กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค

๑.
ธรรมมีอุปการะมากมีอะไรบ้าง ? ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะเหตุไร ?

ตอบ ธรรมมีอุปการะมากมี ๒ อย่าง คือ
๑. สติ ความระลึกได้
๒. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว
ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะว่าทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการทำกิจการงานใดๆ
และเป็นอุปการะให้ธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้น เช่นช่วยสนับสนุนสติให้ทำหน้าที่ 
โดยถูกต้องยิ่งๆ ขึ้นไป.

๒.
ในรัตนะ ๓ พระธรรมได้แก่อะไร ? ให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างไร ?

ตอบ ในรัตนะ ๓ พระธรรมได้แก่พระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทะเจ้า
ให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างนี้คือ ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว เช่น นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน.

๓.
พระโอวาทของพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกกันว่าหัวใจของพระศาสนา มีกี่ข้อ ? อะไรบ้าง ?

ตอบ พระโอวาทของพระพุทธเจ้า มี ๓ ข้อ คือ
๑. เว้นจากทุจริต คือประพฤติชั่วด้วยกาย วาจา ใจ
๒. ประกอบสุจริต คือประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ
๓. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น

๔.
ทุจริต คือะไร? ความเห็นว่าคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มี บุญบาปไม่มี จัดเป็นทุจริตข้อไหน ?

ตอบ ทุจริต คือประพฤติชั่วด้วยกาย วาจา ใจ
ความเห็นว่าคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มี บุญบาปไม่มี จัดเป็น มโนทุจริต เพราะจัดเข้าในข้อเห็นผิดจากคลองธรรม

๕.
รากเหง้าของอกุศลเรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? เพราะเหตุใดจึงควรละเสีย ?

ตอบ รากเหง้าของอกุศลเรียกว่า อกุศลมูล มี ๓ อย่าง คือ
๑. โลภะ อยากได้ของเขา
๒. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา
๓. โมหะ หลงไม่รู้จริง
เป็นสิ่งที่ควรละเสีย เพราะเมื่ออกุศลมูลเหล่านี้มีอยู่ อกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้น เหตุนั้นจึงควรละเสีย

๖.
ทุกข์ ในอริยสัจ ๔ คืออะไร ? เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร ?

ตอบ ทุกข์ ในอริยสัจ ๔ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
เหตุให้เกิดทุกข์ คือ ตัณหาความทะยานอยาก เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งตัณหานั้นมี ๓ อย่างด้วยกันคือ ๑. กามตัณหา ความอยากในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ ๒. ภวตัณหา ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ ๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่

๗.
อภิณหปัจจเวกขณ์ข้อว่า ควรพิจารณาทุกๆ วันว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ดังนี้ ผู้พิจารณาได้รับประดยชน์อย่างไร ?  จงอธิบาย

ตอบ ผู้พิจารณาจะได้รับประโยชน์ คือ สามารถบรรเทาความพอใจรักใคร่ในของรักของชอบใจและป้องกันความทุกข์โทมนัส ในเวลาเมื่อตนต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ และยังเป็นการเตรียมใจรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น<h1>เก็งข้อสอบนักธรรมตรี,ข้อสอบชั้นตรี,ข้อสอบนักธรรมตรี</h1>

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.