กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค

๑.    ในทางโลก ดูคนงามกันที่รูปร่างหน้าตา ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่ไหน?
ตอบ ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่มีคุณธรรมอันทำให้งาม ๒ ประการ  คือ
๑.ขันติ ความอดทน  และ
๒.โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม

๒.    อิทธิบาท คือ ธรรมเป็นคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ของบุคคล ส่วนธรรมอันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?
ตอบ ธรรมอันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคือ นิวรณ์ ๕ อย่าง คือ
๑. กามฉันท์    พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้น
๒. พยาบาท    ปองร้ายผู้อื่น
๓. ถีนมิทธะ    ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ  ฟุ้งซ่านและรำคาญ
๕. วิจิกิจฉา     ลังเลไม่ตกลงได้

๓.     ภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่จะต้องมีอินทรียสังวร คือสำรวมอินทรีย์ สำรวมอินทรีย์นั้น คืออย่างไร ?
ตอบ คือสำรวมระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ ในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์

๔.   ภิกษุสามเณรเช่นไร ได้ชื่อว่า มีอันตรายย่ำยี เมื่อเป็นดังนี้ ควรปฏิบัติอย่างไรหรือไม่?
ตอบ ภิกษุสามเณรผู้อดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ ขี้เกียจทำตาม เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง ทนความอดอยากไม่ได้ เพลิดเพลินในกามคุณ ทะยานอยากได้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป รักผู้หญิง แม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ ได้ชื่อว่า มีอันตรายย่ำยี, ฉะนั้นควรปฏิบัติดังนี้ ควรเป็นผู้อดทนต่อคำสั่งสอน ทนต่อความอดยาก ไม่เพลิดเพลินในกามคุณ ไม่รักผู้หญิง.

๕.   กรรมอันหนัก ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน มีชื่อว่าอย่างไร มีเท่าไร อะไรบ้าง?
ตอบ กรรมอันหนัก ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน มีชื่อว่า อนันตริยกรรม มี ๕ อย่างคือ
๑.มาตุฆาต ฆ่ามารดา
๒.ปิตุฆาต ฆ่าบิดา
๓.อรหันตฆ่า ฆ่าพระอรหันต์
๔.โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป
๕.สังฆเภท ยังสงฆ์ให้แตกแยกกัน

๖.    มรรคมีองค์แปดจัดเข้าในสิกขา ๓ ได้หรือไม่ ถ้าได้จงจัดมาดู
ตอบ มรรคมีองค์แปดจัดเข้าในสิกขา ๓ ได้ ดังนี้
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ จัดเข้าในปัญญาสิกขา
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเข้าในสีลสิกขา
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเข้าในจิตตสิกขา

๗.   อปริหานิยธรรม คืออะไร? มีกี่ข้อ? จงแสดงมาดูสัก ๒ ข้อ
ตอบ อปริหานิยธรรม คือธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม มี ๗ ข้อ
๑.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
๒.เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันช่วยทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ
๓.ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น ไม่ถอนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้
๔.ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นประธานสงฆ์ เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน
๕.ไม่ลุอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น
๖.ยินดีในเสนาสนะป่า
๗.ตั้งใจอยู่ว่า เพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาส ขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข

๘.   ทรัพย์อย่างประเสริฐในพระพุทธศาสนา คืออะไร เพราะคือไร จึงกล่าวว่า ดีกว่าทรัพย์ภายนอก?
ตอบ ทรัพย์อย่างประเสริฐในพระพุทธศาสนา มีดังนี้
๑.ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ
๒.ศีล รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย
๓.หิริ ละอายต่อบาปทุจริต
๔.โอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริต
๕.พหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
๖.จาคะ สละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน
๗.ปัญญา รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ เรียกว่า อริยทรัพย์ ทรัพย์อย่างประเสริฐ,
ที่ว่าดีกว่าทรัพย์ภายนอกนั้น เพราะเป็นสมบัติติดเนื่องอยู่ในตน ไม่มีใครอาจแย่งชิงเอาไปได้ และจ่ายเท่าไรก็ไม่รู้จักหมด ทั้งเป็นเหตุและเป็นเครื่องอุดหนุนโภคทรัพย์ภายนอกด้วย เพราะฉะนั้น ท่านจึงว่า อริยทรัพย์ดีกว่าทรัพย์ภายนอก

๙.   เมื่อโลกธรรมเกิดขึ้น ท่านสอนให้พิจารณาอย่างไร จึงจะไม่เดือดร้อนใจ และในโลกธรรมเหล่านั้น หากจะย่อให้เหลือเพียง ๒ จะมีวิธีย่ออย่างไร?
ตอบ ท่านสอนให้พิจารณาว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เรา ก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรม ควรรู้ตามที่เป็นจริง อย่าให้มันครอบงำจิตได้ คือ อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนา อย่ายินร้ายในส่วนที่น่าปรารถนา และ ย่อให้เหลือเพียง ๒ ดังนี้ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ย่อเป็นอิฏฐารมณ์ ส่วนที่น่าปรารถนา, เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ย่อเป็นอนิฏฐารมณ์ ส่วนที่ไม่น่าปรารถนา

<h1>เก็งข้อสอบนักธรรมตรี,ข้อสอบชั้นตรี,ข้อสอบนักธรรมตรี</h1>

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.