กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาคชั้นโท


  1. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า สมถะ ?
  ตอบ อุบายสงบใจ
  2. จะรู้แจ้งสรรพสิ่งตามเป็นจริง ต้องเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
  ตอบ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  3. ผู้ลุ่มหลงอยู่กับการเล่นเกมส์ เพราะถูกกิเลสกามข้อใดครอบงำ ?
  ตอบ โมหะ
  4. กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ กามคุณ
  5. การนำดอกไม้ไปไหว้พระพุทธรูป จัดเป็นการบูชาประเภทใด ?
  ตอบ อามิสบูชา
  6. ปูชนียบุคคล ในเรื่องบูชา ๒ หมายถึงบุคคลประเภทใด ?
  ตอบ คนวางตนน่ายกย่อง
  7. เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร ?
  ตอบ ต้อนรับให้สมแก่ฐานะ
  8. การต้อนรับผู้มาเยือนข้อใด เรียกว่า ธรรมปฏิสันถาร ?
  ตอบ กล่าวธรรมให้ฟัง
  9. ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ สงเคราะห์เข้าในสุขข้อใด ?
  ตอบ สุขทางกาย
  10. เมื่อเกิดกามวิตกขึ้น จะมีพฤติกรรมเช่นใด ?
  ตอบ อยากได้ของผู้อื่น
  11. ผู้มีเนกขัมมวิตก มักมีความคิดเช่นใด ?
  ตอบ คิดออกบวช
  12. การครุ่นคิดวางแผนใส่ร้ายผู้อื่น จัดเป็นอกุศลวิตกข้อใด ?
  ตอบ พยาบาทวิตก
  13. อาการหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจ จัดเป็นไฟชนิดใด ?
  ตอบ ไฟโทสะ
  14. พฤติกรรมเช่นใด จัดเป็นลักษณะของไฟคือราคะ ?
  ตอบ ล่วงละเมิดทางเพศ
  15. พฤติกรรมเช่นใด จัดเป็นลักษณะของไฟคือโมหะ ?
  ตอบ ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
  16. ประชาธิปไตยไม่พัฒนา เพราะขาดอธิปเตยยะข้อใด ?
  ตอบ ธัมมาธิปเตยยะ
  17. การปกครองที่ถือเสียงข้างมาก จัดเข้าในข้อใด ?
  ตอบ โลกาธิปเตยยะ
  18. ปัญญาหยั่งรู้ว่า การเกิดเป็นทุกข์ จัดเป็นญานอะไร ?
  ตอบ สัจจญาณ
  19. แย่งอำนาจกันครอง จัดเป็นตัณหาชนิดใด ?
  ตอบ ภวตัณหา
  20. ไม่อยากแก่ ไม่อยากตาย จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?
  ตอบ วิภวตัณหา
  21. เกรดตกอกหกรักคุด แล้วฆ่าตัวตาย จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?
  ตอบ วิภวตัณหา
  22. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องปาฏิหาริยะประเภทใด ?
  ตอบ อนุสาสนีปาฏิหาริยะ
  23. ข้อใด เป็นอำนาจอัศจรรย์ของอาเทสนาปาฏิหาริย์ ?
  ตอบ ทายใจคนได้
  24. การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จัดเข้าในข้อใด ?
  ตอบ โลกัตถจริยา
  25. ข้อใด เป็นการเวียนว่ายตายเกิด ?
  ตอบ  กิเลส กรรม วิบาก
  26. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สิกขา ในพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ  ฝึกหัดกาย วาจา ใจ
  27. อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ?
  ตอบ กำจัดกิเลส
  28. ภูมิอันหาความเจริญมิได้ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ อบายภูมิ
  29. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?
  ตอบ พิจารณาแล้วเว้น
  30. เมตตา ควรแผ่ให้บุคคลจำพวกใด ?
  ตอบ ทุกจำพวก
  31. กรุณา ควรแผ่ให้บุคคลจำพวกใด ?
  ตอบ ผู้ประสบทุกข์
  32. โสดาบันบุคคล ได้แก่บุคคลประเภทใด ?
  ตอบ ผู้ถึงกระแสนิพพาน
  33. ผู้ละกามราคะ และปฏิฆะได้เด็ดขาด คือใคร ?
  ตอบ พระอนาคามี
  34. เทศนาที่ขัดเกลาจิตมิให้เป็นคนหยาบกระด้าง ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ สีลกถา
  35. ผู้ประกอบด้วยวัณณมัจฉริยะ มีพฤติกรรมเช่นใด ?
  ตอบ  กลัวคนอื่นได้ดีกว่า
  36. อาการปวดศรีษะ จัดเป็นมารประเภทใด ?
  ตอบ  ขันธมาร
  37. มารที่ครอบงำบุคคลให้ประกอบทุจริตคิดมิชอบ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ กิเลสมาร
  38. ความดีใจที่ได้รับเหรียญรางวัล จัดเป็นเวทนาใด ?
  ตอบ โสมนัสเวทนา
  39. เชื่อข่าวลือ ถือมงคล ตื่นข่าว จัดว่าเป็นคนมีจริตอะไร ?
  ตอบ สัทธาจริต
  40. คิดหนัก มักระแวง จิตฟุ้งซ่าน จัดว่าเป็นคนมีจริตอะไร ?
  ตอบ วิตักกจริต
  41. บุคคลเข้าใจซาบซึ้งพระธรรมเฉพาะตนเอง ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ปจฺจตฺตํ
  42. การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ตรงกับวิสุทธิข้อใด ?
  ตอบ สีลวิสุทธิ
  43. ความหมดจดแห่งจิต ตรงกับวิสุทธิข้อใด ?
  ตอบ จิตตวิสุทธิ
  44. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของอวิชชา ?
  ตอบ ไม่รู้หลักวิชาการ
  45. คำว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?
  ตอบ พุทฺโธ
  46. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง เป็นพุทธคุณข้อใด ?
  ตอบ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
  47. สังฆคุณข้อว่า อญฺชลิกรณีโย มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ ควรแก่การกราบไหว้
  48. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า บารมี ในพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ มีคุณธรรมยวดยิ่ง
  49. ผู้บริจาคดวงตาให้บุคคลอื่น จัดเป็นบารมีระดับใด ?
  ตอบ ทานอุปบารมี
  50. ผู้ประสบอุบัติเหตุตายก่อนวัยอันควร เพราะกรรมใดให้ผล ?
  ตอบ อุปฆาตกกรรม

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.