กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบเบญจศีลเบญจธรรม


  1. ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ตาย
  2. แข่งขันกัดสุนัข เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ?
  ตอบ  ผจญสัตว์
  3. การรักษาศีลข้อปาณาติบาต ทำให้คนเราเกิดความคิดในเรื่องใด ?
  ตอบ  รักหวงแหนชีวิต
  4. อทินนาทาน บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?
  ตอบ  ทรัพย์สิน
  5. วิ่งราวทรัพย์ผู้อื่น จัดเป็นโจรกรรมข้อใด ?
  ตอบ  ฉก
  6. กิริยาที่ถือเอาทรัพย์เพื่อช่วยทำธุระในทางที่ผิด เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  รับสินบน
  7. หญิงผู้เป็นเหล่ากอของตัวในสิกขาบทที่ 3 หมายถึงข้อใด ?
  ตอบ  ลูกสาว
  8. การล่วงละเมิดศีลข้อที่ 3 เป็นเหตุให้เกิดโรคใด ?
  ตอบ  กามโรค
  9. การอวดอ้างว่า คงกระพัน ยิงฟันไม่เข้า จัดเป้นมุสาวาทประเภทใด ?
  ตอบ  ทำเลห์
  10. การกล่าวเกินความเป้นจริง เป้นมุสาวาทประเภทใด ?
  ตอบ  เสริมความ
  11. ข้อใด เป็นมุสาวาททางกาย ?
  ตอบ  เขียนหนังสือเท็จ
  12. พูดยุยงเพื่อให้เขาแตกกัน เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ส่อเสียด
  13. ข้อใด ไม่จัดเข้าในโทษของการดื่มน้ำเมา 6 อย่าง ?
  ตอบ  เสียคำสัตย์
  14. บุคคลผู้งดเว้นจากข้อห้ามในสิกขาบททั้ง 5 เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ผู้มีศีล
  15. พระอริยะไม่ประพฤติล่วงศีล 5 อย่างเด็ดขาด จัดเป็นวิรัติใด ?
  ตอบ  สมุทเฉทวิรัติ
  16. การไม่ทำร้ายศัตรูขณะที่มีโอกาส จัดเข้าในวิรัติข้อใด ?
  ตอบ  สัมปัตตวิรัติ
  17. กัลยาณธรรม แปลว่าอะไร ?
  ตอบ  ธรรมอันงาม
  18. ข้อปฏิบัติที่ยิ่งกว่าศีล เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  กัลยาณธรรม
  19. กัลยาณธรรมข้อที่ 1 เป็นเหตุให้มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นใด ?
  ตอบ  ช่วยเหลือกัน
  20. กัลยาณธรรมข้อใด เป็นเหตุให้มนุษย์ละความเบียดเบียนกัน ?
  ตอบ  เมตตากรุณา
  21. บริจาคทรัพย์ช่วยสุนัขที่ถูกนำไปฆ่า จัดว่ามีกัลยาณธรรมข้อใด ?
  ตอบ  กรุณา
  22. สัมมาอาชีวะ แปลว่าอะไร ?
  ตอบ  เลี้ยงชีพชอบ
  23. ข้อใด ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในวัตถุ ?
  ตอบ  ขายของปลอม
  24. คนทำงานด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน ควรปฏิบัติต่อทรัพย์ที่ได้มาอย่างไร ?
  ตอบ  ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
  25. ชายหญิงที่แต่งงานกัน ควรเว้นประพฤติกรรมใด ?
  ตอบ  พอใจคู่ครองคนอื่น
  26. รักนวลสงวนตัว มีความหมายตรงกับกัลยาณธรรมข้อใด ?
  ตอบ  สำรวมในกาม
  27. ข้อใด เป็นโทษของการไม่สำรวมในกาม ?
  ตอบ  เกิดโรคร้าย
  28. คนไม่มีสทารสันโดษ มีมูลเหตุมาจากเรื่องใด ?
  ตอบ  กามารมณ์
  29. ปติวัตร เป็นคุณประดับสตรี ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  สตรีมีสามี
  30. พระสารีบุตรเถระ แสดงความกตัญญูต่อพระอัสสชิ ได้ชื่อว่าประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?
  ตอบ  ความมีสัตย์
  31. ผู้พิพากษาตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม จัดเป็นความมีสัตย์ในเรื่องใด ?
  ตอบ  เที่ยงธรรม
  32.ความเที่ยงธรรม เพิ่มคุณสมบัติให้แก่ศีลในข้อใด ?
  ตอบ  มุสาวาท
  33. ข้อใด ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ?
  ตอบ  พอใจ
  34. คนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร เกิดผลเสียอย่างไร ?
  ตอบ  เสียสุขภาพ
  35. การเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ จัดว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ?
  ตอบ  ไม่ประมาทในงาน
  36. ข้อใดชื่อว่าไม่ประมาทในโลกธรรม ?
  ตอบ  โลกธรรมเป็นเรื่องธรรมดา
  37. การตั้งอยู่ในกัลยาณธรรม มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ?
  ตอบ  เป็นแบบอย่างที่ดี

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.