กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ


  1. ประวัติของพระพุทธเจ้าและพระสาวก คือข้อใด ?
  ตอบ  พุทธานุพุทธประวัติ
  2. ชาวชมพูทวีปมีทิฏฐิมานะกล้า ชอบรังเกียจกัยด้วยเหตุใด ?
  ตอบ  ชาติและโคตร
  3. ส่วนกลางของประเทศเป็นที่อยาของชนชาติอริยกะ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  มัชฌิมประเทศ
  4. ชมพูทวีป แบ่งออกเป้นกี่อาณาขักรใหญ่ ?
  ตอบ  16 อาณาจักร
  5. บุตรที่เกิดจากมารดาบิดาต่างวรรณะกัน เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  จัณฑาล
  6. ใครประกอบด้วยลักษณะแห่งเบญจกัลยาณี ?
  ตอบ  พระนางสิริมหามายา
  7. สุเมธดาบส ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ?
  ตอบ  พระทีปังกร
  8. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบถ้วน ขณะเสวยพระชาติเป็นใคร ?
  ตอบ  พระเวสสันดร
  9. การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ของพระมหาสัตว์ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  มหาวิโลกนะ
  10. ข้อใด ไม่จัดเข้าในมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ ?
  ตอบ  มีพระทนต์ 32 ชี่
  11. คำอุทายตอนประสูติว่า เราเป็นผู้เลิศในโลก เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  อาสภิวาจา
  12. พระนามใด มีความหมายว่า พระผู้มีฉัพพรรณรังสีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย ?
  ตอบ  พระอังคีรส
  13. ดาบสที่เข้าเยียมพระมหาบุรุษเป็นคนแรกหลังประสูติ คือใคร ?
  ตอบ  กาฬเทวิลดาบส
  14. เมื่อดาบสกราบพระโอรส เหล่าราชตระกูลเห็นแล้วทำอย่างไร ?
  ตอบ  ให้โอรสเป็นบริวาร
  15. พระมหาบุรุษได้ปฐมฌาน ในขณะพระชนมายุเท่าไร ?
  ตอบ  7 พรรษา
  16. คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ รวมเรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  เทวทูต
  17. ในวันที่พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช มีใครคอยห้ามปราบไว้ ?
  ตอบ  พญาวสวัตดีมาร
  18. ใครเป็นพยานว่า การบำเพ็ญทุกรกิริยาไม่ใช่หนทางตรัสรู้ ?
  ตอบ  ปัญจวัคคีย์
  19. ญาณเป็นเหตุให้ระลึกชาติในหนหลังได้ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ
  20. พระมหาบุรุษบรรพชาแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่กี่ปี จึงตรัสรู้ ?
  ตอบ  6 ปี
  21. พระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ เป็นพระนามที่ได้จากอะไร ?
  ตอบ  พระคุณส่วนพระองค์
  22. พราหมณ์ผู้มักตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ ได้ทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าในขณะเสวยวิมุตติสุขที่ต้นไม้ใด ?
  ตอบ  ต้นอชปาลนิโครธ
  23. ตปุสสะและภัลลิกะ ได้ถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงที่ต้นไม้ใด ?
  ตอบ  ต้นราชายตนะ
  24. ข้อใด จัดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ 4 ?
  ตอบ  ตัณหา
  25. คำว่า ดวงตาเห็นธรรม ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ธัมมจักษุ
  26. ยสกุลบุตร มีสหายที่ตามออกบวชด้วยกันกี่คน ?
  ตอบ  54 คน
  27. คำว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน เพราะไฟคือราคะ โทสะ โมหะ เป็นใจความแห่งพระสูตรใด ?
  ตอบ  อาทิตตปริยายสูตร
  28. บริวารมากเพราะน้ำใจมี เป็นคุณสมบัติขิงพระสาวกรูปใด ?
  ตอบ  พระอุรุเวลกัสสปะ
  29. พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใด ตั้งความปรารถนาไว้ 5 ประการ แล้วประสบความสำเร็จ ?
  ตอบ  พระเจ้าพิมพิสาร
  30. ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้น ใครกล่าวกับใคร ?
  ตอบ  พระอัสสชิกับอุปติสสะ
  31. เหตุใด พระสารีบุตรจึงกลับไปนิพพานที่บ้านเกิดของตนเอง ?
  ตอบ  ไปเทศน์โปรดมารดา
  32. เพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อคิดริษยา ใครกับใคร ?
  ตอบ  อุปติสสะ โกลิตะ
  33. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระสาวกรูปใดว่า กตัญญูกตเวที ?
  ตอบ  พระสารีบุตร
  34. พระดำรัสว่า มีธรรมเป้นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ หมายถึงพระสาวกรูปใด ?
  ตอบ  พระมหากัสสปะ
  35. พระพุทธเจ้าทรงประทานครุธรรม 8 แก่ใครเป็นครั้งแรก ?
  ตอบ  ปชาบดีโคตมีเถรี
  36. ในพรรษาที่ 45 พระพุทธเจ้าทรงอยู่จำ ณ สถานที่ใด ?
  ตอบ  บ้านเวฬุวคาม
  37. มหาปเทส 4 พระพุทธเจ้าทรงแสดง ณ สถานที่ใด ?
  ตอบ  อานันทเจดีย์
  38. พระกายของพระตถาคต ย่อมผ่องใสยิ่งนักในเวลาใด ?
  ตอบ  ตอนตรัสรู้ ปรินิพพาน
  39. นาคาวโลก คือการเหลียวกลับมามองเมืองใด เป็นครั้งสุดท้าย ?
  ตอบ  เวสาลี
  40. พระสาวกรูปใดได้รับการบวชเป็นปัจฉิมสาวก ?
  ตอบ  พระสุภัททะ
  41. พระศาสดาตรัสแก่พระสาวกใดว่า ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วจักเป็นศาสดาแห่งท่านทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ?
  ตอบ  พระอานนท์
  42. พระสาวกรูปใด วิสัชนาพระธรรมในคราวสังคยานาครั้งที่ 1 ?
  ตอบ  พระอานนท์
  43. ข้อใดไม่จัดเข้าในถูปารหบุคคล ?
  ตอบ  พระอนาคามี
  44. เมืองที่ส่งทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุครั้งแรก มีจำนวนเท่าไร ?
  ตอบ  7 เมือง
  45. พระราชาพระองค์ใด ถวายการอุปถัมภ์ในคราวสังคายนาครั้งที่ 3 ?
  ตอบ  พระเจ้าอโศกมหาราช
  46. อันตรธานใด เป็นชั้นแรกแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ  ปริยัติอันตรธาน
  47. ความเสื่อมสูญไปแห่งสมณเพศ หมายถึงอันตรธานใด ?
  ตอบ  ลิงคอันตรธาน

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.