กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบเบญจศีลเบญจธรรม


  1. ผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญคุณธรรมทางใจ ควรเริ่มต้นที่อะไรก่อน ?
  ตอบ  ถือศีล
  2. ศีล แปลตามรูปศัพท์ว่า ปกติ หมายถึงปกติอะไร ?
  ตอบ  กายกับวาจา
  3. สิกขาบทที่ ๑ มีข้อห้าม ๓ ประการ ยกเว้นข้อใด ?
  ตอบ  ทำร้ายจิตใจ
  4. สิกขาบทที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อปลูกฝังให้คนมีคุณธรรมใด ?
  ตอบ  ความมีเมตตา
  5. การทำชีวิตให้ตกล่วงไป ในสิกขาบทที่ ๑ หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  ทำให้ตาย
  6. ใช้งานสัตว์เกินกำลัง ไม่ให้หยุดพัก ปล่อยให้อดอยากซูบผอมจัดเป็นการกระทำประเภทใด ?
  ตอบ  ใช้การ
  7. เมื่อสัตว์มีคุณเสมอกัน ทำไมฆ่าสัตว์ใหญ่จึงมีโทษมากกว่า ?
  ตอบ  ใช้ความพยายามมาก
  8. สิกขาบทที่ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
  ตอบ  ทรัพย์สิน
  9. สิกขาบทที่ ๒ มีความสัมพันธ์กับเรื่องใด ?
  ตอบ  ความพอเพียง
  10. ข้อใด ไม่ถือเป็นการกระทำผิดตามสิกขาบทที่ ๒ ?
  ตอบ  ชิงโชค
  11. ผู้กระทำความผิดในสิกขาบทที่ ๒ ควรเรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  คนโกง
  12. การซ่อนทรัพย์สินของตนที่จะต้องถูกยึด นำไปเก็บไว้เสียที่อื่นจัดเป็นการกระทำประเภทใด ?
  ตอบ  กรรโชก
  13. กู้หนี้ไปแล้ว ไม่ยอมใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ตระบัด
  14. การทำลายทรัพย์สินของทางราชการให้เสียหาย เช่น ทุบตู้โทรศัพท์จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?
  ตอบ  ผลาญ
  15. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในสิกขาบทที่ ๒ ?
  ตอบ  แฉ
  16. สิกขาบทที่ ๓ บัญญัติขึ้นเพื่อให้มีความรักในเรื่องใด ?
  ตอบ  คู่ครอง
  17. การปฏิบัติตนตามสิกขาบทที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ?
  ตอบ  หย่าร้าง
  18. หญิงผู้เป็นเหล่ากอของตัว ในสิกขาบทที่ ๓ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ลูกสาว
  19. หญิงผู้เป็นเทือกเถาของตน ในสิกขาบทที่ ๓ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ยาย
  20. หญิงชายที่รับหมั้นกันแล้ว ถือว่าอยู่ในความพิทักษ์ของใคร ?
  ตอบ  คู่หมั้น
  21. ไม่นอกใจภรรยาตน ได้ชื่อว่า ไม่ลุอำนาจแก่กิเลสใด ?
  ตอบ  ราคะ
  22. สิกขาบทที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อเน้นให้คนทำความดีด้านใด ?
  ตอบ  ความมีสัจจะ
  23. เห็นบอกว่าไม่เห็น ไม่เห็นบอกว่าเห็น เป็นลักษณะของคำพูดใด ?
  ตอบ  คำเท็จ
  24. ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่แสดงตนทำท่าทางให้เขาเห็นว่า เป็นคนเจ็บป่วยจัดเป็นมุสาประเภทใด ?
  ตอบ  มารยา
  25. ตกลงว่าจะให้ ภายหลังไม่ให้ตามที่พูด จัดเข้าในปฏิสสวะข้อใด ?
  ตอบ  คืนคำ
  26. คำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ที่เรียกว่ายถาสัญญา ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  โวหาร
  27. อวดอ้างสรรพคุณยาเกินความจริง ว่าแก้โรคได้สารพัดเพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อ จัดเป็นมุสาประเภทใด ?
  ตอบ  เสริมความ
  28. สิกขาบทที่ ๕ บัญญัติขึ้นเพื่อให้คนงดเว้นในเรื่องใด ?
  ตอบ  สิ่งมึนเมา
  29. การดื่มสุรา เป็นเหตุบั่นทอนปัญญา ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ความคิดเฉื่อยชา
  30. ข้อใด ไม่ใช่โทษของการดื่มสุรา ?
  ตอบ  คนยกย่อง
  31. คนติดสุรา เลิกยาก จะต้องซื้อดื่มทุกวัน ตรงกับโทษข้อใด ?
  ตอบ  เสียทรัพย์
  32. ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อของไม่จำเป็น ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ซื้อยาแดง
  33. ความประมาทขาดสติ ตามสิกขาบทที่ ๕ มีอะไรเป็นมูลเหตุ ?
  ตอบ  ความมึนเมา
  34. วิรัติ มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาศีล ๕ อย่างไร ?
  ตอบ  เป็นเครื่องละเว้น
  35. สัมปัตตวิรัติ เป็นการงดเว้นจากวัตถุที่มาปรากฏในลักษณะใด ?
  ตอบ  ต่อหน้า
  36. การงดทำร้ายคนที่เป็นศัตรูกันในข้อใด ไม่จัดเป็นสัมปัตตวิรัติ ?
  ตอบ  งดเพราะไปแล้วไม่พบ
  37. การงดเว้นที่เรียกว่า สมุจเฉทวิรัติ มีลักษณะช่นไร ?
  ตอบ  งดเว้นเด็ดขาด
  38. การงดเว้นจากปาณาติบาต จะมั่นคงและตั้งอยู่ได้นานต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องสนับสนุน ?
  ตอบ  ความมีเมตตา
  39. การขาดเมตตาในข้อใด เปรียบได้กับคนใจจืด ?
  ตอบ  เห็นเขายากจนกลับดูดาย
  40. การกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไร ไม่ขายในราคาตามที่รัฐบาลกำหนดชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
  ตอบ  วัตถุ
  41. การบังคับใช้แรงงานเด็กให้ทำงานจนเกินกำลัง ไม่ยอมให้พักผ่อน ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
  ตอบ  บุคคล
  42. มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  สัมมาอาชีวะ
  43. ข้อใด ชื่อว่าเป็นการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิด ?
  ตอบ  ขายซีดีปลอม
  44. กิริยาที่ระมัดระวังไม่ประพฤติมักมากในกาม เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ สำรวมกาม
  45. กัลยาณธรรมข้อที่ ๓ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  รักนวลสงวนตัว
  46. การให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่คิดลำเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ความเที่ยงธรรม
  47. การจับจ่ายใช้สอยแต่พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ให้เกินฐานะตัวเอง ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ?
  ตอบ  การบริโภค
  48. อยู่คนเดียวควรระวังความคิด อยู่ท่ามกลางหมู่มิตรควรระวังวาจา ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ?
  ตอบ  การวางตัว

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.