กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ


  1. พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เพื่ออะไร ?
  ตอบ  เป็นศาสดาสอนเวไนยสัตว์
  2. ปัญจมหาวิโลกนะที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงพิจารณา คือข้อใด ?
  ตอบ  กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
  3. ชาวชมพุทวีปมีทิฏฐิมานะกล้า มักรังเกียจกันด้วยเหตุใด ?
  ตอบ  ชาติและโคตร
  4. ตามลัทธิพราหมณ์ เชื่อว่าผู้ไม่มีบุตรชายตายแล้วจะมีคติอย่างไร ?
  ตอบ  ตกนรก
  5. ข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรุงกบิลพัสดุ์ ?
  ตอบ  เคยเป็นที่อยู่ของกบิลดาบส
  6. พระมารดาของพระนางพิมพา มีพระนามว่าอะไร ?
  ตอบ  พระนางอมิตา
  7. ราหุลํ ชาตํ มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ  บ่วงเกิดแล้ว
  8. การนึกถึง ชรา พยาธิ และมรณะเป็นเหตุให้บรรเทาอะไร ?
  ตอบ  ความเมา 3
  9. พระมหาบุรุษทรงหาอุบายแก้ความเมา 3 ประการ ด้วยวิธีใด ?
  ตอบ  เสด็จออกบรรพชา
  10. พระมห่บุรุษ ทรงบำเพ็ญอปาณกฌานอย่างไร ?
  ตอบ  กลั้นลมหายใจ
  11. พระมหาบุรุษบรรลุอาสวักขยญาณ ทำให้ได้พระนามอะไร ?
  ตอบ  อรหํ
  12. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ร่มต้นไม้ใด ?
  ตอบ  พระศรีมหาโพธิ์
  13. ผู้ที่สามารถเข้าใจได้ ต่อเมื่อผู้อื่นอธิบายความ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  วิปจิตัญญู
  14. พระยสะบรรลุอรหันต์ผล เพราะฟังธรรมเทศนาอะไร ?
  ตอบ อนุปุพพีกถาและอริยสัจ
  15. เรื่องที่กล่าวถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ชื่อว่าอะไร ?
  ตอบ  สีสกถา
  16. คำว่า อุบาสกอุบาสิกา มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ  ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
  17. ความปรารถนาข้อที่ 5 ของพระเจ้าพิมพิสาร ว่าอย่างไร ?
  ตอบ  ขอให้เราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์
  18. ข้อใด เป็นใจความย่อของอาทิตตปริยายสูตร ?
  ตอบ  สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
  19. พระองค์เป็นศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสาวก ใครกล่าว ?
  ตอบ  พระอุรุเวลกัสสปะ
  20. พระพุทธศาสนาแผ่ไปเร็ว เพราะพระพุทธเจ้าทรงประกาศในกลุ่มใด ?
  ตอบ  เจ้าลัทิและชนชั้นปกครอง
  21. พุทธประสงค์หลักที่ส่วสาวกไปประกาศพระศาสนา คืออะไร ?
  ตอบ  เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
  22. อุปติสสะและโกลิตะไปดูมหรสพ คิดอย่างไรจึงออกบวช ?
  ตอบ  คนพวกนี้ไม่ถึงร้อยปีก็ตาย
  23. เจ้าชายศากยะทั้ง 6 ให้อุบาลีบวชก่อน เพราะเหตุใด ?
  ตอบ  ต้องการลดทิฏฐิมานะ
  24. เมื่อภิกษุทูลลาพระศาดาเพื่อจาริกไปที่อื่น ทรงรับสั่งให้ไปลาพระสารีบุตรเพื่อประโยชน์ใด ?
  ตอบ  ให้ช่วยสั่งสอน
  25. ใครได้รับยกย่องว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีความกตัญญูกตเวที ?
  ตอบ  พระสารีบุตร
  26. พระอานนท์ได้ดวงตาเห็นะรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  ตอบ  พระปุณณมันตานีบุตร
  27. ธรรมุเทศ 4 ใครแสดงแก่ใคร ?
  ตอบ  พระรัฐบาลแสดงแก่พระเจ้าโกรัพยะ
  28. ธรรมนี้เป็นของผู้มีสติมั่นคง ไม่ใช่ของผู้มีสติหลงลืม เป็นความตรึกของพระสาวกรูปใด ?
  ตอบ  พระอนุรุทธะ
  29. ตัณหักขยธรรม ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ทรงแสดงที่ไหน ?
  ตอบ  กัลลวามุตตคาม
  30. พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงสดับธรรมครั้งแรกจากใคร ?
  ตอบ  พระมหากัจจายนะ
  31. พระเถระรูปใด ตัดสินอธิกรณ์ของภิกษุณีมารดาพระกุมารกัสสปะ ?
  ตอบ  พระอุบาลี
  32. ข้อใด เรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์ ?
  ตอบ  ย้อนถามแล้วจึงแก้ปัญหา
  33. อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลก พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ?
  ตอบ  ทุกข์เป็นภัยใหญ่
  34. พระเขมาเถรีได้รับเอตทัคคะด้านใด ?
  ตอบ  มีปัญญามาก
  35. อัครสาวิกาซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าคือใคร ?
  ตอบ  อุบลวรรณาเถรี เขมาเถรี
  36. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์ของมารดานานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ?
  ตอบ  พระสีวลี
  37. ความแตกฉานในภาษา เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  นิรุตติปฏิปทา
  38. พระสาวกรูปใด สนับสนุนการบวชภิกษณีครั้งแรก ?
  ตอบ  พระอานนท์
  39. ผู้ปรารถนามีชีวิตอยู่ตลอดอายุกัป จะต้องเจริญธรรมใดให้บริบูรณ์ ?
  ตอบ  อิทธิบาท4
  40. สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด ?
  ตอบ  บริโภคเจดีย์
  41. ใครทูลขอว่า กุลบุตรที่จะบวชต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาก่อน ?
  ตอบ  พระเจ้าสุทโธทนะ
  42. ใครทูลเชิญพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ?
  ตอบ  พระกาฬุทายี
  43. ข้อใด เป็นเหตุอัศจารรย์ที่เกิดขึ้นขณะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ?
  ตอบ  ฝนโปกขรพรรษตก
  44. ดอกไม้ชนิดใด ที่ตกจากสวรรค์ในวันที่พระศาสดาปรินิพพาน ?
  ตอบ  ดอกมณฑารพ
  45. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหันต์ในคืนก่อนทำปฐมสังคายนา ?
  ตอบ  พระอานนท์
  46. ใครเป็นอัศรศาสนูปถัมภกในการทำทุติยสังคายนา ?
  ตอบ  พระเจ้ากาฬาโศกราช
  47. การสังคายนาครั้งที่ 3 ปรารภเรื่องใด ?
  ตอบ  เดียรถีย์ปลอมบวช
  48. สมณะทูตที่นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังสุวรรณภูมิ คือใคร ?
  ตอบ  พระโสณะ พระอุตตระ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.