กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท


  1. อนุพุทธประวัติหมายถึงประวัติของใคร ?
  ตอบ  พระสาวก
  2. พระอัญญาโกณฑัญญะ มีบทบาทสำคัญอย่างไร ?
  ตอบ  เป็นพยานตรัสรู้
  3. ปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา แสดงอาการอย่างไร ?
  ตอบ  ตั้งอาสนะไว้
  4. ใครกล่าวว่า พวกเธอเคยฟังวาจาเช่นนี้ของเราหรือไม่ ?
  ตอบ  พระพุทธเจ้า
  5. พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอะไร ?
  ตอบ  อนัตตลักขณสูตร
  6. ขันธ์ 5 คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ปรากฎในพระสูตรไหน ?
  ตอบ  อนัตตลักขณสูตร
  7. อุรุเวลกัสสปะ เป็นนักบวชประเภทใด ?
  ตอบ  ชฏิล
  8. เมื่ออุรุเวลกัสสปะเห็นธรรมแล้ว เข้าในในลัทธิขิงตนอย่างไร ?
  ตอบ  ไม่มีแก่นสาร
  9. อุปติสสะรู้ที่ประทับพระพุทธเจ้าแล้ว เหตุใดจึงไม่รีบเข้าเฝ้า ?
  ตอบ  ต้องไปบอกสหายก่อน
  10. พระสารีบุตรบรรลุธรรม เพราะฟังธรรมที่ทรงแสดงแก่ใคร ?
  ตอบ  ฑีฆนขปริพาชก
  11. พวกเดียรถีย์จ้างโจรมาฆ่าพระโมคคัลลานะ เพราะสาเหตุใด ?
  ตอบ  เป็นกำลังพระศาสนา
  12. พระสาวกรูปใด เป็นตัวแทนพระศาสดาแสดงธรรมโปรดพระเจ้าจันฑปัชโชต ?
  ตอบ  พระมหากัจจายนะ
  13. พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงจีวรเศร้าหมอง ?
  ตอบ  พระโมฆราช
  14. พระราธะ ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?
  ตอบ  ญัตติจตุตถกรรม
  15. พระกาฬุทายี เดิมชื่อว่าอุทายี เพราะเหตุไรจึงเรียกเช่นนั้น ?
  ตอบ  เพราะมีผิวดำ
  16. ใครเป็นมารดาของพระนันทพุทธอนุชา ?
  ตอบ  พระนางปชาบดี
  17. พระราหุล เป็นพระนามที่ตั้งตามหลักการใด ?
  ตอบ  คำอุทานของบิดา
  18. พระอุบาลีผู้ทรงพระวินัยปิฎก ก่อนบวชมีอาชีพอะไร ?
  ตอบ  ช่างตัดผม
  19. ใครตัดสินอธิกรณ์ เรื่องภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะ ?
  ตอบ  พระอุบาลี
  20. พระสาวกรูปใด มีบุญมากแม้คำว่า ไม่มี ก็ไม่เคยได้ยิน ?
  ตอบ  พระอานนท์
  21. ประโยชน์ของการขอพรข้อสุดท้ายของพระอานนท์ คืออะไร ?
  ตอบ  เพื่อจะทรงจำธรรม
  22. พระศาสดาตรัสสอนพระโสณโกฬิวิสะ ด้วยอุปมาอะไร ?
  ตอบ  พิณ 3 สาย
  23. บิดามารดาของพระรัฐบาล ยินยอมให้ออกบวชเป็นพระภิกษุได้เพราะสาเหตุใด ?
  ตอบ  กลัวจะถึงความตาย
  24. พระสาวกรูปใด เป็นเอตทัคคะแสดงธรรมด้วยถ้อยคำไพเพราะ ?
  ตอบ  พระโสณกุฏิกัณณะ
  25. ใครถูกพวกภิกษุพูดหยอกล้อว่า สามเณรยังไม่อยากสึกหรอ ?
  ตอบ  พระลกุณฏกภัททิยะ
  26. พระสาวกรูปใด เป็นหลานของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ?
  ตอบ  พระสุภติ
  27. พระสาวกรูปใด เป็นหลานของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ?
  ตอบ  พระกังขาเรวตะ
  28. เมื่อพระวังคีสะทูลขอเรียนมนต์ พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไร ?
  ตอบ  ต้องบวชเป็นพระภิกษุก่อน
  29. พระสาวกรูปใด ปรารถนาจะได้รับโอวาทเท่าเม็ดทรายในกำมือ ?
  ตอบ  พระราหุล
  30. พระสาวกรูปใด ตอบพระเจ้าปายาสิผู้ไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีจริง ?
  ตอบ  พระกุมารกัสสปะ
  31. พระสาวกรูปใด เป็นผู้ฉลาดในการกล่าวสอนนางภิกษุณี ?
  ตอบ  พระนันทกะ
  32. พระเจ้ามหากัปปินะ มีม้าเร็วไว้ถามข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไร ?
  ตอบ  การอุบัติของพระพุทธเจ้า
  33. พระสาวกรูปใด เป็นต้นบัญญัติในการห้ามภิกษุดื่มสุรา ?
  ตอบ  พระสาคตะ
  34. พระอุปเสนะ มีความเกี่ยวข้องกับพระสารีบุตรในฐานะใด ?
  ตอบ  เป็นน้อง
  35. พระสาวกรูปใดอยู่ในครรภ์มารดานาน 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ?
  ตอบ  พระสีวลี
  36. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหันตืในขณะจรดมีดโกนครั้งที่ 3 ?
  ตอบ  พระสีวลี
  37. ใครเป็นพระอรหันต์แล้ว แม้ไม่ได้บวชก็จัดเป็นพระสงฆ์ ?
  ตอบ  พระพาหิยะทารุจีริยะ
  38. เพราะเหตุใด พระพากุละจึงได้ชื่อว่าเป็นคนสองตระกูล ?
  ตอบ  2 ตระกูลผลัดกันเลี้ยง

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.