กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เทคนิคการเรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม จำเป็นสำหรับผู้เรียนธรรมศึกษาทุกชั้น ที่จะต้องมีเทคนิคการเรียนเพื่อเป็นตัวช่วยให้ง่ายแก่ความเข้าใจและการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมของผู้เรียนและการสอบธรรมสนามหลวง ดังนั้นผู้เรียนควรจะทำตามบทความนี้

<h1>เทคนิคการเรียนวิชาเรียงความกระทู้ธรรม</h1>

หนึ่ง. ฟังคำอธิบายจากครูอาจารย์ให้เข้าใจชัดเจนก่อน
การฟังการอธิบายของครูอาจารย์/พระอาจารย์ถือเป็นขั้นแรกในการเรียนทุกอย่างในโลกเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและประสบความสำเร็จ ดังนั้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมผู้เรียนธรรมศึกษาควรตั้งใจฟังการอธิบายจากครูอาจารย์ให้เข้าเสียก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากวิชานี้ผู้เรียนต้องทั้งความเข้า ความจำ ภาษาและความแม่นยำ ผู้เรียนที่มีประสบการณ์การฝึกหัดมาอย่างดีเท่านั้นถึงจะทำข้อสอบวิชานี้ได้สูง

สอง. ศึกษาโครงสร้างด้วยตนเองอีกครั้งและต้องจำให้ได้
เมื่อผู้เรียนผ่านขั้นแรกมาแล้วในขั้นนี้ก็ควรจะศึกษาทำความเข้าใจด้วยตัวเอง วิธีการศึกษาด้วยตนเองก็ง่ายๆ มีหลักดังนี้
  • ดูตัวเองว่าจำโครางสร้างรูปแบบการเขียนได้ทุกขั้นตอนหรือยัง ตั้งแต่คำเกริ่นนำ (บัดนี้ จักได้อธิบาย..) ไปจนถึงประโยคปิดท้าย (มีนัยดังพรรณนามาก็มีด้วยประการฉะนี้)
  • หากจำยังไม่ได้หมด อาจจะใช้วิธีการท่องคำในจุดนั้นๆ ไปเลยเอาให้จำ
  • แต่ละจุดตามโครงสร้างการเขียนต้องจำให้ได้หมด
สาม. ท่องสุภาษิตไว้ให้ได้แต่เนิ่น ๆ
การท่องจำสุภาษิตควรท่องไว้แต่เนิ่นๆ (ธรรมศึกษาตรี ๒ สุภาษิต, โท ๓, เอก ๔ ) มันจะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก เพราะหากท่องได้เร็วเราก็มีโอกาสท่องสุภาษิตอื่นๆ เพิ่มอีก และมันจะช่วยลดความกังวลต่อการจำสุภาษิตของผู้เรียนเอง ก็จะมีเวลาดูวิชาอื่นๆ ด้วย เพราะการสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมนี้ผู้เรียนธรรมศึกษาตรี, โท, เอก จะต้องนำสุภาษิตที่ตนเองท่องไว้ไปเชื่อมกระทู้ด้วย ตามเกณฑ์คือ
  • ธรรมศึกษาตรี ต้องนำพุทธสุภาษิตเชื่อมกระทู้ด้วย ๑ บท
  • ธรรมศึกษาโท ต้องนำพุทธสุภาษิตเชื่อมกระทู้ด้วย ๒ บท
  • ธรรมศึกษาเอก ต้องนำพุทธสุภาษิตเชื่อมกระทู้ด้วย ๓ บท
สี่. ฝึกเขียนอธิบายสุภาษิตที่ตัวเองท่องไว้
เมื่อเราเข้าใจในหลักการวิธีการโครงสร้างการเขียนดีแล้ว และจำสุภาษิตได้ครบแล้ว ในขั้นนี้ก็ต้องนำสุภาษิตนั้นมาฝึกหัดเขียนอธิบายสัก ๒-๓ ครั้ง หรือจนให้เกิดความชำนาญเสียก่อน เมื่อลงมือเขียนจริงและในการสอบธรรมสนามหลวงจะได้ง่าย

หมายเหตุ: วิชานี้ยิ่งผู้เรียนทำตามในขั้นที่ ๔ บ่อยมากแค่ไหนก็ยิ่งเพิ่มประสบการณ์และความแข็งแกร่งในการทำข้อสอบของตัวผู้เรียนเอง

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.