กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชากรรมบถชั้นเอก


  1. ข้อใด เป็นความหมายของกรรมบถ ?
  ตอบ  กรรมนำสัตว์สู่สุคติทุกคติ
  2. กุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  มนุษย์
  3. อกุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่เลว ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  เปรต
  4. ในทางพระพุทธศาสนา สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ?
  ตอบ  กรรม
  5. อโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็นเหตุให้บุคคลกระทำกรรมใด ?
  ตอบ  กุศลกรรม
  6. การกระทำของสัตว์ทั้งหลายจะเป้นบุญหรือบาป ขึ้นอยู่กับอะไร ?
  ตอบ  เจตนา
  7. การกระทำที่ไม่สำเร็จเป็นกรรมบถ เพราะขาดองคืประกอบใด ?
  ตอบ  เจตนา
  8. กรรมที่เกิดจากการกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  กายกรรม
  9. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต โดยตรงเกิดขึ้นจากกิเลสใด ?
  ตอบ  โทสะ
  10. ปาณาติบาตเป็นกายกรรม เพราะโดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ?
  ตอบ  กายทวาร
  11. ข้อใด เป็นอารมณ์ให้บุคคลกระทำปาณาติบาตได้ ?
  ตอบ  สัตว์
  12. จิตคิดจะฆ่า เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?
  ตอบ  ปาณาติบาต
  13. จิตคิดจะลัก เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?
  ตอบ  อทินนาทาน
  14. นาย ก สั่งนาย ข ให้ฆ่าคน เป็นปาณาติบาตเกิดขึ้นทางทวารใด ?
  ตอบ  วจีทวาร
  15. ข้อใด เป็นโทษเกิดจากการกระทำปาณาติบาต ?
  ตอบ  มีโรคภัยเบียดเบียน
  16. ข้อใด เป็นโทษเกิดจากการกระทำอทินนาทาน ?
  ตอบ  เงินทองรั่วไหล
  17. คำว่า อย่ามือไวใจเร็ว หมายถึง ห้ามประพฤติอกุสลกรรมบถใด ?
  ตอบ  อทินนาทาน
  18. พัสดุสิ่งของในข้อใด จัดเป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?
  ตอบ  เจ้าของหวง
  19. อทินนาทานที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ? 
  ตอบ  สั่งให้คนอื่นลัก
  20. พฤติกรรมใด เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ?
  ตอบ  จับปลาสองมือ
  21. เจตนาเป็นเหตุให้กระทำวจีกรรมฝ่ายอกุศล ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  พูดปด
  22. เจตนาเป็นเหตุให้คนพูดเท็จ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  มุสาวาท
  23. องค์ที่ทำให้มุสาวาทสำเร้จเป็นกรรมบถ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  คนอื่นเข้าใจ
  24. คำพูดยุยงทำให้คนอื่นเข้าใจผิดต่อกัน เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ปิสุณวาจา
  25. คำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  สัมผัปปลาปะ
  26. อภิชฌา โดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด ?
  ตอบ  โลภะ
  27. พยาบาท โดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด ?
  ตอบ  โทสะ
  28. ความคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  จงถึงความพินาศเถิด
  29. ความคิดอาฆาตจองเวรผุ้อื่น ควรแก้ด้วยวิธีใด ?
  ตอบ  เจริญเมตตา
  30. จิตที่สหรคตด้วยอภิชฌา เป้นเหตุให้คนทำอกุศลกรรมใด ?
  ตอบ  ลักทรัพย์
  31. จิตที่สหรคตด้วยพยาบาท เป็นเหตุให้คนทำอกุศลกรรมใด ?
  ตอบ  ฆ่าสัตว์
  32. ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลแห่งกรรมอย่างสิ้นเชิง ?
  ตอบ  มิจฉาทิฏฐิ
  33. ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เกิดขึ้นจากอกุศลมูลใด ?
  ตอบ  โมหะ
  34. อกุศลกรรมบถใด เพียงแต่คิดในใจก็สำเร้จเป็นกรรมบถได้ ?
  ตอบ  พยาบาท
  35. มีท่อนไม้และศัตราอันวางแล้ว หมายถึงข้อใด ?
  ตอบ  หยุดทำร้ายกัน
  36. ข้อใดกล่าวถึงเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ?
  ตอบ  ได้รับผลกรรม
  37. สัมมาทิฏฐิ เป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางใด ?
  ตอบ  ทางใจ
  38. ผู้สละประโยชน์ส่วนตนให้แก่ส่วนรวม ได้ชื่อว่ามีอุปนิสัยใด ?
  ตอบ  ทานูปนิสัย
  39. กุศลกรรมบถ 10 ประการ จัดเข้าในหลักธรรมใด ?
  ตอบ  ศีล

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.