กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

ผู้เรียนอาจจะสงสัยว่าคำพูดหรือภาษาอยู่ในหลักระเบียบการตรวจกระทู้ธรรมข้อไหน ตอบผู้เรียนได้เลยว่าอยู่ในข้อ 6 ของระเบียบการตรวจกระทู้ธรรมสนามหลวง


<h1>คำพูดและภาษาที่ห้ามใช้เขียนกระทู้ธรรม</h1>

เพราะประโยชน์ของวิชากระทู้ธรรมนั้นนอกจากจะใช้คำให้ถูกต้องตามหลักภาษาแล้ว ผู้เรียนยังจะต้องรู้จักเลือกสรรถ้อยคำให้เหมาะสม มีพลัง สามารถชักจูงจิตใจผู้อ่านได้ และไม่ใช้คำตลาดหรือคำแสลง คำพื้นเมืองหรือคำภาษาถิ่น คำภาษาต่างประเทศ คำเทคนิค คำภาษาหนังสือพิมพ์ และคำที่ไกลเกินความเข้าใจ คำเหล่านี้ห้ามใช้

1. คำตลาดหรือภาษาพูด เช่น เกือก กินน้ำ ส้นตีน ผัวเมีย ปวดหมอง ผู้กอง อย่าเยอะ เป็นต้น
2. คำแสลง คือคำที่ใช้ผิดแปลกไปจากปกติ ทั้งด้านการเขียนและความหมาย เช่น ซ่า ซักดาบ อื้อซ่า นิ้งไปเลย เก๋ากึ๊ก ส.บ.ม. เป็นต้น
3. คำพื้นเมืองหรือคำภาษาถิ่น คือคำที่ใช้ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งและเข้าใจกันเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ เช่น บ่อ ฮ่วย เว้า ห่า คิง วอก ตัวตอน หรอ เป็นต้น
4. คำภาษาต่างประเทศ เช่น ฟรี สลัม เคอร์ฟิว คอร์รัปชั่น ฟุตโน้ต เล็คเซอร์ เป็นต้น
5. คำเทคนิค เช่น ระเบียน กระสวน อนุภาค อาทิกัมมิกะ ปัสสัทธิ เป็นต้น
6. คำภาษาหนังสือพิมพ์ เช่น ขายตัว เปิดอก เปิดศึกขยี้ ปลาทูเค็ม รัฐบาลห่วย หัวโล้นแสบ เป็นต้น
7. คำเกินความเข้าใจ คือคำพิสดารเกินกว่าที่คนอื่นๆ จะตีความหมายออก เช่น อารัมภบท อารัมภกถา ลิขิตพจน์ รูปนัย อรูปนัย เจตสิก เป็นต้น

หวังว่าคงจะทำให้เข้าใจในการเลือกสรรคำพูดหรือภาษาเขียนกระทู้ธรรมมากขึ้นว่าควรจะใช้คำภาษาเขียนอย่างไรดี ถึงจะชักจูงจิตใจผู้อ่านให้อ่านกระทู้ของเราจนจบอิอิ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.