กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ


.   การที่ปัญจวัคคีย์มาอยู่เฝ้าปฏิบัติพระองค์ตั้งแต่แรกเริ่ม และหลีกหนีออกในที่สุด จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว?
ตอบ จะมีประโยชน์ด้วยกัน ๒ ประการสำคัญ ดังนี้
๑.การที่มาอยู่เฝ้าปฏิบัติบำรุงนั้น ก็เพื่อจะได้เป็นพยานของพระองค์ในการเมื่อตรัสรู้แล้ว เพราะเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนใครๆ ให้เลิกละการประพฤติทุกรกิริยาซึ่งจัดว่าเป็นส่วนอัตตกิลมถานุโยค ก็จะได้แนะนำให้สิ้นความสงสัยว่าพระองค์ได้เคยประพฤติแล้ว แม้เช่นนั้นก็ยังมิได้บรรลุธรรมพิเศษสิ่งใดเลย ถ้าไม่เชื่อก็จะได้ทรงอ้างเอาปัญจวัคคีย์เป็นพยาน
๒.การที่ปัญจวัคคีย์หลีกไปนั้น ก็เป็นประโยชนืแก่พระองค์ในการประกอบความเพียรทางจิต เพราะการบำเพ็ญเพียรทางจิตย่อมต้องการความสงบเงียบจากสิ่งภายนอกรอบข้างมารบกวน เมื่อพวดเขาหลีกหนีไป อารมณืต่างๆ ไม่มีมารบกวนความสงบก็บังเกิดมี

.   การที่พระพุทธเจ้า ทรงกระทำทุกรกิริยาอยู่ถึง ๖ ปี ซึ่งนับว่าเป็นการดำเนินผิดทางนั้น จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างหรือเปล่าในเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว?
ตอบ จะมีประโยชน์อย่างนี้คือ จะได้แก้ความเข้าใจผิดของปวงชนทั้งหลายบรรดาที่เชื่อมั่นในการประพฤติทุกรกิริยาว่าเป็นกุศลวัตรอันไพศาล ให้เข้าใจถูกทาง ตั้งอยู่ในสามีจิปฏิบัติมัชฌิมปฏิปทา และให้เกิดความเห็นปรากฏชัดขึ้นในใจของตนเองว่า ทุกรกิริยาไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็นส่วนแห่งอัตตกิลมถานุโยคทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ นับว่าเป็นหนทางแห่งความสะดวกในการประกาศพระศานาของพระองค์อย่างหนึ่ง

.   อนุปุพพิกถา กถาว่าด้วยเรื่องอะไร? ทรงแสดงแก่คฤหัสถ์หรือบรรพชิต? ใครเป็นผู้ได้รับพระธรรมศนานี้ก่อน?
ตอบ อนุปุพพิกถา ว่าด้วยเรื่อง ทาน ศีล สวรรค์ กามาทีนพ และเนกขัมมานิสงส์ ทรงแสดงแก่คฤหัสถ์ และยสะกุลบุตร ผู้เป็นบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีเป็นผู้ได้รับพระธรรมเทศนานี้ก่อนใคร

.   ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร ได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งไหน? ความปรารถนานั้นคืออะไรบ้าง?
ตอบ ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งยังเป็นพระราชกุมาร ยังไม่ได้รับอภิเษก ความปรารนานั้น มี ๕ ประการด้วยกันคือ
๑.ขอให้ได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินมคธ
๒.ขอให้พระอรหันต์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉัน
๓.ขอให้หม่อมฉันได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์องค์นั้น
๔.ขอให้พระอรหันต์องค์นั้นประทานพระธรรมเทศนาแด่หม่อมฉัน
๕.ขอให้หม่อมฉันได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์องค์นั้น

.   พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายโดยรวดเร็วด้วยอุบาย อย่างไร?
ตอบ พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายโดยรวดเร็วด้วยอุบายดังนี้
๑.เสด็จไปสั่งสอนเองบ้าง ทรงส่งสาวกไปช่วยบ้าง
๒.ทรงมุ่งแสดงแก่ผู้ที่เป็นประมุขแห่งมหาชน เช่นทรงสั่งสอนชฏิล ๓ พี่น้องและพระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น เมื่อหัวหน้านับถือแล้ว บริษัทบริวารของชนเหล่านั้นก็เลื่อมใสตามหัวหน้าของตนโดยมาก

.    ข้อว่าพระพุทธเจ้าทรงทำเทศนาธิษฐาน, อายุสังขาราธิษฐาน และทรงปลงอายุสังขารนั้นหมายความต่างกันอย่างไร ทรงปรารภอะไรเป็นเหตุ?
ตอบ มีความหมายจ่างกันอย่างนี้ คือ
ข้อว่าทรงทำเศนาธิษฐาน หมายความว่าทรงตั้งพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนมหาชน ทรงปรารภเวไนยสัตว์ผู้ควรได้รับพระธรรมเศนาเป็นเหตุ
ข้อว่าทรงทำอายุสังขาราธิษฐาน หมายความว่าทรงตั้งพระปณิธานใคร่จะดำรงพระชนม์อยู่ไปจนกว่าจะได้ประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายแก้ชนนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงปรารภการทำเทศนาธิษฐานเป็นเป็นเหตุ
ข้อว่าทรงปลงอายุสังขาร หมายความว่า ทรงปลงพระทัยว่าจะทรงบำเพ็ญพุทธกิจต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ตั้งแต่นี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพาน ทรงปรารภมารผู้มาเตือนพระทัยให้ปรินิพพานเป็นเหตุ

.  อภิญญาเทสิตธรรม คืออะไร? เหตุใดจึงชื่ออย่างนั้น และยังเรียกชื่อได้อย่างไรอีก?
ตอบ อภิญญาเทสิตธรรม คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๔ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และมรรค ๘ เหตุที่ได้ชื่ออย่างนี้เพราะเหตุว่าธรรมทั้ง ๓๗ ประการนี้พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้สัตว์รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น จึงได้ชื่ออย่างนั้น และยังเรียกชื่อว่าโพธิปักขิยธรรมได้อีก

.  ใครเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเพียง ๒ และใครถึงครบทั้ง ๓ ซึ่งนับเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา และลักษณะที่ถึงนั้นเรียกตามพระบาลีว่าอย่างไร?
ตอบ ผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเพียง ๒ ได้แก่ พานิช ๒ พี่น้อง คือตปุสสะ ภัลลิกะ คือถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะก่อนกว่าผู้อื่น ส่วนผู้ถึงครบทั้ง ๓ ได้แก่มารดาบิดาและภรรยาเก่าของพระยสะ คือถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะก่อนกว่าคนอื่น
ลักษณะที่ถึงนั้นเรียกตามบาลีว่า เทววาจิกอุบาสกและเตวาจิกอุบาสก ตามลำดับ ถ้าเป็นหญิงเรียกว่า อุบาสิกา.

.  พระพุทธศาสนาได้ดำรงสืบมาจนบัดนี้ โดยวิธีอย่างไร?
ตอบ พระพุทธศาสนาได้ดำรงสืบมาจนบัดนี้ด้วยโดย วิธีสังคายนา วางแบบแผนแห่งพระธรรมวินัยลงแล้วและแนะนำสั่งสอนให้บริษัท ๔ ปรำฤติตามพระธรรมวินัยนั้นเรื่อยมา

๑๐. สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๑-๓ คราวไหนได้ทำที่ไหน ใครผู้ทำ เมื่อพุทธศักราชเท่าไร?
ตอบ ได้กระทำต่างที่กันดังนี้
๑. ปฐมสังคายนาทำที่ถ้ำสัตตบรรณคูหา ข้างเวภารบรรพต แขวงกรุงราชคฤห์ มีพระมหากัสสปะเป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธาน ในปีต้นพุทธศักราชได้ ๓ เดือน ตั้งแต่พุทธปรินิพพานมา,
๒. ทุติยสังคายนาทำที่เมืองเวสาลี พระยสกากกัณฑกบุตรเถระเป็นประธาน เมื่อพุทธศักราชได้ ๑๐๐ ปี
     ๓. ตติยสังคายนาทำที่อโศการาม กรุงปาฏลีบุตร พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธาน พุทธศักราชราว ๒๓๔ ปี

<h1>เก็งข้อสอบพุทธประวัติ,ข้อสอบชั้นตรี,ข้อสอบนักธรรมตรี</h1>

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.