กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท


  1. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ พระอนุพุทธะ
  2. อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ
  3. พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นรัตตัญญู ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ รู้ธรรมก่อนใคร
  4. พระสาวกรูปใด เคยเป็นฤษีตั้งอาศรมอยู่ที่ตำบลคยาสีสะ ?
  ตอบ พระคยากัสสปะ
  5. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ณ ที่ใด ?
  ตอบ คยาสีสะ
  6. ใครเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่แคว้นมคธ ?
  ตอบ พระอุรุเวลากัสสปะ
  7. อุปติสสปริพาชก เห็นพระอัสสชิครั้งแรกในขณะใด ?
  ตอบ เดินบิณฑบาต
  8. พระสาวกรูปใด มีอายุอ่อนกว่าพระพุทธเจ้า ?
  ตอบ พระมหากัสสปะ
  9. พระมหากัสสปะ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน ?
  ตอบ โคนต้นพหุปุตตกนิโครธ
  10. ข้อใด ไม่ใช่ธุดงควัตรของพระมหากัสสปะ ?
  ตอบ อยู่ป่าช้าเป็นวัตร
  11. พระสาวกรูปใด บวชเพราะเกรงใจพระพุทธเจ้า ?
  ตอบ พระนันทะ
  12. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตก่อนบวช ?
  ตอบ พระมหากัจจายนะ
  13. พระสาวกรูปใด แสดงภัทเทกรัตตสูตร โดยย่อให้พิสดาร ?
  ตอบ พระมหากัจจายนะ
  14. พระสาวกรูปใด ได้ชื่อว่าราชาผู้หาความสุขมิได้ ?
  ตอบ พระโมฆราช
  15. พระสาวกรูปใด ทำให้พระสารีบุตรได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกตัญญู ?
  ตอบ พระราธะ
  16. พระพุทธเจ้าแสดงโทษการพูดมุสา เหมือนเทน้ำคว่ำขัน แก่ใคร ?
  ตอบ พระราหุล
  17. พระสาวกรูปใด ไม่เคยรู้จักคำว่า ไม่มี ?
  ตอบ พระอนุรุทธะ
  18. ธรรมนี้เป็นของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้า ไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมเนิ่นช้า ตรัสแก่ใคร ?
  ตอบ พระอนุรุทธะ
  19. พระสาวกรูปใด รับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล ?
  ตอบ พระอนุรุทธะ
  20. พระสาวกรูปใด มีกิจมากทำให้บรรลุพระอรหัตช้า ?
  ตอบ พระอานนท์
  21. พระสาวกรูปใด ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม จนเท้าแตก ?
  ตอบ พระโสณโกฬิวิสะ
  22. พระสาวกรูปใด มีต้นตระกูลช่วยกอบกู้เศรษฐกิจได้สำเร็จ ?
  ตอบ พระรัฐบาล
  23. พระสาวกรูปใด อดอาหารเพราะต้องการบวช ?
  ตอบ พระรัฐบาล
  24. พระสาวกรูปใด เป็นเอตทัคคะในด้านผู้บันลือสีหนาท ?
  ตอบ พระปิณโฑลภารทวาช
  25. พระสาวกรูปใด ตอบคำถามพระเจ้าอุเทน เรื่องพระภิกษุหนุ่มบวชอยู่ได้อย่างไร ?
  ตอบ พระปิณโฑลภารทวาช
  26. พระมหาปันถก ขับไล่พระจูฬปันถกออกจากวัด เพราะเหตุไร ?
  ตอบ เรียนรู้ได้ช้าไม่ทันใจ
  27. พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใคร ทำหน้าที่จัดพระไปกิจนิมนต์ ?
  ตอบ พระมหาปันถก
  28. อะไรเป็นเหตุให้พระโสณกุฏิกัณณะเป็นสามเณรถึง ๓ ปี ?
  ตอบ มีภิกษุไม่ครบ
  29. ขณะพระโสณกุฎิกัณณะแสดงธรรมแก่มารดาได้เกิดเหตุอะไร ?
  ตอบ โจรปล้นบ้าน
  30. พระสาวกรูปใด มีเงาสตรีตามหลังเพราะบาปกรรมในชาติก่อน ?
  ตอบ พระโกณฑธาน
  31. อะไรเป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ ต้องการจะเรียนมนต์
  32. พระสาวกรูปใด พูดจาไม่ไพเราะ แต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ?
  ตอบ พระปิลินทวัจฉะ
  33. ข้อใด ไม่เกี่ยวกับพระกุมารกัสสปะ ?
  ตอบ เป็นเอตัคคะด้านธรรมกถึก
  34. พระสาวกรูปใด เป็นผู้เชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทาญาณ ?
  ตอบ พระมหาโกฏฐิตะ
  35. พระสาวกรูปใด ชำนาญในการระลึกรู้อดีตชาติ ?
  ตอบ พระโสภิตะ
  36. พระมหากัปปินะ ก่อนบวชมีฐานะเป็นอะไร ?
  ตอบ กษัตริย์
  37. พระสาวกรูปใด ใช้เตโชธาตุปราบอัมพติตถนาคราชให้สิ้นฤทธิ์ ?
  ตอบ พระสาคตะ
  38. พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายยาและเวจกุฎี ?
  ตอบ พระพากุละ
  39. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานที่สุด ?
  ตอบ พระสีวลี
  40. พระวักกลิออกบวช เพราะมีอัธยาศัยอย่างไรในพระพุทธเจ้า ?
  ตอบ รูปัปปมาณิกา

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.