กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิจารณ์


  1. คำว่า สูทั้งหลาย หมายถึงใคร ?
  ตอบ  พุทธบริษัท
  2. คำว่า คนเขลา หมายถึงใคร ?
  ตอบ  คนไร้พิจารณ์
  3. คำว่า หาข้องอยู่ไม่ มีความหมายตรงกับอะไร ?
  ตอบ  ไม่พัวพันในสิ่งล่อใจ
  4. พระพุทธเจ้า ชักชวนให้พุทธบริษัทดูโลกอย่างไร ?
  ตอบ  ดูให้เห็นคุณและโทษ
  5. อาการสำรวจจิตตามหลักนิพพิทา คือข้อใด ?
  ตอบ  สำรวมอินทรีย์
  6. กิเลสกามได้ชื่อว่ามาร เพราะเหตุใด ?
  ตอบ  ล้างผลาญคุณความดี
  7. วัตถุกามจัดเป็นบ่วงแห่งมาร เพราะเหตุใด ?
  ตอบ  เพราะทำจิตให้ลุ่มหลง
  8. เห็นสังขารว่าไม่เที่ยงแล้วเกิดความเบื่อหน่าย จัดเป็นอะไร ?
  ตอบ  นิพพิทา
  9. สังขารทั้งปวงล้วนตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใด ?
  ตอบ  ไตรลักษณ์
  10. อนิจจลักษณะกำหนดรู้ได้อย่างไร ?
  ตอบ  ตั้งอยู่ได้ชั่วขณะ
  11. คนมองไม่เห็นอนิจจลักษณะของสังขาร เพราะอะไรปิดบังไว้ ?
  ตอบ  ความสืบต่อ
  12. ทุกขตา หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  ความทนได้ยาก
  13. พยาธิทุกข์ คืออะไร ?
  ตอบ  ความเจ็บไข้
  14. ทุกข์เพราะผลกรรม จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?
  ตอบ  วิปากทุกข์
  15. อาหารปริเยฏฐิทุกข์ คืออะไร ?
  ตอบ  ทุกข์เพราะหาเลี้ยงชีวิต
  16. ถูกปลดจากตำแหน่งจัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?
  ตอบ  สหคตทุกข์
  17. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร พึ่งกำหนดรู้ด้วยอาการอย่างไร ?
  ตอบ  เป็นสภาพว่างเปล่า
  18. เพราะอะไรปิดบังไว้ จึงไม่เห็นสังขารเป็นอนัตตา ?
  ตอบ  ฆนสัญญา
  19. ความเห็นสังขารเป็นอนัตตา มีประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ  ละความถือมั่น
  20. การเห็นอนัตตาต้องมีอะไรกำกับ จึงจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ?
  ตอบ  โยนิโสมนสิการ
  21. เมื่อเกิดความหน่ายในสังขาร มีผลอย่างไร ?
  ตอบ  ทำให้สิ้นกำหนัด
  22. ความติดพันห่วงใยในอารมณ์อันเป็นที่รัก เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ความอาลัย
  23. ข้อว่า ธรรมยังความเมาให้สร่าง นั้น ได้แก่เมาอะไร ?
  ตอบ  เมาอายุ วัย ยศ
  24. ข้อว่า นำเสียซึ่งความระหาย หมายความว่าอย่างไร ?
  ตอบ  กำจัดตัณหาเสียได้
  25. เพราะสิ้นกำหนัดแล้วจิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร ?
  ตอบ  ราคะ
  26. อวิชชาสวะ ได้แก่ข้อใด ?
  ตอบ  โมหะ
  27. ถือความศักดิ์สิทธิ์ไหว้จิ้งจกสามหาง สงเคราะห์เข้าในอาสวะใด ?
  ตอบ  อวิชชาสวะ
  28. จิตหลุดพ้นจากกามตัณหา ชื่อว่าหลุดพ้นจากอาสวะอะไร ?
  ตอบ  กามาสวะ
  29. วิสุทธิคือความหมดจด ใครบันดาลให้ได้ ?
  ตอบ  ตนเอง
  30. เล็งเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?
  ตอบ  อาทีนวญาณ
  31. ข้อใด จัดเข้าในจิตวิสุทธิ ?
  ตอบ  พยายามชอบ
  32. ข้อใด จัดเป็นสีสวิสุทธิ ?
  ตอบ  การงานชอบ
  33. ข้อใด จัดเป็นสันติภายใน ?
  ตอบ  สงบใจ
  34. อะไรจัดเป็นโลกามิส ในเรื่องสันติ ?
  ตอบ  กามคุณ 5
  35. เมื่อหน่ายสังขาร ย่อมเกิดอะไรขึ้น ?
  ตอบ  สิ้นกำหนัด
  36. นิพพาน แปลว่าอะไร ?
  ตอบ  ดับ
  37. คำว่า มีลูกศรอันถอดแล้ว เป็นคุณบทของใคร ?
  ตอบ  พระอรหันต์
  38. คำว่า ดุจไฟสิ้นเชื้อแล้วย่อมดับไปเอง กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
  ตอบ  นิพพาน
  39. ผู้เห็นภัยในความประมาท ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่ออะไร ?
  ตอบ  นิพพาน
  40. การบรรลุนิพพาน มีผลอย่างไร ?
  ตอบ  เป็นสุขอย่างยิ่ง
  41. ข้อใด เป็นความหมายของสมถกัมมัฏฐาน ?
  ตอบ  วิธีทำใจให้สงบ
  42. จิตที่เป็นสมาธิ มีลักษณะอย่างไร ?
  ตอบ  มีอารมณ์เดียว
  43. ผู้เจริญกายคตากัมมัฏฐาน ควรกำหนดอะไรเป็นอารมณ์ ?
  ตอบ  ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
  44. เมตตากัมมัฏฐานเหมาะแก่ใคร ?
  ตอบ  คนมักโกรธ
  45. การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน เพื่อประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ  ไม่หลงผิด
  46. ปัญญาที่เห็นแจ้งชัดในอารมณ์ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  วิปัสสนา
  47. ประโยชน์สูงสุดของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน คืออะไร ?
  ตอบ  พ้นจากสังสารทุกข์

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.