กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชากรรมบถชั้นเอก


  1. สัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นไปตามกรรม เป็นคำสอนของศาสนาใด ?
  ตอบ  พุทธ
  2. วิชากรรมบถ พุทธสาสนิกชนต้องศึกษาเรื่องใด ?
  ตอบ  กรรม
  3. ข้อใด เป็นภพภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายข้างฝ่ายดี ?
  ตอบ  มนุษย์
  4. ธรรมเป็นเหตุให้เกิดในทุคติ คืออะไร ?
  ตอบ  อกุศลกรรมบถ
  5. ผู้ปรารถนาในสุคติจะต้องทำกรรมใด ?
  ตอบ  กุศลกรรม
  6. ข้อใด เป็นความหมายของอกุศลกรรมบถ ?
  ตอบ  กรรมนำสัตว์ไปสู่ทุคติภูมิ
  7. มูลเหตุที่ทำให้สัตว์ประพฤติอกุศลกรรมบถ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  อกุศลมูล
  8. ข้อใด จัดเป็นการทำความดีทางกาย ?
  ตอบ  ไม่ลักของของคนอื่น
  9. การกระทำที่จัดเป็นบุญเป็นบาป ขึ้นอยู่กับอะไร ?
  ตอบ  เจตนา
  10. ข้อใด จัดเป็นวจีกรรมในอกุศลกรรมบถ ?
  ตอบ  มุสาวาท
  11. อกุศลกรรมบถข้อใด ไม่ได้เกิดขึ้นทางกายทวาร ?
  ตอบ  สัมผัปปลาปะ
  12. องค์แห่งปาณาติบาตข้อใด ทำให้สำเร็จเป็นกรรมบถ ?
  ตอบ  สัตว์ตายด้วยความพยายาม
  13. ปาณะ โดยสมมติสัจจะ ได้แก่อะไร ?
  ตอบ  สัตว์
  14. ปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ทำให้เสียชีวิต
  15. ฆ่าช้างเอางา มีโทษมากเพราะเหตุใด ?
  ตอบ  เป็นสัตว์ใหญ่
  16. คนทำปาณาติบาต โดยมากมีจิตใจเช่นไร ?
  ตอบ  โหดเหี้ยม
  17. ผลจากการล่วงละเมิดปาณาติบาตมีโทษเบาที่สุด ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  เป็นผู้มีอายุสั้น
  18. นายนันทะมีอาชีพฆ่าโคนำเนื้อไปขาย ได้รับผลเช่นไร ?
  ตอบ  เกิดในนรกอเวจี
  19. ข้อใด จัดเป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?
  ตอบ  ของที่เจ้าของลืมไว้
  20. ฉ้อราษฎ์บังหลวง เป็นการประพฤติล่วงอกุศลกรรมบถใด ?
  ตอบ  อทินนาทาน
  21. ข้อใด จัดเป็นองคืแห่งอทินนาทาน ?
  ตอบ  จิตคิดจะลัก
  22. สั่งให้คนอื่นลักทรัพย์ เป็นอทินนาทานเกดทางทวารใด ?
  ตอบ  วจีทวาร
  23. ข้อใดเป็ขผลกรรมเกิดจากการล่วงละเมิดอทินนาทาน ?
  ตอบ  ทรัพย์สินสูญหาย
  24. การประพฤติผิดในกาม ตรงกับสุภาษิตใด ?
  ตอบ  เจ้าชู้ไก่แจ้
  25. กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางทวารใด ?
  ตอบ  กายทวาร
  26. ปรทาคมนะ หมายถึง การล่วงละเมิดในบุคคลใด ?
  ตอบ  คู่ครองคนอื่น
  27. สทารสันโดษ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  รักเดียวใจเดียว
  28. การล่วงละเมิด กาเมสุ มิจฉาจาร ส่งผลในชาติหน้าอย่างไร ?
  ตอบ  เกิดในทุคติ
  29. เจตนาเช่นไร เรียกว่ามุสาวาท ?
  ตอบ  เจตนาพูดเท็จ
  30. เจตนาเช่นไร เรียกว่า ผรุสวาจา ?
  ตอบ  เจตนาพูดหยาบ
  31. ปิสุณวาจา เป็นสาเหตุของปัญหาสังคมด้านใด ?
  ตอบ  แตกแยก
  32. คำพูดที่เป็นผรุสวาจา ผู้พูดมีเจตนาเช่นไร ?
  ตอบ  เจตนาร้าย
  33. เจตนาพูดเผาผลาญจิตของผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ผรุสวาจา
  34. พูดผรุสวาทเป็นนิตย์ ย่อมได้รับผลกรรมในข้อใด ?
  ตอบ  ได้ยินคำระคายหู
  35. คำพูดเช่นไร เรียกว่า สัมผัปปลาปะ ?
  ตอบ  คำพูดเพ้อเจ้อ
  36. การเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อน้อมเข้ามาหาตน เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  อภิชฌา
  37. ความคิดทำให้ผู้อื่นถึงความพินาศ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  พยาบาท
  38. ข้อใด จัดเป็นองค์ของอภิชฌา ?
  ตอบ  คิดน้อมมาเป็นของตน
  39. ความเห็นในข้อใด จัดเป็นมิจฉาทฏฐิ ?
  ตอบ  ทำชั่วได้ดี
  40. อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ โดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ?
  ตอบ  มโนทวาร
  41. ข้อใด จัดเป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางวาจา ?
  ตอบ  ละสัมผัปปลาปะ
  42. หลักธรรมใด เป็นอุปนิสัยให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ ?
  ตอบ  กุศลกรรมบถ
  43. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า อารมณ์ ?
  ตอบ  สิ่งที่ใจเข้าไปยึดถือ
  44. บาลีข้อใด เป็นเครื่องรับรองผู้รักษาศีลว่า จะได้ไปสุคติ ?
  ตอบ  สีเลน สุคติ ยนฺติ
  45. อุปนิสัยใด เป็นคุณลักษณะของผู้มีจิตใจเสียสละ ?
  ตอบ  ทานูปนิสัย
  46. การประพฤติกุศลกรรมบถจะสำเร็จผลได้ ต้องมีเจตนาเช่นไร ?
  ตอบ  เจตนางดเว้น
  47. กุศลกรรมบถ 10 ประการ จัดเข้าในหลักธรรมใด ?
  ตอบ  ปัญญา

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.