กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ


  1. ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศอินเดีย ?
  ตอบ อาคเนย์
  2. มิลักขะ หมายถึงชนชาติใด ?
  ตอบ มีถิ่นอาศัยอยู่เดิม
  3. หัวเมืองชั้นนอกตรงกัยข้อใด ?
  ตอบ ปัจจันตชนบท
  4. ผู้ทำการค้าขาย หมายถึง บุคคลจำพวกใด ?
  ตอบ แพศย์
  5. คนจัณฑาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
  ตอบ พ่อแม่คนละวรรณะ
  6. นครกบิลพัสดุ์เกี่ยวพันพิเศษกับนครใด ?
  ตอบ นครเทวหะ
  7.พระราชวงศ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือวงศ์ใด ?
  ตอบ ศากยวงศ์
  8. กษัตริย์ผู้เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้า คือใคร ?
  ตอบ พระเจ้าสีหหนุ
  9. ผู้ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าสีหหนุ คือใคร ?
  ตอบ พระเจ้าชยเสนะ
  10. เมื่ออสิตดาบสเห็นพระราชกุมารต้องตามมหาบุรุษลักษณะแล้ว แสดงอาการอย่างไร ?
  ตอบ ลุกขึ้นกราบ
  11. เมื่อพระกุมารประสูติได้กี่วัน จึงทำพิธีขนานพระนาม ?
  ตอบ 5 วัน
  12. พระสิทธัตถะเสด็จอยู่ครองฆราวาสตราบชนมายุเท่าไร ?
  ตอบ 29 พรรษา
  13. การโกนผมของคนในสมัยพุทธกาล บ่งถึงเป็นคนเช่นไร ?
  ตอบ จัญไร
  14. พระมหาบุรุษทรงศึกษาจบสมาบัติ 8 จากสำนักใคร ?
  ตอบ อุทกดาบล
  15. พระมหาบุรุษพิจารณาเห็นอะไร จึงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ?
  ตอบ อุปมา 3 ข้อ
  16. ไม่แห้งที่ไกลจากน้ำ วางไว้บนบก บุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้ หมายถึงผู้เช่นไร ?
  ตอบ ควรจะตรัสรู้ได้
  17. สาเหตุที่ปัจจวัคคีย์ออกบวช เฝ้าตามปรนนิบัติพระมหาบุรุษตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ต้องการบรรลุตาม
  18. นางสุชาดาเห็นพระมหาบุรุษนั่งอยู่ สำคัญว่าใคร ?
  ตอบ เทวดา
  19. ขณะฝนตกพรำเจือด้วยลมหนาว 7 วัน เสด็จประทับที่ใด ?
  ตอบ ต้นจิก
  20. ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฏกสิ้น 7 วัน ณ สถานที่ไหน ?
  ตอบ รัตนฆรเจดีย์
  21. บุคคลจะรู้ทั่วถึงธรรม ทรงเปรียบด้วยดอกบัวกี่เหล่า ?
  ตอบ  3 เหล่า
  22. ใครถามว่าท่านมักมากเสียแล้ว ไฉนถึงบรรลุธรรมได้ ?
  ตอบ ปัญจวัคคีย์
  23. ธรรมให้เกิดทุกข์แก่ผู้ทำ ไม่ทำให้เป็นอริยะ คือข้อใด ?
  ตอบ อัตตกิลมถานุโยค
  24. ทางสายกลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ข้อใด ?
  ตอบ อริยมรรค 8
  25. โกณฑัญญะได้นามนำหน้าว่า อญฺญาสิ เพราะเหตุไร ?
  ตอบ ได้ดวงตาเห็นธรรม
  26. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ใคร ?
  ตอบ ปัญจวัคคีย์
  27. ผู้ใด เป็นสหายของพระยสะ ?
  ตอบ พระสุพาหุ
  28. พระสาวกที่ไปประกาศศาสนาครั้งแรก มีอุปสรรคอย่างไร ?
  ตอบ ให้การอุปสมบทไม่ได้
  29. ใครกล่าวว่าท่านจะพึงแสวงหาหญิงหรือหาตนดีกว่า ?
  ตอบ พระศาสดา
  30. กรุงราชคฤห์ เป็นเมืองหลวงของใคร ?
  ตอบ มคธ
  31. ใครกล่าวว่า พระองค์เป็นศาสดา ข้าพระองค์เป็นสาวก ?
  ตอบ พระอุรุเวลากัสสปะ
  32. พระสารีบุตร บรรลุอรหันต์ในอริยาบถใด ?
  ตอบ นั่งถวายงานพัด
  33. ใครเป็นพระราชาครองกรุงราชคฤห์ ?
  ตอบ พระเจ้าพิมพิสาร
  34. อนาถปิณฑิกเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่เมืองใด ?
  ตอบ ราชคฤห์
  35. เราจักไม่ละสติไปในกาย คือจักพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนใคร ?
  ตอบ พระมหากัสสปะ
  36. การประทานอุปสมบทคราวแรกที่แคว้นมคธ มีคนติเตียนว่า เป็นไปเพื่ออะไร ?
  ตอบ ความขาดแห่งสกุล
  37. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ไหน ?
  ตอบ วัดเวฬุวัน
  38. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
  ตอบ โทณพราหมณ์
  39. ปฐมสังคายนา มีพระอรหันต์เข้าร่วมกี่องค์ ?
  ตอบ  500 องค์

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.