กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>โวหาร : 4 ลักษณะการเขียนกระทู้</h1>

แม้ว่าเราจะทราบหลักการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมเบื้องต้นแล้ว แต่เมื่อลงมือเขียนจริงเราจะต้องมีความเข้าใจในหลักการบรรยายขยายความ ตรงนี้เองท่านเรียกว่า โวหาร ซึ่งแม้ว่าผู้เขียนกระทู้ธรรมจะแต่งไปในทำนองไหนก็ตาม สำนวนโวหารก็ย่อมแตกต่างกันกันตามความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ แต่เมื่อสรุปความของเนื้อหากระทู้ธรรมแล้วผู้แต่งจะเขียนไปในแนวไหนก็ตาม ก็จะต้องเขียนให้อยู่ในลักษณะของโวหารทั้ง ๔ ดังต่อไปนี้

๑. พรรณาโวหาร คือการเล่าเรื่องที่ได้เห็นมา หรือคิดประพันธ์เขียนขึ้นเอง ด้วยมุ่งความไพเราะความบันเทิงแก่ผู้อ่านนั้นเอง เช่น การเขียนนวนิยาย เขียนตำนาน เป็นต้น

๒. บรรยายโวหาร คือการเขียนอธิบายข้อความย่อ ซึ่งยังเคลือบคลุมอยู่ให้กระจ่างชัด เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น เช่นการอธิบายปัญหาว่า พระพุทธศาสนาคืออะไร?, ศีลธรรมคืออะไร?, สติ-สัมปชัญญะ คืออะไร? เป็นต้น ซึ่งแต่ละอย่างต้องอธิบายขยายความออกไปนั้นเอง

๓. เทศนาโวหาร การแต่งกระทู้ทำนองการสอน คือ ชี้แจงหรืออธิบายหลักธรรมนั้นๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ เช่น เทศนาธรรม โดยให้ผู้ฟังได้ตรึกตรองพิจารณาเห็นคุณและโทษของสิ่งนั้นๆ การแต่งนี้มุ่งให้ผู้ฟังเกิดฉันทะ อุตสาหะ นำมาปฏิบัติ เรียกว่า เทศนาโวหาร

๔. สาธกโวหาร การแต่งบรรยายข้อเปรียบเทียบ คือนำข้ออุปมาอุปไมยมาเทียบเคียง หรือนำหลักธรรมอื่นมาอธิบายร่วมให้แจ่มแจ้งมากขึ้น

สรุปแล้วการแต่งกระทู้ธรรมทุกชั้น ท่านกำหนดให้แต่งด้วย "เทศนาโวหาร" ตามข้อที่ 3 คือให้แต่งในลักษณะการสอนการชี้แจงหลักธรรม
  • แต่งการแต่งหรือเรียงความทั่วๆ ไปจะใช้โวหารอะไรเป็นหลักก็ตาม จำเป็นต้องมีโวหารอื่นแทรกเข้ามาอื่นอยู่แล้วตามสมควร เพียงแต่ให้ยึดในลักษณะเทศนาโหวารเป็นหลักก่อนเสมอ
สุดท้ายเป็นอีกหนึ่งทริปที่ผู้เรียนควรจะรู้ไว้ เพราะเรียงความเป็นอะไรที่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์อยู่ไม่น้อยเลยที่เดียว

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.