กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบศาสนพิธีชั้นโท


  ศาสนพิธี จาก พ.ศ. 2555

  1. การทำวัตรสวดมนต์ มีความมุ่งหมายอย่างไร ?
  ตอบ  เป็นอุบายสงบจิต
  2. คำนมัสการพระรัตนตรัย เริ่มด้วยคำว่าอะไร ?
  ตอบ  อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา
  3. การยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ   ปวารณากรรม
  4. อุโบสถกรรมที่พระภิกษุร่วมกันทำ 4 รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ   สังฆอุโบสถ
  5. กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานยังวัดราษฏร์เป็นการส่วนพระองค์ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ   พระกฐินต้น
  6. การทำบุญต่อนาม หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  งานทำบุญที่ญาติจัดให้ผู้ป่วย
  7. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นิยมสวดในงานอะไร ?
  ตอบ   ทำบุญอายุครบรอบ
  8. ทักษิณานุปาทาน หมายถึงการทำบุญอะไร ?
  ตอบ   อุทิศส่วนกุศล
  9. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาล เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ผ้าบังสุกุลจีวร
  10. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าเช่นร ?
  ตอบ  ผ้าอาบน้ำฝน


  ศาสนพิธี จาก พ.ศ. 2554

  1. ศาสนพิธี หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  วิธีปฏิบัติทางศาสนา
  2. การทำบุญอาหารตามฤดูกาลโดยวิธีจับสลาก เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  สลากภัต
  3. พิธีตักบาตรเทโวโรหณะตรงกับวันใด ?
  ตอบ  วันออกพรรษา
  4. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
  ตอบ  วันธรรมสวนะ
  5. อุโบสถกรรมที่ภิกษุร่วมกันทำตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  สังฆอุโบสถ
  6. การฟังเทศน์ จัดเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งเรียกว่า ?
  ตอบ  ธัมมัสสวนมัย
  7. การสวดพระอภิธรรม จัดเป็นศาสนพิธีหมวดใด ?
  ตอบ  บุญพิธี
  8. ผ้าที่สงฆ์พิจารณาในพิธีทำบุญทอดผ้าป่า เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ผ้าบังสุกุล
  9. การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ  การขอขมาโทษต่อกัน
  10. วันมหาปวารณา มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ  การว่ากล่าวตักเตือนกัน


  ศาสนพิธี จาก พ.ศ. 2553

  1. วัสสูปนายิกา เกี่ยวข้องกับวันอะไร ?
  ตอบ  วันเข้าพรรษา
  2. การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ  การขอขมาโทษต่อกัน
  3. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
  ตอบ  วันธรรมสวนะ
  4. มหาปวารณา ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  วันออกพรรษา
  5. สวดมาติกาในงานพระราชพิธี ใช้คำใด ?
  ตอบ  สดับปกรณ์
  6. ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะร ?
  ตอบ  ภูษาโยง
  7. ทักษิณานุปทาน หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
  8. หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า...?
  ตอบ  พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี...
  9. ข้อใด เป็นอนุภาพของพระปริตร ?
  ตอบ  ขจัดทุกข์ ภัย โรค
  10. ข้อใดไม่มีในศีล 8 ?
  ตอบ  กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี


  ศาสนพิธี จาก พ.ศ. 2552


  1. ศาสนพิธี หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  วิธีปฏิบัติทางศาสนา
  2. พิธีในการอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ หมายถึงข้อใด ?
  ตอบ  พิธีเข้าพรรษา
  3. การแสดงความเคารพ ระหว่างพระเถระผู้ใหญ่กับพระผู้น้อย เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  สามีจิกรรม
  4. การสวดของพระภิกษุสามเณรทุกเช้าเย็น เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ทำวัตร
  5. การฟังเทศน์จัดเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่ง เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ธัมมัสสวนมัย
  6. อุโบสถกรรมที่ภิกษุร่วมกันทำตั้งแต่ 4 รูป ขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ   สังฆอุโบสถ
  7. การทำบุญสัตตมวารให้แก้คนตาย ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  7 วัน
  8. การทำบุญอาหารตามฤดูกาล โดยวิธีจับสลาก เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  สลากภัต
  9. พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ตรงกับวันใด ?
  ตอบ  วันออกพรรษา
  10. ผ้าที่พระสงฆ์พิจารณาในพิธีทำบุญทอดผ้าป่า เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ผ้าบังสุกุล


  ศาสนพิธี จาก พ.ศ. 2551


  1. ปวารณากรรม กำหนดให้พระสงฆ์ทำในวันใด ?
  ตอบ  วันออกพรรษา
  2. อุโบสถกรรมที่พระภิกษุรวมกันทำ 4 รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  สังฆอุโบสถ
  3. โพชฌงคสูตรและคิริมานนทสูตร นิยมสวดในงานอะไร ?
  ตอบ   ทำบุญต่อนาม
  4. ผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปพระราชทานยังวัดราษฎร์เป้นการส่วนพระองค์ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  กฐินต้น
  5. เวจกุฎี หมายถึงสถานที่เช่นไร ?
  ตอบ  ห้องสุขา
  6. เขตกำหนดทอดกฐิน สิ้นสุดในวันใด ?
  ตอบ  ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
  7. เทศน์แจงกำหนดจัดให้มีในงานใด ?
  ตอบ  ฌาปนกิจศพ
  8. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาล เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ผ้าบังสุกุลจีวร
  9. ผ้าวัสสิกสาฏก คือผ้าเช่นไร ?
  ตอบ  ผ้าอาบน้ำฝน
  10. อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นคุณของใคร ?
  ตอบ  พระพุทธเจ้า

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.