กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  ข้อสอบศาสนพิธีตรี


   ศานสพิธีจาก พ.ศ. 2555
   1. แบบอย่างหรือแบบแผนที่พึ่งปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?
   ตอบ  ศาสนพิธี
   2. พุทธมามกะ หมายถึงบุคคเช่นใด ?
   ตอบ  ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา
   3. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?
   ตอบ  กุศลพิธี
   4. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
   ตอบ  ถวายแก่สงฆ์ทั่วไป
   5. การกรวดน้ำหลังจากบำเพ็ญกุศลมุ่งประโยชน์อะไร ?
   ตอบ  อุทิศส่วนบุญ
   6. ข้อใดเป็นพิธีทำบุญงานอวมงคล ?
   ตอบ  ทำบุญ 100 วัน
   7. การทอดกฐิน กำหนดให้ทำในช่วงเวลาใด ?
   ตอบ  ภายใน 1 เดือนหลังออกพรรษา
   8. องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันใด เป็นวันสำคัญสากล ?
   ตอบ  วันวิสาขบูชา
   9. ผู้รับการถวายไทยธรรม คือใคร ?
   ตอบ  ปฏิคาหก
   10. การทอดกฐิน จัดเป็นทานชนิดใด ?
   ตอบ  กาลทาน

   ศานสพิธีจาก พ.ศ. 2554
   1. แบบแผนที่พึ่งปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?
   ตอบ  ศาสนพิธี
   2. บุญกิริยาวัตถุ 3 คือข้อใด ?
   ตอบ  ทาน ศีล ภาวนา
   3. พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด ?
   ตอบ  ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา
   4. วันจตุรงคสันนิบาต คือวันใด ?
   ตอบ  วันมาฆบูชา
   5. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?
   ตอบ  วันเสด็จลงจากเทวโลก
   6. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?
   ตอบ  พระรัตนตรัย
   7. การบำเพ็ญกุศลคล้ายวันเกิด จัดเข้าในพิธีใด ?
   ตอบ  บุญพิธี
   8. เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงข้อใด ?
   ตอบ  กราบครบองค์ 5
   9. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
   ตอบ  ถวายสงฆ์ไม่เจาะจง
   10. อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหตุ ญาตโย ใช้กล่าวเวลาใด ?
   ตอบ  ขณะอุทิศส่วนกุศล

   ศานสพิธีจาก พ.ศ. 2553
   1. แบบอย่างหรือแบบแผนที่พึ่งปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?
   ตอบ  ศาสนพิธี
   2. ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้า ว่าเป็นของของตน หมายถึงข้อใด ?
   ตอบ  พุทธมามกะ
   3. วันสำคัญทางพุทธศาสนามีกี่วัน ?
   ตอบ  4 วัน
   4. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?
   ตอบ  กุศลพิธี
   5. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันใด ?
   ตอบ  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
   6. วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันใด?
   ตอบ  วันอาสาฬหบูชา
   7. วันเทโวโรหนะ คือวันอะไร ?
   ตอบ  วันพระเจ้าเปิดโลก
   8. ข้อใดจัดเป็นกาลทาน ?
   ตอบ  กฐินทาน
   9. มะยัง ภันเต...ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ เป็นคำอะไร ?
   ตอบ  อาราธนาศีล
   10. ข้อใดเป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ?
   ตอบ  อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย

   ศานสพิธี พ.ศ. 2552
   1. หลักการทำบุญ 3 อย่าง ทำให้เกิดพิธีกรรมอันเป็นแบบแผนเดียวกัน เรียกว่าอะไร ?
   ตอบ  ศาสนพิธี
   2. พิธีกรรมที่ทำตนให้ฉลาดในการละชั่วทำดี อบรมตนให้ดีงามตามหลักคำสอน เรียกว่าอะไ ?
   ตอบ  กุศลพิธี
   3. การรักษาศีล 8 สำหรับอุบาสกอุบาสิกา เรียกว่าอะไร ?
   ตอบ  อุโบสถศีล
   4. องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันใด เป็นวันสากลโลก ?
   ตอบ  วันวิสาขบูชา
   5. วันอัฏฐมีบูชา หมายถึงวันอะร ?
   ตอบ  วันถวายพระเพลิง
   6. บุคคลผู้ถวายไทยธรรมแด่สงฆ์ คือใคร ?
   ตอบ  ทายก
   7. งานมงคล เช่น ขึ้นบ้านใหม่ นิยมนิมนต์พระจำนวนเท่าไร ?
   ตอบ  9 รูป
   8. การถวายทานตามกาล เช่น ถวายผ้ากฐิน เรียกว่าอะไร ?
   ตอบ  กาลทาน
   9. การกราบที่พร้อมด้วยองค์ คือ หน้าผาก 1 มือ 2 เข่า 2 เรียกว่าอะไร ?
   ตอบ  เบญจางคประดิษฐ์
   10. พฺรหฺมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ...เป็นคำกล่าวอะไร ?
   ตอบ  อาราธนาธรรม

   ศานสพิธี พ.ศ. 2551
   1. ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ?
   ตอบ  รักษาศีล
   2. การบำเพ็ญกุศลคล้ายวันเกิด จัดเข้าในพิธีใด ?
   ตอบ  บุญพิธี
   3. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?
   ตอบ  พระรัตนตรัย
   4. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
   ตอบ  ถวายสงฆ์ไม่เจาะจง
   5. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?
   ตอบ  วันเสด็จลงจากเทวโลก
   6. งานอวมงคล คืองานเช่นไร ?
   ตอบ  งานทำบุญอัฐิ
   7. พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด ?
   ตอบ  ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา
   8. เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?
   ตอบ  กราบครบองค์ 5
   9. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์ ในด้านใด ?
   ตอบ  อุทิศส่วนบุญ
   10. วิปตฺติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา... เป็นคำอาราธนาอะไร ?
   ตอบ  อาราธนาพระปริตร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.