กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชากรรมบถชั้นเอก


  1. ชีวิตสรรพสัตว์จะสุขหรือทุกข์ มีอะไรเป็นเครื่องกำหนด ?
  ตอบ  กรรม
  2. วิชากรรมบถ เน้นหลักคำสอนว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  ตอบ  อำนาจแห่งวิบากกรรม
  3. กรรมบถจัดเป็นศีล แต่ไม่เหมือนศีล ๕ เพราะไม่มีสิกขาบทใด ?
  ตอบ  ข้อ ๕
  4. กรรมบถนั้น ว่าโดยการกระทำมี ๓ อย่าง ยกเว้นข้อใด ?
  ตอบ  เวรกรรม
  5. เชื้อโรคเข้าทางร่างกาย ส่วนกิเลสจะเข้าสู่ตัวเราทางใด ?
  ตอบ  ทางใจ
  6. อะไรเป็นมูลเหตุให้บุคคลกระทำกรรมชั่ว ?
  ตอบ  อกุศลมูล
  7. สิ่งที่ใจเข้าไปยึดเหนี่ยว เป็นเหตุให้กระทำกรรม เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  อารมณ์
  8. ความรู้สึกในอารมณ์ว่าเป็นสุขทุกข์ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  เวทนา
  9. การกระทำที่ขาดเจตนา จัดเป็นกรรมอะไร ?
  ตอบ  ไม่เป็นกรรม
  10. อกุศลกรรมเป็นกิจไม่ควรทำ เพราะเหตุไร ?
  ตอบ  ให้ผลเป็นทุกข์
  11. อกุศลกรรมทางกายที่คนไม่ควรกระทำ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ปาณาติบาต
  12. ผู้ประพฤติอกุศลกรรม ย่อมเกิดในอบายภูมิ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  เปรต
  13. โลภะ โดยตรงเป็นสมุฏฐานให้เกิดอะไร ?
  ตอบ  ลักขโมย
  14. โทสะ โดยตรงเป็นสมุฏฐานให้เกิดอะไร ?
  ตอบ  ความโกรธ
  15. โมหะ โดยตรงเป็นสมุฏฐานให้เกิดอะไร ?
  ตอบ  ความงมงาย
  16. คำว่า มือเปื้อนเลือด ตรงกับอกุศลกรรมบถข้อใด ?
  ตอบ  ปาณาติบาต
  17. คำว่า ปาณะ ในปาณาติบาต โดยปรมัตถ์ ได้แก่อะไร ?
  ตอบ  ชีวิตินทรีย์
  18. ในปาณาติบาต เมื่อรูปชีวิตินทรีย์ขาด อะไรย่อมขาดตามด้วย ?
  ตอบ  อรูปชีวิตินทรีย์
  19. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำปาณาติบาต ?
  ตอบ  อ่อนแอ
  20. การตายลักษณะใด ไม่ถือว่าเป็นปาณาติบาต ?
  ตอบ  ตายเอง
  21. คำว่า เถยยจิต ในอทินนาทาน หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  จิตเป็นขโมย
  22. อทินนาทานที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  สั่งให้คนอื่นลัก
  23. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำอทินนาทาน ?
  ตอบ  ด้อยทรัพย์
  24. กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางทวารใด ?
  ตอบ  กายทวาร
  25. กาเมสุมิจฉาจารอาศัยอะไร จึงจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ?
  ตอบ  สัมผัสทางกาย
  26. องค์แห่งกาเมสุมิจฉาจาร ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  จิตคิดจะเสพ
  27. เจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้คนเข้าใจผิดในสถานการณ์ จัดเป็นวจีกรรมประเภทใด ?
  ตอบ  มุสาวาท
  28. กล่าวโจมตีให้ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้คนอื่นเข้าข้างตนจัดเป็นวจีกรรมประเภทใด ?
  ตอบ  ปิสุณวาจา
  29. มุสาวาทที่เกิดขึ้นทางกายทวาร ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ปลอมเอกสาร
  30. องค์แห่งมุสาวาทข้อใด ทำให้สำเร็จเป็นกรรมบถ ?
  ตอบ  คนอื่นเชื่อ
  31. ปิสุณวาจา ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  พูดให้แตกแยก
  32. ปิสุณวาจา เกิดขึ้นทางทวารใด ?
  ตอบ  กายทวาร วจีทวาร
  33. ผรุสวาจามีโทษมาก เพราะคนที่ถูกด่าเป็นคนเช่นไร ?
  ตอบ  มีคุณธรรมมาก
  34. อกุศลธรรมทางใจ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  เห็นผิด
  35. ความโลภคิดอยากได้ของคนอื่น เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  อภิชฌา
  36. บุคคลเช่นไร เรียกว่าลุแก่อำนาจอภิชฌา ?
  ตอบ  โลภมาก
  37. เมื่ออภิชฌาเกิดขึ้นบ่อย ๆ เป็นเหตุให้คนกระทำอกุศลกรรมใด ?
  ตอบ  ลักทรัพย์
  38. เมื่อพยาบาทเกิดขึ้นบ่อย ๆ เป็นเหตุให้คนกระทำอกุศลกรรมใด ?
  ตอบ  ฆ่าสัตว์
  39. ความเห็นผิดในข้อใด ท่านกล่าวว่ามีโทษมากที่สุด ?
  ตอบ  มากทุกข้อ
  40. อนภิชฌา มีลักษณะตรงกันข้ามกับข้อใด ?
  ตอบ  คิดละโมบ
  41. การผูกโกรธทำให้ใจเร่าร้อน ควรแก้ด้วยกุศลกรรมบถข้อใด ?
  ตอบ  อพยาบาท
  42. เห็นว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณแก่ลูก ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  สัมมาทิฏฐิ
  43. ปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริง จัดเป็นกุศลกรรมบถข้อใด ?
  ตอบ  สัมมาทิฏฐิ
  44. บุคคลประพฤติอย่างไร เรียกว่ามีเมตตากายกรรม ?
  ตอบ  งดทำร้ายกัน
  45. คนมีพฤติกรรมเป็นนักเลงหัวไม้ เพราะไม่งดเว้นเรื่องใด ?
  ตอบ  ปาณาติบาต
  46. นอกจากพูดดีแล้ว ควรพูดคำที่เป็นประโยชน์ด้วย ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  พูดให้มีสาระ
  47. บุคคลประพฤติเช่นไร เรียกว่าตามรักษาวาจา ?
  ตอบ  เว้นวจีทุจริต
  48. การไม่ผูกพยาบาท จัดเป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางใด ?
  ตอบ  ทางใจ
  49. ความรู้สึกอิ่มเอิบใจในขณะไหว้พระสวดมนต์ จัดเป็นเวทนาใด ?
  ตอบ  โสมนัสสเวทนา
  50. ผู้ประพฤติกุศลกรรมบถ ในขณะใกล้ตายจะได้รับอานิสงส์ใด ?
  ตอบ  ไม่หลงลืมสติ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.