสร็จแล้วค่อยนำมาเขียนจริง ในแผ่นกระดาษคำตอบที่เราจะส่งอีกที กรณีนี้ก็มีผู้เรียนทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรและนักเรียนฆราวาสใช้กันเยอะเช่นกัน

ขั้นที่สาม ลงมือเขียนกระทู้ธรรมจริงในใบคำตอบ
ขั้นตอนนี้ต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ ๒ เมื่อร่างเนื้อเสร็จแล้วก็ให้นำมาเขียนลงในใบกระดาษคำตอบจริง ที่เราจะใช้ส่งให้คณะกรรมคุ้มสอบ และเวลาที่ลงมือเขียนจริง จะต้องเขียนให้ถูกโครงสร้างกระทู้ พร้อมให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การแต่งกระทู้ และถูกระเบียบการตรวจกระทู้ธรรมสนามหลวงด้วย

ขั้นที่สี่ ควรเขียนใหม่เมื่อดูไม่งาม
ขอแนะนำท่านผู้สอบว่า หากใบกระดาษคำตอบแผ่นใดแผ่นหนึ่ง เช่น มีรอยขีด รอยลบจากลิขิต รอยหมึกปากกา จัดวรรคตอนไม่ถูก ข้ามส่วนสำคัญมา คาบจากฝ่ามือผู้เขียนเอง ดูไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น แนะนำหากมีเวลาเหลือให้เขียนแผ่นใหม่ เพราะเรื่องความสะอาดเป็นหนึ่งในระเบียบการตรวจวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ดังนั้นหากไม่อยากเจอกับปัญหานี้ควรจะเขียนอย่างมีสติ และใจเย็น ไม่ต้องกลัวหมดเวลาก่อน เพราะวิชาแต่งกระทู้ธรรมให้เวลาในสอบทำข้อสอบเยอะที่สุด

ขั้นที่ห้า ตรวจความถูกต้องของกระทู้ธรรมก่อนส่ง
หัดเป็นคนรอบคอบไว้ ซึ่งก่อนที่จะนำส่งกระดาษคำตอบ ควรตรวจดูความเรียบร้อยเสียก่อน โดยเริ่มตรวจที่
  • ส่วนหัวกระดาษว่า เขียนเลขที่/ชั้น/วิชา/วันเดือนปี ให้เรียบร้อย
  • สุภาษิตคำบาลีและความหมายถูกต้องหรือยัง
  • ย่อหน้ากระดาษตรงกันตามโครงสร้างหรือไม่
  • จุดสำคัญที่ต้องเขียนในโครงสร้างกระทู้เขียนถูกต้องเรียบร้อยหรือยัง
  • จุดที่ใช้ลิขิตลบ ได้เขียนใหม่หรือยัง
  • ส่วนอื่นๆ

ทั้ง ๕ ขั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น นับว่าเป็นแนวทางให้ผู้เรียนธรรมศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับความถนัดของตัวเอง เพราะเวลาสอบจริงๆ หากมีขั้นตอนแนวทางการเขียนแล้ว นอกจากจะแต่งกระทู้ธรรมบรรลุได้ตามเป้าหมายแล้ว ก็จะเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมด้วย

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.