กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิจารณ์


  1. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบอะไรว่า ตระการดุจราชรถ ?
  ตอบ  โลก
  2. นิพพาน คือความหน่ายในอะไร ?
  ตอบ  ทุกข์
  3. คำว่า คนไร้พิจารณ์ หมายถึงใคร ?
  ตอบ  คนเขลา
  4. ผู้เห็นโลกตามความเป้นจริง ได้รับผลอย่างไร ?
  ตอบ  ได้นิรามิสสุข
  5. อะไรจัดเป็นบ่วงแห่งมาร ?
  ตอบ  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
  6. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?
  ตอบ  สำรวมจิต
  7. สังขารในขันธ์ 5 หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  สภาพที่ปรุงแต่งจิต
  8. อะไรจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกัน ?
  ตอบ  กรรม
  9. การเพิกสัตติได้ ทำให้เห็นอะไร ?
  ตอบ  อนิจจลักษณะ
  10. อนิจจลักษณะกำหนดรู้ในทางง่าย ด้วยอาการอย่างไร ?
  ตอบ  เกิดขึ้นแล้วดับไป
  11. ชาติ ชรา มรณะ จัดเป็นทุกข์อะไร ?
  ตอบ  สภาวทุกข์
  12. กังวลใจ เพราะสัตว์เลี้ยงจัดเป็นทุกข์อะไร ?
  ตอบ  ปกิณณกทุกข์
  13. ข้อใด เป็นลักษณะของนิพัทะทุกข์ ?
  ตอบ  หนาว ร้อน หิว กระหาย
  14. ข้อใด จัดเป็นพยาธิทุกข์ ?
  ตอบ  ความเจ็บไข้
  15. ทุกข์เพราะถูกกิเลสเผา จัดเป็นทุกข์อะไร ?
  ตอบ  สันตาปทุกข์
  16. การสู้คดีความกัน จัดเป็นทุกข์อะไร ?
  ตอบ  วิวาทมูลทุกข์
  17. คำว่า ธรรม ในบทว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา หมายถึงอะไ ร?
  ตอบ  สังขาร วิสังขาร
  18. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของอนัตตาแห่งสังขาร ?
  ตอบ  เป็นกลุ่มก้อน
  19. วิมุตติ แปลว่าอะไร ?
  ตอบ  ความหลุดพ้น
  20. ความสิ้นกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร ?
  ตอบ  อาสวะ
  21. การบวงสรวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จัดเข้าในอาสวะใด ?
  ตอบ  อวิชชาสวะ
  22. การระงับกิเลสกามและอกุศลธรรมด้วยกำลังฌาน จัดเป็นอะไร ?
  ตอบ  วิกขัมภนวิมุตติ
  23. ความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใด ?
  ตอบ  ไม่ทำบาป
  24. เล็งเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?
  ตอบ  อาทีนวญาณ
  25. สัมมาวายามะ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  พยายามชอบ
  26. อริยมรรคข้อใด จัดเข้าในสีลวิสุทธิ ?
  ตอบ  สัมมากัมมันตะ
  27. อริยมรรคข้อใด จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ?
  ตอบ  สัมมาวายามะ
  28. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิ ?
  ตอบ  เห็นไตรลักษณ์
  29. วิสุทธิใด จัดเป็นโลกุตตระ ?
  ตอบ  ญาณทัสสนวิสุทธิ
  30. ข้อใด ทำให้เกิดสันติภายนอก ?
  ตอบ  การรักษาศีล
  31. ผู้เพ่งความสงบพึงละโลกามิสเสีย คำว่า โลกามิส คืออะไร ?
  ตอบ  กามคุณ
  32. ข้อปฏิบัติเป็นทางไปสู่พระนิพพาน ตรงกับข้อใด ?  
  ตอบ  มรรค
  33. ผู้ไม่ประมาทและเห็นภัยในความไม่ประมาท จัดเป็นคนเช่นไร ?
  ตอบ  ใกล้พระนิพพาน
  34. ข้อใด กล่าวถึงสอุปทิเสสนิพพานได้อย่างถูกต้อง ?
  ตอบ  สิ้นกิเลสมีชีวิตอยู่
  35. เพราะละอะไรได้ ท่านจึงกล่าวว่านิพพาน ?
  ตอบ  ตัณหา
  36. อุปมาว่า ไฟสิ้นเชื้อแล้วย่อมดับไปเอง กล่าวถึงเรื่องใด ?
  ตอบ  นิพพาน
  37. สมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  การทำใจให้สงบ
  38. บุคคลเช่นไร เจริญกัมมัฏฐานได้ผลดี ?
  ตอบ  มีสติสัมปชัญญะ
  39. การเจริญสมถกัมมัฏฐาน เพื่อจุดประสงค์ใด ?
  ตอบ  สงบจากนิวรณ์
  40. ประโยชน์ของการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน คือข้อใด ?
  ตอบ  เพื่อคลายความกำหนัด
  41. คนโทสจริต มีลักษณะเช่นไร ?
  ตอบ  โมโหง่าย
  42. คนมักโกรธ ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
  ตอบ  เมตตาพรหมวิหาร
  43. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อจุดประสงค์ใด ?
  ตอบ  รู้แจ้งเห็นจริง
  44. คำว่า วิปัสสนา มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ  เห็นแจ้งรูปนาม
  45. ข้อใด เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน ?
  ตอบ  รูปนาม
  46. ผู้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ควรทำสิ่งใดก่อน ?
  ตอบ  ชำระศีลให้บริสุทธิ์
  47. พิจารณากายอย่างไร จัดเป็นวิปัสสนา ?
  ตอบ  ไม่เที่ยงต้องแตกสลาย
  48. กัมมัฏฐานเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์สอนนาคผู้ขอบวช คือข้อใด ?
  ตอบ  ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.