กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ความงามที่มองเห็นได้, beauty write kratootham</h1>

ความงามที่มองเห็นได้ความงามประเภทนี้เป็นเสน่ห์ขั้นต้นของการเรียนกระทู้ธรรมเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านหรือกรรมการตรวจได้เป็นอันมาก เพราะคะแนนของเรียงความจะได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความงามประเภทนี้มากพอสมควร เพราะฉะนั้น ผู้เขียนผู้สอบจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ


1. ลายมือ
เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งมามีผลต่อคะแนนมาก เพราะแม้เนื้อความจะดีเพียงไรหากลายมือไม่น่าอ่านแล้ว เรียงความนั้นก็หมดความหมาย (แย่เลย) เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเขียนหวัดเขียนเล่นหางให้ดูเกะกะสายตา ต้องตั้งใจเขียนให้เรียบร้อย ให้น่าอ่าน แม้ว่าลายมือไม่สวยก็ใช้ได้เหมือนกันนะ (เหมือนผู้หญิงที่รูปไม่สวย แต่จูบหอม ..อันนี้คำโบราณบอกนะ)

2. ความสะอาด
จัดว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนครับ เพราะถ้ามีการขีดฆ่าหรือขูดลบบ่อยๆ เรียงความนั้นก็จะหมดความสวยงามไม่น่าอ่าน หมึกที่ใช้เขียนควรใช้สีน้ำเงินหรือดำเท่านั้น ไม่ควรใช้สีอื่น เช่น สีเขียว สีม่วง สีแดง สีตามใจกู ฯลฯ

3. การจัดย่อหน้าและวรรคตอน
ก่อนที่จะย่อหน้าแต่ละย่อหน้า จะต้องให้สิ้นกระแสความเสียก่อน จะย่อหน้าตามความพอใจของตัวเองไม่ได้ ส่วนการจัดวรรคตอนนั้น ให้ดูความเหมาะสมระหว่างเนื้อความซึ้งเป็นคำบ้าง เป็นวลีบ้าง เป็นประโยคบ้าง และการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมจะต้องเขียนเว้นบรรทัดเสมอ ข้อนี้อย่าลืมเด็ดขาด

4. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายวรรคตอนนี้ หากไม่จำเป็นไม่ควรใช้ เพราะจะทำให้เลอะลานตาไม่น่าอ่าน เครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ควรนำมาใช้ เช่น

  • เครื่องหมาย ?
  • เครื่องหมาย “ “
  • เครื่องหมาย ,
  • เครื่องหมาย ()
  • อื่นๆ

5. การสะกดการันต์
การเขียนกระทู้ต้องพยายามเขียนคำศัพท์ให้ผิดน้อยมากที่สุด หากเขียนคำผิดบ่อยๆ มากๆ กรรมการผู้ตรวจจะเสื่อมศรัทธาในตัวผู้เขียน ทำให้คะแนนเราตก ซึ่งนั้นแน่นอนว่าเราต้องไม่ชอบแน่นอน ดังนั้นหากคำไหนมีตัวสะกดการันต์ควรเขียนให้ถูกต้อง โดยเฉพาะคำภาษาบาลีต้องใส่ ( . ) และ (  ํ ) ให้ถูกต้อง

6. การวางรูปกระทู้ธรรมทั้งคำบาลีและคำแปล
การวางรูปกระทู้ธรรมทั้งที่เป็นกระทู้ตั้งและกระทู้รับ ควรเขียนกะระยะให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษพอดี อย่าเขียนให้ชิดไปทางซ้ายหรือขวาของหน้ากระดาษจนเกินไป จะแลดูไม่งาม และขนาดของตัวหนังสือต้องเขียนให้เสม่ำเสมอกันไปตลอด

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.