กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก


  1. พระพุทธเจ้าตรัสเรียกให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์อะไร ?
  ตอบ  เพื่อให้รู้ความจริง
  2. คำว่า พวกคนเขลา หมายถึงบุคคลข้อใด ?
  ตอบ  คนผู้ไร้พิจารณ์
  3. ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ คำว่าผู้รู้ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ผู้รู้โลกตามเป็นจริง
  4. ทำอย่างไรจึงจะไม่หลงอยู่ในโลก ?
  ตอบ  ไม่ติดในสิ่งล่อใจ
  5. ในเรื่องนิพพิทา อาการเช่นใดเรียกว่า สำรวมจิต ?
  ตอบ  มนสิการกัมมัฏฐาน
  6. เบื่อหน่ายอะไร จัดเป็นนิพพิทา ?
  ตอบ  เบื่อหน่ายสังขาร
  7. บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  อายตนะภายนอก
  8. ความไม่ดีในข้อใด จัดเป็นมาร ?
  ตอบ  ความทะยานอยาก
  9. กิเลสกามได้ชื่อว่าเป็นมาร เพราะเหตุใด ?
  ตอบ  ล้างผลาญคุณความดี
  10. วัตถุกาม เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  บ่วงแห่งมาร
  11. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะตัดบ่วงแห่งมารได้เด็ดขาด ?
  ตอบ  เจริญวิปัสสนา
  12. คำว่า สังขาร ในปฏิปทาแห่งนิพพิทา หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  เบญจขันธ์
  13. ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปแห่งสังขาร เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  อนิจจลักษณะ
  14. เกิด แก่ เจ็บ ตาย จัดเป็นทุกข์ชนิดใด ?
  ตอบ  สภาวทุกข์
  15. ข้อใดจัดเป็นวิปากทุกข์ ?
  ตอบ  ร้อนใจเพราะทุจริต
  16. ความหนาว ร้อน หิว กระหาย จัดเป็นทุกข์อะไร ?
  ตอบ  นิพัทธทุกข์
  17. ทุกข์เพราะหาเงินไม่พอใช้ จัดเป็นทุกข์อะไร ?
  ตอบ  อาหารปริเยฏฐิทุกข์
  18. พูดโดยไม่คิด พ่นพิษใส่คนอื่น จัดเป็นทุกข์อะไร ?
  ตอบ  วิวาทมูลกทุกข์
  19. อะไรปิดบังไว้ จึงไม่เห็นสังขารเป็นอนัตตา ?
  ตอบ  อิริยาบถ
  20. ข้อใดเป็นลักษณะของอนิจจตา ?
  ตอบ  เกิดขึ้นแล้วดับไป
  21. เมื่อรู้ว่า สังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัย พึงปฏิบัติอย่างไร ?
  ตอบ  มีสติทุกเมื่อ
  22. อะไรปิดบังไว้ จึงไม่เห็นสังขารเป็นอนัตตา ?
  ตอบ  ฆนสัญญา
  23. นั่นมิใช่เรา นั่นมิใช่ของเรา จัดเป็นอนัตตาข้อใด ?
  ตอบ  หาเจ้าของมิได้
  24. เมื่อเบื่อหน่ายสังขาร ย่อมเกิดอะไรขึ้น ?
  ตอบ  สิ้นกำหนัด
  25. ความติดพันห่วงใยในอารมณ์อันเป็นที่รัก เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ความอยาก
  26. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวิราคะ ?
  ตอบ  ความสุข
  27. มทนิมฺมทโน ธรรมยังความเมาให้สร่าง นั้น หมายถึงข้อใด ?
  ตอบ  ลาภยศ
  28. ปิปาสวินโย ความนำเสียซึ่งความระหาย หมายถึงข้อใด ?
  ตอบ  กำจัดตัณหา
  29. การเวียนเกิดด้วยอำนาจกิเลส กรรม วิบาก เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  วัฏฏะ
  30. ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้นั้น หมายถึงข่มอะไร ?
  ตอบ  นิวรณ์
  31. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอุทยัพพยญาณ ?
  ตอบ  เห็นว่าไม่เที่ยง
  32. หนทางนำสู่ความดับทุกข์ประเสริฐที่สุด คือข้อใด ?
  ตอบ  มรรค ๘
  33. กิจในอริยสัจ ๔ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?
  ตอบ  ทุกข์ควรละ
  34. ข้อใด ไม่ใช่สัมมาสังกัปปะ ?
  ตอบ  คิดฆ่าตัวตาย
  35. ข้อใด ไม่ใช่สัมมากัมมันตะ ?
  ตอบ  เว้นเจรจาหลอกลวง
  36. ข้อใด ไม่ใช่สัมมาวายามะ ?
  ตอบ  พยายามหนีปัญหา
  37. ข้อใด ไม่นับเข้าในสัมมาสติ ?
  ตอบ  เห็นว่าโลกเที่ยง
  38. การเลี้ยงชีพโดยสุจริต งดเว้นทุจริต จัดเป็นวิสุทธิข้อใด ?
  ตอบ  สีลวิสุทธิ
  39. ข้อใด จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ?
  ตอบ  สัมมาสติ
  40. คนมักง่วงนอน ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร?
  ตอบ  พุทธานุสสติ
  41. ถ้ามีความคิดฟุ้งซ่านหรือคิดมาก ควรใช้กัมมัฏฐานข้อใด?
  ตอบ  กสิณ
  42. คนลักษณะเช่นไร เรียกว่าสัทธาจริต ?
  ตอบ  เชื่อง่าย
  43. คนลักษณะเช่นไร เรียกว่ามีโทสจริต ?
  ตอบ  หงุดหงิด
  44. ข้อใด ไม่จัดเข้าในวิตกจริต ?
  ตอบ  โกรธง่าย
  45. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ?
  ตอบ  ไม่มีเวรภัย
  46. ข้อใด เป็นคำแผ่กรุณา ?
  ตอบ  ขอสัตว์จงพ้นจากทุกข์เถิด
  47. ข้อใด เป็นคำแผ่มุทิตา ?
  ตอบ  ขอสัตว์จงมีสุขยิ่งขึ้นไป
  48. ขณะกราบพระพุทธรูป ได้ชื่อว่าเจริญอนุสสติใด?
  ตอบ  พระพุทธานุสสติ
  49. วิปัสสนาคืออะไร ?
  ตอบ  ความรู้ในอารมณ์
  50. อะไรเป็นผลสูงสุดของวิปัสสนา?
  ตอบ  เห็นสังขารตามเป็นจริง

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.