กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท


  1. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า อนุพุทธ ?
  ตอบ พระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า
  2. นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ถึง พ.ศ. 2555 เป็นเวลากี่ปี ?
  ตอบ 2600 ปี
  3. การได้รับยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในทางนั้นๆ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ เอตทัคคะ
  4. อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญโญ แปลว่าอย่างไร ?
  ตอบ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ
  5. ปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งพระมหาบุรุษไป เพราะสาเหตุใด ?
  ตอบ สิ้นความหวัง
  6. วาจาเช่นนี้ เราเคยได้พูดแล้วในปางก่อนหรือ ใครกล่าว ?
  ตอบ พระพุทธเจ้า
  7. พระอัญญาโกณฑัญญะ เผยแผ่พระศาสนาครั้งแรกที่ใด ?
  ตอบ โทณวตถุคาม
  8. พระอัญญาโกณฑัญญะ ก่อนบวชเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ใด ?
  ตอบ โหราศาสตร์
  9. พระสาวกรูปใด เป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาที่แคว้นมคธ ?
  ตอบ พระอุรุเวลกัสสปะ
  10. อุปติสสปริพาชก เห็นพระอัสสชิครั้งแรกในขณะใด ?
  ตอบ ขณะเดินบิณฑบาต
  11. อุปติสสะและโกลิตะ บวชเป็นปริพาชกในสำนักของใคร ?
  ตอบ สัญชัยเวลัฏฐบุตร
  12. พระสาวกรูปใดเปรียบเสมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร ?
  ตอบ พระโมคัลลานะ
  13. โกลิตปริพาชกและพระโมคคัลลานะ เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?
  ตอบ เป็นบุคคลเดียวกัน
  14. พระอุรุเวลกัสสปะบวชในพระพุทธศาสนา เพราะสาเหตุใด ?
  ตอบ เห็นว่าลัทธิของตนไม่มีแก่นสาร
  15. ปิปผลิมาณพเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร จึงออกบวช ?
  ตอบ ต้องคอยรับบาปคนอื่น
  16. ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี เป้นคำพูดของใคร ?
  ตอบ พระมหากสสปะ
  17. กัจจายนพราหมณ์ เคยดำรงตำแหน่งปุโรหิตของใคร ?
  ตอบ พระเจ้าจัณฑปัชโชต
  18. ใครเป็นอาจารย์ของมาณพ 16 คน มีอชิตมาณพ เป็นต้น ?
  ตอบ พาวรีพราหมณ์
  19. พระสารีบุตร บวชให้ใครที่เคยถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่ตน ?
  ตอบ ราธพราหมณ์
  20. พระสวกรูปใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายในพระธรรมวินัย ?
  ตอบ พระราธะ
  21. พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?
  ตอบ ใฝ่การศึกษา
  22. ทุกข์เพราะถูกพรากจากคนรัก เกิดขึ้นกับพระสาวกรูปใด ?
  ตอบ พระนันทะ
  23. พระสาวกรูปใด บวชแล้วมักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ?
  ตอบ พระภัททิยะ
  24. พระสาวกรูปใด มีภารกิจมาก จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ช้า ?
  ตอบ พระอานนท์
  25. พระสาวกรูปใด ไม่รู้จักคำว่า ไม่มี ?
  ตอบ พระอนุรุทธะ
  26. พระสาวกรูปใด รับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล ?
  ตอบ พระอนุรุทธะ
  27. พระมหาสาวกที่อยู่ในขณะพระศาสดาปรินิพพาน ได้แก่ข้อใด ?
  ตอบ พระอานนท์ พระอนุรุทธะ
  28. พระสาวกรูปใด บำเพ็ญเพียรเดินจงกรมถึงกับเท้าเข่มมือแตก ?
  ตอบ พระโสณโกฬิวิสะ
  29. พระสาวกรูปใดกว่าจะบวชได้ ต้องใช้ชีวิตเข้าแลก ?
  ตอบ พระรัฐบาล
  30. พระสาวกรูปใด ตอบคำถามพระเจ้าอุเทน เรื่องพระภิกษุหนุ่มบวชอยู่ได้อย่างไร ?
  ตอบ พระปิณโฑลภารทวาชะ
  31. พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอพระพุทธเจ้า คือข้อใด ?
  ตอบ เมื่อไม่อยู่ในที่นั้น ขอให้แสดงธรรมซ้ำอีกครั้ง
  32. วัดเชตวัน ในกรุงสาวัตถี ใครสร้างถวาย ?
  ตอบ อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  33. พระสีวลีเป็นเลิสกว่าภิกษุทั้งหลายในด้สนใด ?
  ตอบ มีลาภมาก
  34. สาเหตุใด ทำให้พระโสณกุฏิกัณณะบวชเป็นสามเณรถึง 3 ปี ?
  ตอบ มีภิกษุไม่ครบ 10 รูป
  35. พระจูฬปันถกะ บรรลุพระอรหันต์ด้วยวิธีใด ?
  ตอบ บริกรรมผ้าขาว
  36. ข้อใด เป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ ต้องการเรียนมนต์
  37. พระสาวกรูปใด มีความชำนาญในการระลึกชาติ ?
  ตอบ พระโสภิตะ
  38. พระสาวกรูปใด ใช้เตโชกสิณปราบอัมพติตถนาคราชให้สิ้นฤทธิ์ ?
  ตอบ พระสาคตะ
  39. พระสาวกรูป มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายเวจกุฏีและยา ?
  ตอบ พระพากุละ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.