กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก


  1. ธรรมวิจารณ์ หมายถึงข้อใด ?
  ตอบ  การเลือกเฟ้นพิจารณาธรรม
  2. คนผู้ไร้พิจารณ์หมายถง...?
  ตอบ  ไร้ปัญญาพิจารณา
  3. ผู้ข้องอยู่ในโลกมีอาการเช่นไร ?
  ตอบ  ติดในสิ่งล่อใจ
  4. ผู้ข้องอยู่ในโลกจะได้รับผลอย่างไร ?
  ตอบ  ได้ทั้งสุขและทุกข์
  5. “ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” หมายความว่าอย่างไร ?
  ตอบ  ผู้รู้โลกตามความเป็นจริง
  6. ท่านเปรียบสิ่งที่มีอุปการะว่าเหมือนเภสัช เพราะเหตุใด ?
  ตอบ  ให้ทั้งคุณและโทษ
  7. คำว่า “นิพพิทา” มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ความหน่ายในกองสังขาร
  8. คำว่า “มาร” มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ล้างผลาญความดี
  9. “ผู้ใดรักษาจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร” คำว่า มาร หมายถึง ?
  ตอบ  กิเลสมาร
  10. คำว่า “บ่วงแห่งมาร” คืออะไร ?
  ตอบ  วัตถุกาม
  11. กามคุณ 5 จัดเป็นบ่วงแห่งมารเพราะเหตุใด ?
  ตอบ  ทำใจให้หลงติด
  12. จะพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ต้องทำอย่างไร ?
  ตอบ  สำรวจจิต/เจริญปัญญา
  13. สามัญญลักษณะ ได้แก่อะไรบ้าง ?
  ตอบ  ลักษณะเสมอกันแห่งสังขาร
  14. สังขารในขันธ์ 5 ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  สภาพผู้ปรุงแต่งใจ
  15. ข้อใดไม่ใช่อนิจจลักษณะ ?
  ตอบ  ว่างเปล่า
  16. คำว่า “ปกิณณกทุกข์” ในทุกขตาได้แก่อะไร ?
  ตอบ  โสกะ
  17. อะไรปิดบังไว้จึงมองไม่เห็นอนิจจลักษณะ ?
  ตอบ  ความสืบต่อ
  18. สภาวทุกข์ได้แก่อะไร ?
  ตอบ  ความแก่ชรา
  19. นิพัทธทุกข์ ทุกข์เนืองนิตย์ ได้แก่อะไร ?
  ตอบ  หิว
  20. สันตาปทุกข์ เกิดจากอะไร ?
  ตอบ  กิเลส
  21. การเห็นอนัตตาต้องมีอะไรกำกับ จึงจะไม่เป้นมิจฉาทิฏฐิ ?
  ตอบ  โยนิโสมนสิการ
  22. คำสอนในข้อใด ที่ศาสนาอื่นไม่มี ?
  ตอบ  อนัตตา
  23. คำว่า “วิมุตติ” หมายถึงหลุดพ้นจากอะไร ?
  ตอบ  อาสวกิเลส
  24. การอ้อนวอนบวงสรวง จัดเข้าในอาสวะข้อใด ?
  ตอบ  อวิชชาสวะ
  25. กิเลสที่มักดองอยู่ในจิตาสันดาน เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  อาสวะ
  26. ปฏิปทาของพระอรหันต์ผู้เจริญสมถะก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาเรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  เจโตวิมุตติ
  27. ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีได้ด้วยอะไร ?
  ตอบ  ปัญญา
  28. สัมมาวายามะ ในใรรค8 สงเคราะห์เข้าในวิสุทธิข้อใด ?
  ตอบ  จิตตวิสุทธิ
  29. การพิจารณาเห็นสังขารโดยไตรลักษณ์ จัดเป็นวิสุทธิอะไร ?
  ตอบ  ญาณทัสสนวิสุทธิ
  30. ผู้เว้นจากการเบียดเบียนทางกาย วาจา ใจ ชื่อว่ามีธรรมใดอยู่ภายใน ?
  ตอบ  สันติ
  31. ธรรมในส่งเสริมให้สังคมเกิดสันติสุข ?
  ตอบ  สุจริต
  32. โลกามิส ได้แก่อะไร ?
  ตอบ  กามคุณ
  33. จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คืออะไร ?
  ตอบ  นิพพาน
  34. “หาเครื่องเสียบแทงมิได้” เป็นความหมายของข้อใด ?
  ตอบ  นิพพาน
  55. ภิกษุ เธอจึงวิดเรือนี้ เรืออันเธอวิดแล้ว จักพลันถึง” เรือในที่นี้หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  อัตตภาพ
  66. กัมมัฏฐาน คืออะไร ?
  ตอบ  อุบายชำระจิต
  37. ความมีจิตแน่วแน่ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  สมาธิ
  38. จิตเป็นสามธิ ต้องเป็นจิตสงบจากอะไร ?
  ตอบ  นิวรณ์
  39. คนราคะจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานข้อใด ?
  ตอบ  อสุภะ
  40. คนประเภทใดปฏิบัติกัมมัฏบานไม่ได้ผล ?
  ตอบ  คนหลงสติ
  41. “ทรงเป็นผู้ฝึกฝนได้อย่างยอดเยี่ยม” ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?
  ตอบ  อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
  42. พุทธคุณข้อใด จัดเป็นพระวิสุทธิคุณ ?
  ตอบ  อรหํ
  43. ตจปัญจกัมมัฏฐาน มีวิธีโดยอาการอย่างไร ?
  ตอบ  โดยเป็นของโสโครก
  44. คนนอนฝันร้าย ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
  ตอบ  เมตตา
  45. คนละโมบในอาหาร แก้ด้วยกัมมัฏฐานชนิดอะไร ?
  ตอบ  อาหารเรปฏิกูลสัญญา
  46. คำว่า “วิปัสสนา” มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ  เห็นแจ้งรูปนาม
  47. อะไรเป็นเหตุให้ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผล ?
  ตอบ  วิปัสสนูปกิเลส
  48. ผลสูงสุดของวิปัสสนา คืออะไร ?
  ตอบ  เห็นสังขารตามเป็นจริง

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.