กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เทคนิคในการฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ความรู้นั้นจะบอกกันสอนกันได้โดยตรง แต่ทักษะที่แข็งแกร่งจะเกิดจากประสบการณ์ที่ฝึกฝน ดังนั้นข้อดีของบทความนี้คือจะทำให้ทักษะการเขียนกระทู้ของท่านแข็งแกร่งขึ้น เทคนิคในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นั้น ซึ่งถ้าหากผู้เรียนนำไปฝึกฝนบ่อยๆ จะช่วยให้ทักษะการเขียนของเราดีขึ้นและสามารถอธิบายธรรมได้หลากหลายมากขึ้น ดังนี้

สเต็ปที่ ๑  จับประเด็นหลัก
สาเหตุหลักเลยที่ผู้เรียนไม่รู้จะอธิบายอย่างไร บ้างคนถึงกับส่งกระดาษเปล่าก็เพราะว่ายังจับประเด็นหลักไม่ได้ ประเด็นหลักที่ว่านี้ คือประเด็นหลักของพุทธศาสนสุภาษิตที่ท่านท่องไว้นั่นเอง ว่าพุทธสุภาษิตที่นำมาอธิบายนั้น กล่าวถึงธรรมข้อใด เรื่องใด เช่นอาจจะเป็นเรื่อง ทาน ศีล ปัญญา ความไม่ประมาท บาป บุญ เป็นต้น เมื่อเรารู้ประเด็นหลักแล้วต่อไปก็คือการให้ความหมาย ว่าข้อธรรมนั้นมีความหมายอย่างไร เพราะหากไม่ทราบความหมายของธรรมข้อนั้นแล้ว ผู้เรียนก็ไม่สามารถที่จะอธิบายธรรมข้อนั้นได้ เพราะการให้ความหมาย คือ การให้คำจำกัดความ

ตัวอย่าง
tips writing kratootham, เทคนิคการเขียนกระทู้ธรรม

ประเด็นของสุภาษิตด้านบนนี้ก็คือ คนพาล และ ทาน นั้นเอง เมื่อเรารู้ประเด็นหลักของสุภาษิตแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือหาความหมายของประเด็นหลัก คือ
  • ความพาล คือ ผู้มีจิตใจเศร้าหมองตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหา
  • ทาน คือ การให้ปันสิ่งที่ตนมีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

เมื่อรู้ความหมายแล้วต่อไปก็ต้องแจกแจงข้อธรรม คือขยายเนื้อความข้อธรรมนั้นๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อการแต่งกระทู้และเป็นบันไดขั้นแรกของการแต่งกระทู้ธรรมมาก เมื่อนำมาแจกแจงธรรมก็จะได้
ความพาล คือ ผู้มีจิตใจเศร้าหมองตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหากิเลสตัณหา ก็มีรากเหง้ามาจากโลภ โกรธ หลง (โลภะ โทสะ โมหะ) นั้นเอง ผู้มีกิเลสตัณหาย่อมมุ่งตัดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือทำลายความสุข ความเจริญทั้งฝ่ายตนและผู้อื่น เป็นคนโง่เขลาไม่รู้จักการเสียสละให้ปันแก่ผู้อื่น เป็นคนตระหนี่ จึงติเตือนทานว่าไม่ดี 
ทาน คือ การให้ปันสิ่งที่ตนมีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทานที่สละให้แล้วจะมีผลมากได้นั้น ต้องประกอบด้วย ๑.ทั้งผู้รับและผู้ให้มีจิตบริสุทธิ์ ๒.ของที่จะให้ต้องเป็นของที่หามาได้โดยชอบธรรม ท่านว่าทานเปรียบเสมือนการรบ หมายความว่า การที่จะสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นทานให้แก่ผู้อื่นนั้น จะต้องรบกับศัตรูคือ มัจฉริยะความตระหนี่
หมายเหตุ : การแจกแจงข้อธรรม คือการอธิบายขยายความของข้อธรรมนั้น 

ดังที่ได้อธิบายมาจะเห็นได้เมื่อจับประเด็นหลักของสุภาษิตได้ ว่าพูดถึงเรื่องอะไร กล่าวถึงธรรมข้อไหน มีความหมายอย่างไรและนำไปแจกแจงอธิบายธรรมข้อนั้นๆ ได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการแต่งกระทู้ธรรมและเพิ่มทักษะของท่านให้ดียิ่งขึ้น

สเต็ปที่ ๒ ชักเข้าหาหลักธรรม
การชักเข้าหาหลักธรรม หมายถึงการหาข้อธรรมอย่างอื่นมาประกอบอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้มีเรื่องที่จะเขียนได้มากมาย เช่น การนำหลักธรรมจากวิชาธรรมวิภาค ที่เรียนมาแล้ว มาประยุกต์ประกอบคำอธิบาย เพื่อทำให้การอธิบายของเราน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง
เทคนิคการเขียนกระทู้ธรรม, เขียนกระทู้ธรรม

จากตัวอย่างหลักธรรมอื่นด้านบนนี้ คือแหล่งที่เราจะนำมาอธิบายเนื้อร่วม เช่น เรานำข้อธรรมในวิชาธรรมมาอธิบายขยายความ ของคำว่า คนพาล, ทาน เราก็หยิบธรรมบทใดบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องอาจจะโดยตรง หรือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นได้ เช่น
  • เรื่อง อกุศลมูล ๓ อย่าง มี โลภะ ความอยากได้, โทสะ คิดประทูษร้ายคนอื่น, โมหา ความหลงผิดบุญ
  • เรื่อง กิริยาวัตถุ ๓ อย่าง คือ ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน, ศีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล, ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
  • ข้อธรรมอื่น / เรื่องอื่นๆ
หมายเหตุ : การนำธรรมอื่นๆ มาอธิบายร่วม  จะทำให้เรื่องที่เราเขียนนั้นมีน้ำหนักมากขึ้น น่าเชื่อถือมากขึ้น 

สรุปว่า ถ้าจับประเด็นหลักของสุภาษิตได้ ก็จะรู้ว่าสุภาษิตนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไร จากนั้นก็หาความหมายของคำ ขยายความของคำที่เป็นประเด็นหลัก และก็แจกแจงหลักธรรมนั้นๆ ด้วยการชักเข้าหาหลักธรรมอื่น พูดง่ายๆ ก็คือให้นำธรรมบทอื่น มาอธิบายเสริมเพื่อให้เห็นภาพและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

AM: แนะนำว่าถ้ามีสุภาษิตเตรียมไว้แล้วก็ควรจะหาข้อธรรมอื่นๆ มาเตรียมไว้อธิบายร่วม เพื่อเวลาสอบจริงจะได้มีเรื่องเขียนหลากหลาย ...เพราะถ้าวิชานี้ทำไม่ได้หรือไม่เขียนส่งเลย ถือว่าสอบตกในปีนั้นเลย ก็ต้องรอสอบใหม่ปีถัดไป (คิดว่าคุณคงไม่ชอบเช่นนั้นแน่) 

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.