กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ


  1. การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ของพระมหาสัตว์ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ปัญจมหาวิโลกนะ
  2. พระนามใด มีความหมายว่า พระผู้มีฉัพพรรณรังสีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย ?
  ตอบ พระอังคีรส
  3. พระวาจาว่าเรา เป็นผู้เลิศ เป็นผู้เจริญ เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ อาสภิวาจา
  4. ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งในวันตรัสรู้ ชื่อว่าอะไร ?
  ตอบ อัสสัตถพฤษ์
  5. ข้อปฏิบัติทางสายกลาง หมายถึงอะไร ?
  ตอบ มรรค 8
  6. ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ ?
  ตอบ ปุกกุสะ
  7. ในปฐมยาม พระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมอะไร ?
  ตอบ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
  8. พระพุทธเจ้าทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและเกิด ด้วยญาณอะไร ?
  ตอบ จุตูปปาตญาณ
  9. โดยธรรมาธิษฐาน พระยามารคืออะไร ?
  ตอบ กิเลสมาร
  10. วิชชา 3 ที่พระมหาบุรุษบรรลุนั้น ข้อที่ 3 คืออะไร ?
  ตอบ ทำกิเลสาสวะให้สิ้น
  11. พุทธอุทานว่า ธรรมทั้งหลาย ปรากฎแก่พราหมณ์ผู้เพียงเพ่งอยู่ ธรรมทั้งหลาย หมายถึงอะไร ?
  ตอบ อริยสัจ 4
  12. พระพุทธเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนา ครั้งแรกที่ไหน ?
  ตอบ แคว้นมคธ
  13. คำสอนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนา คือข้อใด ?
  ตอบ โอวาทปาฏิโมกข์
  14. พระพุทธเจ้าตรัสชมเมืองใดว่า ปลูกสร้างได้เป็นระเบียบ ?
  ตอบ ปาฏลีบุตร
  15. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ 4 ทรงแสดงแก่ใคร ?
  ตอบ ยสะกุลบุตร
  16. ที่บ้านภัณฑุคามพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมข้อใดมาก ?
  ตอบ ไตรสิกขา
  17. ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ?
  ตอบ ฝนโบกขรพรรษตก
  18. สาลวโนทยาน เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ?
  ตอบ ปัจฉิมโอวาท
  19. เรื่องที่กล่าวถึงการรักษากายวาจาให้เรียนร้อย ชื่อว่าอะไร ?
  ตอบ สีลกถา
  20. ข้อใด เรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์ ?
  ตอบ ทรงย้อนถามแล้วจึงแก้ปัญหา
  21. การนึกถึง ชรา พยาธิและมรณะ เป็นเหตุให้บรรเทาอะไร ?
  ตอบ ความเมา 3
  22. ตามลัทธิพราหมณ์ เชื่อว่า ผู้ไม่มีบุตร จะมีคติเป็นอย่างไร ?
  ตอบ ตายแล้วตกนรก
  23. บุคคลใดจัดเป็นทิศเบื้องหน้า ?
  ตอบ บิดา มารดา
  24. หัวข้อธรรมที่พระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณมันตานีบุตร ที่เมืองสาวัตถีว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  ตอบ วิสุทธิ 7
  25. พระนางปชาบดีโคตมี อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด ?
  ตอบ รับครุธรรม 8
  26. ใครได้รับการถวายอุปสมบทเพราะอานิสงส์การถวายข้าวเพียงทัพพีเดียว ?
  ตอบ พระราธะ
  27. บริวารมากเพราะน้ำใจมี เป็นคุณสมบัติของพระสาวกรูปใด ?
  ตอบ พระอุรุเวลกัสสปะ
  28. เพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อนเพื่อนคิดริษยา คือใคร ?
  ตอบ อุปติสสะ โกลิตะ
  29. โกลิตะปริพาชกฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ?
  ตอบ อุปติสสปริพาชก
  30. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ?
  ตอบ พระมหากัสสปะ
  31. พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะทำตระกูลให้เลื่อมใส ?
  ตอบ พระกาฬุทายี
  32. พระสาวกคู่ใด สนทนาเรื่องการตายของพระขีณาสพ ?
  ตอบ พระสารีบุตร พระยมกะ
  33. ปิงคิยมาณพ ไม่หลุดพ้นจากอาสวกิเลสในขณะฟังธรรม เพราะเหตุใด ?
  ตอบ คิดถึงอาจารย์
  34. โลกมีอะไรผูกพันไว้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบอย่างไร ?
  ตอบ ความเพลิดเพลิน
  35. พระเทวทัตไม่ได้บรรลุมรรคผล เพราะสาเหตุใด ?
  ตอบ ถูกลาภสักการะครอบงำ
  36. พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  ตอบ พระปุณณมันตานีบุตร
  37.มหาสันนิบาตแห่งพระอริยสาวก เป็นเหตุให้เกิดอะไร ?
  ตอบ โอวาทปาฏิโมกข์
  38. ตัณหักขยธรรม ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ตรัสที่ไหน ?
  ตอบ กัลลวาลมุตตคาม
  39. มหาปเทส 4 พระพุทธเจ้าทรงแสดง ณ สถานที่ใด ?
  ตอบ อานันทเจดีย์
  40. สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด ?
  ตอบ บริโภคเจดีย์
  41. อุทเทสิกเจดีย์ หมายถึงข้อใด ?
  ตอบ พระพุทธรูป
  42. สถานที่ทรงพิจารณาอภิธรรมปิฏก ซึ่งเทวดานิรมิต เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ รัตนฆรเจดีย์
  43. ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว จัดเป็นศาสดาแห่งท่านทั้งหลาย พระศาสดาตรัสแก่ใคร ?
  ตอบ พระอานนท์
  44. พระพุทธโอวาททั้งปวงที่ทรงแสดงแล้ว ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียวคืออะไร ?
  ตอบ ความไม่ประมาท
  45. ผิวกายพระตถาคต ผ่องใสยิ่งนักในกาลใด ?
  ตอบ วันตรัสรู้และปรินิพพาน
  46. สังคายนาครั้งใด มีการจารึกคำสอนลงในใบลาน ?
  ตอบ ครั้งที่ 5
  47. ใครเป็นอัครศาสนูปภัมภก คราวทำตติยสังคายนา ?
  ตอบ พระเจ้าอโศกมหาราช
  48. อันตรธานใด เป็นชั้นแรกแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ ปริยัติอันตรธาน

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.