กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ


  1. พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เพื่ออะไร ?
  ตอบ  เป็นศาสดาสอนเวไนยสัตว์
  2. ข้อใด แสดงความเป็นผู้มีมานะถือตัวของชาวชมพูทวีป ?
  ตอบ  ถือชั้นวรรณะ
  3. พระโอรสของพระเจ้าโอกกากราช เป็นผู้สร้างเมืองใด ?
  ตอบ  กบิลพัสดุ์
  4. ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะมาอุบัติในโลกนี้ อยู่สวรรค์ชั้นใด ?
  ตอบ  ดุสิต
  5. พระมารดาของพระนางพิมพา มีพระนามว่าอะไร ?
  ตอบ  พระนางอมิตา
  6. เจ้าชายสิทธัตถะทางเปล่งอาสภิวาจา ในคราวใด ?
  ตอบ  ประสูติ
  7. ใครเป็นผู้ทำนายพระสิตธัตถกุมารว่าจะต้องออกบวชแน่นอน ?
  ตอบ  โกณฑัญญพราหมณ์
  8. การนึกถึง ชรา พยาธิ และมรณะ เป็นเหตุให้ทำลายอะไร ?
  ตอบ  ความเมา ๓
  9. การบำเพ็ญทุกรกิริยาในวาระที่ ๓ คือข้อใด ?
  ตอบ  อดพระกระยาหาร
  10. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบธรรมใด เหมือนกระจกเงา ?
  ตอบ  อุเบกขา
  11. การที่ทรงได้ปัญญาเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ ทำให้ได้พระนามอะไร ?
  ตอบ  อรหํ
  12. พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขที่ต้นราชายตนะ ได้ทรงพบกับใคร ?
  ตอบ  ตปุสสะ และภัลลิกะ
  13. คำว่า อุบาสก อุบาสิกา มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ  ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
  14. สถานที่ทรงพิจารณาอภิธัมมปิฎก ซึ่งเทวดานิรมิต เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  รัตนฆรเจดีย์
  15. ข้อใด พระองค์ทรงแสดงว่า บรรพชิตควรปฏิบัติ ?
  ตอบ  มัชฌิมาปฏิปทา
  16. ข้อใด เรียกว่า ปฏิปุจฉาพยากรณ์ ?
  ตอบ  ย้อนถามแล้วจึงแก้ปัญหา
  17. ผู้ฉลาดในภาษาสามารถเข้าใจพูดให้คนอื่นเลื่อมใสได้ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  นิรุตติปฏิสัมภิทา
  18. พระพุทธเจ้าโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ด้วยธรรมอะไร ?
  ตอบ  อนุปุพพีกถา
  19. บุคคลใด ไม่ใช่เป้าหมายของการทำปุพพเปตพลีของพราหมณ์ ?
  ตอบ  ลูกหลาน
  20. พระองค์เป็นศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสาวก ใครกล่าว ?
  ตอบ  พระอุรุเวลากัสสปะ
  21. ใครได้ถวายกุฎี ๖๐ หลัง ในกรุงราชคฤห์แก่พระพุทธเจ้า ?
  ตอบ  ราชคหกเศรษฐี
  22. อุปสรรคยุคแรกในการประกาศพระศาสนา คืออะไร ?
  ตอบ  ให้อุปสมบทเองไม่ได้
  23. พระสารีบุตรบรรลุพระอรหัตผล ที่ไหน ?
  ตอบ  ถ้ำสุกรขาตา
  24. พระอัครสาวกทั้งสอง บรรลุพระอรหัตในสำนักใคร ?
  ตอบ  พระพุทธเจ้า
  25.ถ้ามีภิกษุมาทูลลาเที่ยวจาริกไปที่อื่น พระศาสดาสั่งตรัสให้ไปลาพระสารีบุตร เพื่อประโยชน์ใด ?
  ตอบ  เพื่อท่านจะได้สั่งสอน
  26. พระพุทธเจ้าตรัสชมเมืองใดว่า ปลูกสร้างได้เป็นระเบียบ ?
  ตอบ  ปาฏลีบุตร
  27. อนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรม ณ สถานที่ใด ?
  ตอบ  สีตวัน
  28. พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  ตอบ  พระปุณณมันตานีบุตร
  29. สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมด ใครกล่าว ?
  ตอบ  พระสารีบุตร
  30.อะไรเป็นเครื่องห้ามความอยากอันไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆ และจะละได้ด้วยธรรมอะไร ใครทูลถาม ?
  ตอบ  อชิตมาณพ
  31. ตัณหักขยธรรม ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ทรงแสดงที่ไหน ?
  ตอบ  กัลลวาลมุตตคาม
  32. คำว่า อรหันต์ เรียกกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?
  ตอบ  ก่อนพุทธกาล
  33. พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงสดับธรรมจากใคร เป็นครั้งแรก ?
  ตอบ  พระมหาโมคคัลลานะ
  34. ใครเป็นพระอุปัชฌายะของพระปุณณมันตานีบุตร ?
  ตอบ  พระอัญญาโกณฑัญญะ
  35. ข้อใด ชื่อว่าสามุกกังสิกเทศนา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอง ?
  ตอบ   อริยสัจ ๔
  36. พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมข้อใดมากเป็นพิเศษ ที่บ้านภัณฑุคาม ?
  ตอบ  ไตรสิกขา
  37. อุปติสสะและโกลิตะไปดูมหรสพ คิดอย่างไรจึงออกบวช ?
  ตอบ   คนพวกนี้ไม่ถึงร้อยปีก็ตาย
  38. ข้อใด เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ?
  ตอบ   ฝนโบกขรพรรษตก
  39. อะไรเป็นมูลเหตุให้อุบาลีบวชก่อนเจ้าชายศากยะทั้ง ๖ ?
  ตอบ  ความต้องการของเจ้าศากยะทั้ง ๖
  40. ข้อใด ไม่ใช่บารมี ๑๐ ที่พระพุทธเจ้าใช้ต่อสู้กับกิเลสมาร ?
  ตอบ  สมาธิ
  41. เวทนาปริคคหสูตร ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  ตอบ  อุบายเครื่องไม่ถือมั่น
  42. พระสาวกรูปใด เปรียบวิสุทธิ ๗ ด้วยรถ ๗ ผลัดแก่พระสารีบุตร ?
  ตอบ  พระปุณณมันตานีบุตร
  43. พระสาวกรูปใด ตั้งอยู่ในกถาวัตถุ ๑๐ มีความมักน้อยเป็นต้น ?
  ตอบ พระปุณณมันตานีบุตร
  44. ใครเป็นผู้แสดงธรรมุเทศ ๔ แก่พระเจ้าโกรัพยะ ?
  ตอบ  พระรัฐบาล
  45. พระนางปชาบดี แสดงความตั้งใจจะบวชด้วยวิธีใด ?
  ตอบ  ตัดพระเมาลี
  46. พระนางเขมาเถรีได้รับเอตทัคคะด้านใด ?
  ตอบ  มีปัญญามาก
  47. อานุภาพแห่งธรรมใดสามารถให้ดำรงชีวิตได้ ๑ อายุกัป ?
  ตอบ  อิทธิบาท ๔
  48. ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภกในคราวทำสังคายนา ครั้งที่ ๓ ?
  ตอบ  พระเจ้าอโศกมหาราช
  49. การสังคายนา ครั้งที่ ๓ ปรารภเรื่องใด ?
  ตอบ  เดียรถีย์ปลอมบวช
  50. เหตุใด ปิงคิยมาณพ จึงไม่หลุดพ้นจากอาสวกิเลส ?
  ตอบ  คิดถึงอาจารย์

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.