กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชากรรมบถชั้นเอก


  1. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องอะไร ?
  ตอบ กรรมลิขิต
  2. ผลของการกระทำ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ วิบากกรรม
  3. พระพุทธศาสนากล่าวว่า สรรพสัตว์ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของอะไร ?
  ตอบ กรรม
  4. กรรบถ แปลว่าอะไร ?
  ตอบ ทางทำกรรม
  5. ข้อใดเป็น ความหมายของกุศลกรรมบถ ?
  ตอบ ทางแห่งความดี
  6. การกระทำพร้อมทั้งเจตนา เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ กรรมบถ
  7. มโยนกรรม หมายถึงอะไร ?
  ตอบ การกระทำทางใจ
  8. กาเมสุมิจฉาจาร จะสำเร็จความเป็นกรรมบถทางทวารใด ?
  ตอบ กายทวาร
  9. ข้อใด เป็นวีกรรมอย่างเดียว ?
  ตอบ สัมผัปปลาปะ
  10. พยาบาทปองร้ายเขา จัดเป็นกรรมชนิดใด ?
  ตอบ มโนกรรม
  11. ข้อใด เป็นทั้งอกุศลกรรมบถ และอกุศลมูล ?
  ตอบ พยาบาท
  12. วจีกรรมใด มีทุกขเวทนาอย่างเดียว ?
  ตอบ ผรุสวาจา
  13. กายกรรม 3 วจีกรรม 4 โดยสภาวธรรมได้แก่อะไร ?
  ตอบ เจตนา
  14. อกุศลมูลใด มีอยู่ในอกุศลกรรมทุกข้อ ?
  ตอบ โมหะ
  15. ปาณาติบาต เกิดขึ้นจากอกุศลมูลใด ?
  ตอบ โทสะ โมหะ
  16. ข้อใด จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ?
  ตอบ ทำบุญได้บาป
  17. รูปชีวิตตินทรีย์ เป็นธรรมชาติทำให้สิ่งใดมีชีวิตอยู่ได้ ?
  ตอบ รูป
  18. คำว่า ปาณะ ในปาณาติบาต โดยสมมติสัจจะ ได้แก่อะไร ?
  ตอบ สัตว์
  19. ข้อใด จัดเป็นองค์ของปาณาติบาต ?
  ตอบ จิตคิดจะฆ่า
  20. สั่งให้คนอื่นฆ่าสัตว์ เป็นกายกรรมเกิดขึ้นทางทวารใด ?
  ตอบ วจีทวาร
  21. คำว่า อทินนะ ในอทินนาทาน หมายถึงอะไร ?
  ตอบ ของเจ้าของหวงแหน
  22. กาเมสุมิจฉาจารอาศัยอะไร จึงจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ?
  ตอบ สัมผัสทางกาย
  23. สำนวนใด มีความหมายตรงกับกาเมสุมิจฉาจาร ?
  ตอบ จับปลาสองมือ
  24. องค์แห่งมุสาวาทข้อใด เป็นเหตุให้ถึงความเป็นกรรมบถ ?
  ตอบ คนอื่นเข้าใจเรื่องนั้น
  25. กรรมที่ส่งผลในปฏิสนธิกาล ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ เกิดเป็นมนุษย์
  26. กรรมที่ส่งผลในปวัตติกาล หมายถึงให้ผลในกาลใด ?
  ตอบ ปัจจุบันกาล
  27. กายกรรม 3 จะสำเร็จความเป็นกรรมบถได้เพราะอะไร ?
  ตอบ เจตนา
  28. ข้อใด เป็นสัมผัปปลาปะที่ถึงความเป็นกรรมบถ ?
  ตอบ เชื่อเรื่องไร้สาระว่าเป็นจริง
  29. เจตนาเป็นเหตุละโมบ อยากได้สิ่งของผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ อภิชฌา
  30. ข้อใด เป็นองค์แห่งอภิชฌา ?
  ตอบ การน้อมมาเพื่อนตน
  31. พยาบาทในข้อใด เป็นเพียงกรรมยังไม่ถึงความเป็นกรรมบถ ?
  ตอบ คิดเรื่องโกรธ
  32. ความพยาบาท เป็นเหตุให้บุคคลประพฤติผิดเรื่องใด ?
  ตอบ ฆ่าสัตว์
  33. มิจฉาทิฏฐิข้อใด มีโทษเบากว่าทิฏฐิอื่น ?
  ตอบ สักกายทิฏฐิ
  34. อกุศลกรรมบถใด เพียงแต่คิดในใจก็สำเร็จเป็นกรรมบถ ?
  ตอบ มิจฉาทิฏฐิ
  35. คิดว่า ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี จัดเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นทางทวารใด ?
  ตอบ มโนทวาร
  36. อกุศลกรรมบถข้อใด เกิดขึ้นได้ทั้ง 3 ทวาร ?
  ตอบ อภิชฌา
  37. กรรมบถใด จัดเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล ?
  ตอบ อพยบาท
  38. การประพฤติธรรมจริยาและสมจริยา เป็นเหตุได้สวรรค์สมบัติตรงกับข้อใด ?
  ตอบ เกิดเป็นเทวดา
  39.ข้อใด จัดเป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางวาจา ?
  ตอบ เว้นจากสัมผัปปลาปะ
  40. พูดถ้อยคำที่มีหลักฐานและเหตุผล ชื่อว่าประพฤติกุศลกรรมบถใด ?
  ตอบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ
  41. ข้อด เป็นรากเหง้าของกุศลกรรมบถ ?
  ตอบ อภิชฌา
  42. ความปรองดอง เกิดขึ้นได้เพราะประพฤติกุสลกรรมบถใด ?
  ตอบ เว้นจากพูดส่อเสียด
  43. ความเห็นแจ้งอริยสัจ 4 จัดเป็นกุศลกรรมบถใด ?
  ตอบ สัมมาทิฏฐิ
  44. ข้อใด เป็นอานิสงส์แห่งกุศลกรรมบถที่นำไปสู่สุคติ ?
  ตอบ เกิดเป็นมนุษย์
  45. ข้อใด เป็นเหตุให้ไปเกิดในพรหมโลก ?
  ตอบ กุศลกรรมบถ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.