กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบเบญจศีลเบญจธรรม


  1. เครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา คือข้อใด ?
  ตอบ  ศีล
  2. ผู้ปรารถนาจะอบรมจิตให้ตั้งมั่น ควรทำสิ่งใดก่อน ?
  ตอบ  รักษาศีล
  3. ศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์สะอาดในด้านใด ?
  ตอบ  กายกับวาจา
  4. การรักษาศีลข้อที่ 1 มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ?
  ตอบ  ไม่ทำร้ายกัน
  5. การรักษาศีลข้อที่ 1 ป้องกันเรื่องใด ?
  ตอบ  ความโหดร้าย
  6. ข้อใดจัดเป็นปาณาติบาต ?
  ตอบ ฆ่าสัตว์
  7. เจตนาที่ให้สำเร็จปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ จงใจฆ่า
  8. ข้อใดเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ 1 ?
  ตอบ  กักขัง
  9. จงใจขับรถชนผู้อื่นถึงขาขาด เป็นอนุโลมปาณาติบาตข้อใด ?
  ตอบ  ทำให้พิการ
  10. ใช้การ ได้แก่การกระทำในข้อใด ?
  ตอบ  ไม่ให้หยุดพัก
  11. ข้อใด ไม่นับเข้าในวัตถุแห่งอทินนาทาน ?
  ตอบ ของที่สละทิ้ง
  12. อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์เช่นไร ?
  ตอบ  ที่ดิน (สิ่งที่ย้ายไปไหนไม่ได้)
  13. การกระทำใด จัดเป็นอทินนาทานเพราะทรัพย์สินของตนเอง ?
  ตอบ  หลบเลี่ยงภาษี
  14. ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
  ตอบ  ตระบัด
  15. ข้อใดเป็นโจรกรรมข้อว่า ฉก ?
  ตอบ  วิ่งราว
  16. คนพูดโกหกเพื่อเอาของของเขา ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  หลอก
  17. ลักของที่เคลื่อนที่ได้ ศีลขาดตอนไหน ?
  ตอบ  ของเคลื่อนจากที่ตั้ง
  18. การรับซื้อของโจร มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ?
  ตอบ  โจรชุชุม
  19. การทำลายทรัพย์สินคนอื่นให้เสียหาย ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ผลาญ
  20. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อ 3 เพื่อประโยชน์ใด ?
  ตอบ  ให้ยินดีในคู่ครองตน
  21. สามีภรรยามีความรักความซื่อตรงต่อกัน เพราะมีศีลข้อใด ?
  ตอบ  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
  22. การล่วงประเวณี ในศีลข้อที่ 3 ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ทำเชื้อสายให้เสียหาย
  23. หยิงชายที่ห้ามไว้ในศีลข้อที่ 3 มีกี่จำพวก ?
  ตอบ  20 จำพวก
  24. หญิงที่อยู่ในความพิทักษ์รักษาของบิดามารดาตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ลูกสาว
  25. ปัญหาสังคมข้อใด เกิดเพราะละเมิดศีลข้อที่ 3 ?
  ตอบ  หย่าร้าง
  26. พูดอย่างไร เรียกว่า มุสา ?
  ตอบ  พูดให้เข้าใจผิด
  27. การแสดงความเท็จเกิดขึ้นได้ทางใด?
  ตอบ  กายและวาจา
  28. นำเอกสารที่เป้นเท็จมาแสดงในที่ประชุม เป็นมุสาเกิดทางใด?
  ตอบ  กาย
  29. โทษของมุสา ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ขาดคนเชื่อถือ
  30. การอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นจริง ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ทำเล่ห์กระเทห์
  31. ไม่เจ็บป่วย ทำท่าทางให้เขาเห็นว่าเจ็บป่วย ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  มารยา
  32. การดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่ตนเองและผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ก่อการวิวาท
  33. นโยบายปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนศีลข้อใด ?
  ตอบ  ศีลข้อที่ 5
  34. ข้อใด เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ 5 ?
  ตอบ  ห้ามดื่มสุราในวัด
  35. ข้อใด ได้ชื่อว่าประพฤติตนอยู่ในศีลข้อที่ 5 ?
  ตอบ  ไม่ดื่มสุรา
  36. กิริยาที่งดเว้นจากการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีล 5 เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  วิรัติ
  37. การจะรักษาศีล 5 ให้มั่นคงจะต้องมีอะไรสนับสนุน ?
  ตอบ  กัลยาณธรรม
  38. การรักษาศีลของพระภิกษุและสามเณร จัดเป็นวิรัติใด ?
  ตอบ  สมุจเฉทวิรัติ
  39. การงดเว้นที่เรียกว่าสมุจเฉทวิรัติ มีลักษณะเช่นไร ?
  ตอบ  งดเว้นเด็ดขาด
  40. กัลยาณธรรมข้อใด สนับสนุนให้คนมีอาชีพสุจริต ?
  ตอบ  สัมมาอาชีวะ
  41. คนพูดมุสาทำให้ขาดกัลยาณธรรมใด ?
  ตอบ  ความมีสัจจะ
  42. คนขายกัลยาณธรรมใด ไม่สามารถรักษาศีลข้อที่ 1 ให้บริบูรณ์ได้ ?
  ตอบ  เมตตา
  43. คุณธรรมเช่นไร เรียกว่า กรุณา ?
  ตอบ  ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์
  44. พ่อแม่ปรารถนาให้ลูกได้ดี เพราะมีกัลยาณธรรมข้อใด ?
  ตอบ  เมตตา
  45. การกระทำใด เรียกว่า ประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ?
  ตอบ  ชื่อตรงต่อเวลา
  46. กัลยาณธรรมข้อ 3 ทำให้คนประพฤติเช่นไร ?
  ตอบ  สำรวมในกาม
  47. บุคคลประพฤติเช่นไร เรียกว่า มีสัจจะ ?
  ตอบ  พูดดี
  48. บุคคลจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องปฏิบัติอย่างไร ?
  ตอบ  มีศีลธรรม

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.