กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ


  1. อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติขิงใคร ?
  ตอบ  พระสาวก
  2. ผู้ได้รับยกย่องว่า เป้นผู้เลิศในทางนั้นๆ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  เอตทัคคะ
  3. มหาสาวกที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ ตามนัยพระบาลีมีกี่องค์ ?
  ตอบ  41 องค์
  4. พระธรรมราชา หมายถึงใคร ?
  ตอบ  พระพุทธเจ้า
  5. พระอัญญาโกณฑัญญา ประกาศศาสนาครั้งแรกที่ไหน ?
  ตอบ  โทณวัตถุคาม
  6. ใครได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นรูปแรก ?
  ตอบ  พระอัญญาโกณฑัญญะ
  7. ผู้ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก คือใคร ?
  ตอบ  พระอุรุเวลกัสสปะ
  8. พระสารีบุตร สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังธรรมอะไร ?
  ตอบ  เวทนาปริคคหสูตร
  9. พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกพระเถระรูปใด ?
  ตอบ  พระสารีบุตร
  10. พระสาวกรูปใด เป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรก ให้การบวชสามเณร ?
  ตอบ  พระสารีบุตร
  11. พระสาวกรูปใด ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพาราม ของนางวิสาขา ?
  ตอบ  พระโมคคัลลานะ
  12. พระสาวกรูปใด บวชเป็นภิกษุด้วยวิธีรับโอวาท 3 ข้อ ?
  ตอบ  พระมหากัสสปะ
  13. ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?
  ตอบ  ยสะ
  14. ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี เป็นคำพูดของใคร ?
  ตอบ  ปิปผลิมาณพ
  15. พระสาวกรูปใด สามารถอธิบายพระสูตรที่ตรัสโดยย่อให้พิสดาร ?
  ตอบ  พระมหากัจจายนะ
  16. พิจาณาโลกนี้อย่างไร มัจจุราชจึงจักไม่แลเห็น ใครทูลถาม ?
  ตอบ  โมฆราชมาณพ
  17. พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงจีวรเศร้าหมอง ?
  ตอบ  พระโมฆราช
  18. พระสีวลี เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ?
  ตอบ  มีลาภมาก
  19. พระวังคีสะ เคาะกะโหลกศีรษะของใครแล้วไม่รู้ที่เกิด ?
  ตอบ  พระอรหันต์
  20. อะไรเป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ  ต้องการจะเรียนมนต์
  21. พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอ คือะไร ?
  ตอบ  เมื่อไม่อยู่ในที่แสดธรรม ขอให้แสดงซ้ำอีกครั้ง
  22. พระสาวกรูปใด ไม่มีโอกาสครองผ้าสาวพัสต์ก่อนนิพพาน ?
  ตอบ  พระพาหิยทารุจีริยะ
  23. พระพาหิยทารุจีริยะ ได้รับเอตทัคคะด้านใด ?
  ตอบ  ตรัสรู้เร็ว
  24. พระนันทเถระ ได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด ?
  ตอบ  สำรวมอินทรีย์
  25. ความรักไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ?
  ตอบ  พระนันทะ
  26. พระสาวกรูปใด เป็นเลิศด้านทิพยจักษุ ?
  ตอบ  พระอนุรุทธะ
  27. พระสาวกรูปใด ตรึกมหาปุริสวิตก 7 ประการ ?
  ตอบ  พระอนุรุทธะ
  28. พระสาวกรูปใด ยอมอดข้าวตาย ถ้าไม่ได้บวช ?
  ตอบ  พระรัฐบาล
  29. ใครทำหน้าที่วินิจฉัยอธิกรณ์ กรณีมารดาของกุมารกัสสปะ ?
  ตอบ  พระอุบาลี
  30. พระสาวกรูปใด วิสัชนาพระวินัย ในคราวทำสังคายนาครั้งแรก ?
  ตอบ  พระอุบาลี
  31. พระโสณกุฏิกัณณะต้องเป็นสามเณรอยู่ถึง 3 ปี จึงได้รับอุปสมบทเพราะเหตุใด ?
  ตอบ  พระสงฆ์ไม่ครบ 10 รูป
  32. พระสาวกรูปใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายในพระธรรมวินัย ?
  ตอบ  พระราธะ
  33. พระราธะ ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?
  ตอบ  ญัตติจตุตถกรรม
  34. วันเกิดพระสาวกรูปใด บิดาพูดว่า บ่วงเกิดแล้ว ?
  ตอบ  พระราหุล
  35. พระพุทธเจ้าทรงประทานทรัพย์อะไรแก่ราหุลกุมาร ?
  ตอบ  อริยทรัพย์
  36. พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าอย่างไร ?
  ตอบ  เป็นผู้เลิศด้านใฝ่ในการศึกษา
  37. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ใครกล่าว ?
  ตอบ  พระรัฐลบาล
  38. เธอจะเฝ้าดูกายที่เปื่อยเน่านี้ไปทำไม ตรัสแก่พระสาวกรูปใด ?
  ตอบ  พระวักกลิ
  39. พระนางรูปนันทาไม่กล้าไปฟังธรรม เพราะเหตุใด ?
  ตอบ  กลัวถูกพระพุทธเจ้าตำหนิความงาม
  40. โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้ เป็นคำถามของใคร ?
  ตอบ  อชิตมาณพ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.