กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ


.   อาสภิวาจา คือวาจาเช่นไร? มีใครความว่าอย่างไร?
ตอบ อาสภิวาจา คือวาจาที่เปล่งออกมาอย่างองอาจ เป็นภาษาพิเศของบุรุษอาชาไนย เป็นการประกาศว่าพระองค์เป็นเอกในโลก มีใจความว่า “ในโลกนี้ เราเป็นหนึ่ง เราเป็นยอด เราเป็นเลิศประเสร็จที่สุด การเกิดครั้งนี้ของเรา เป็นครั้สุดท้าย ภพใหม่ต่อไปอีกไม่มีสำหรับเรา

.   พีธีวัปปมงคลคือพิธีอะไร? มีเหตุการณ์อะไรสำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า?
ตอบ พิธีวัปปมงคล คือพิธีแรกนาขวัญ มีเหตุสำคัญคือพระองค์ทรงบรรลุปฐมฌานในวันนั้นภายใต้ร่มไม้หว้า.

.   ญาณ ๓ คืออะไร? และญาณไหนเป็นเหตุให้ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ?
ตอบ ญาณ ๓ คือ
๑.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ระลึกชาติหนหลังของตนได้
๒.จุตูปปาตญาณ ความรู้ในจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย
๓.อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ
และได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะบรรลุอาสวักขยญาณ

.   พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เมื่อไหร่ และที่ไหน?
ตอบ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือด ๖ ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี ที่ภายใต้ต้นโพธิ์ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม

.  ปฐมสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร? ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร? ความย่อของพระธรรมเทศนานั้นว่าอย่างไร?
ตอบ ปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระอัญญาโกณฑัญญะ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีใจความโดยย่อว่า บรรพชิตไม่ควรเสพที่สุด ๒ อย่าง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค ให้ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา คือข้อปฏิบัตอันเป็นทางสายกลางได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ จงถึงบรรลุอริยสัจ ๔ และกิจในอริยสัจ

.    ข้อว่า พระบรมศาสดาทรงทำอายุสังขาราธิษฐานนั้น หมายความว่าอย่างไร? ทรงปรารภอะไรแป็นเหตุ?
ตอบ ข้อว่า พระบรมศาสดาทรงทำอายุสังขาราธิษฐานหมายความว่า ทรงตั้งพระทัยที่จะแสดงพระธรรมสั่งสอนมหาชน และทรงตั้งปณิธานใคร่จะดำรงพระชนม์อยู่จนกว่าจะได้ประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายทุกหมู่เหล่าดังนี้ ทรงปรารภเวไนยสัตว์ ผู้ควรได้รับพระธรรมเทศนาด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นเหตุ

.  ฝนโบกขรพรรษคือฝนเช่นไร?
ตอบ ฝนโบกขรพรรษนั้นมีสีแดง เมื่อตกลงผู้ใดปรารถนาให้เปียกย่อมเปียก ผู้ใดไม่ปรารถนาให้เปียกย่อมไม่เปียก เมื่อฝนกลิ้งหล่นจากกายดุจหยาดน้ำหล่นจากใบบัว

.  ใครเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแต่พระศาสดา?
ตอบ นางสุชาดาเป็นคนแรก และนายจุนทะเป็นคนสุดท้ายที่ได้ถวายบิณฑบาตแด่พระศาสดา?

.  ผิวพรรณแห่งพระตถาคตเจ้า บริสุทธิ์เป็นอัศจรรย์นั้นในกาลไหน รู้ได้อย่างไร?
ตอบ ผิวพรรณแห่งพระตถาคตเจ้าบริสุทธิ์เป็นอัศจรรย์ใน ๒ กาล คือ
๑.ในราตรีที่จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
๒.ในราตรีที่จะเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
รู้ได้ด้วยเพราะพระองค์บอกแก่พระอานนท์ซึ่งกราบทูลสรรเสริญพระฉวีวรรณของพระองค์เมื่อใกล้นิพพาน

๑๐.โทณพราหมณ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในวันที่จะแจกพระบรมสารีริกธาตุนั้น ใจความโดยย่อพอเป็นคติอย่างไร?
ตอบ โทณพราหมณ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ สรุปความโดยย่อว่าดังนี้
๑.แถลงว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญขันติธรรมและตำหนิในการที่จะทำสงครามกัน
     ๒.ชวนให้สามัคคีร่วมใจกัน ยอมแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุนำไปประดิษฐานไว้ในนานาประเทศ

<h1>เก็งข้อสอบพุทธประวัติ,ข้อสอบชั้นตรี,ข้อสอบนักธรรมตรี</h1>

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.