กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรวิภาคชั้นโท


  1. สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายให้เกิดสิ่งใด ?
  ตอบ  อุบายสงบใจ
  2. ปัญญาสิกขา จัดเข้าในกัมมัฏฐานข้อใด ?
  ตอบ  วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  3. สิ่งใดคือผลโดยตรงที่เกิดจากการเจริญกัมมัฏฐาน ?
  ตอบ  จิตใจมั่นคง
  4. เมื่อเริ่มต้นปฏิบัติกัมมัฏฐาน ควรทำในที่ใด ?
  ตอบ  ที่เงียบสงบ
  5. ก่อนปฏิบัติอานาปานสติกัมมัฏฐาน ควรนั่งกายตรง....?
  ตอบ  ดำรงสติให้มั่น
  6. กามคุณ 5 จัดเป็นกามประเภทใด ?
  ตอบ  วัตถุกาม
  7. เด็กติดเกมส์จนเสียการเรียน จัดว่าหลงในกามข้อใด ?
  ตอบ  วัตถุกาม
  8. กาม ให้โทษเสียหายอย่างไรบ้าง ?
  ตอบ  ติดข้องอยู่ในโลก
  9. ปูชนียบุคคล หมายถึงบุคคลเช่นไร ?
  ตอบ  คนที่น่าเคารพ
  10. การบูชาเช่นไร ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่ายอดเยี่ยม ?
  ตอบ  ปฏิบัติบูชา
  11. ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชาที่ถูกต้องในครูอาจารย์ ?
  ตอบ  ปฏิบัติตามคำสอน
  12. มารยาทในการต้อนรับแขกที่ควรปฏิบัติคือ ?
  ตอบ  ปฏิสันถาร
  13. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ จัดเข้าในสุขข้อใด ?
  ตอบ  กายิกสุข
  14. ข้อใดเป็นเหตุให้เกิดความสุขทางใจ ?
  ตอบ  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
  15. อาการเช่นไรเรียกว่าถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ ?
  ตอบ  ทรมานสัตว์
  16. เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำแล้วจะแก้ด้วยวิธีใด ?
  ตอบ  เจริญกรุณา
  17. ความเบื่อหน่ายคิดออกจากกาม จัดเป็นวิตกเช่นไร ?
  ตอบ  เนกขัมมวิตก
  18. ไฟชนิดใดเป็นเหตุให้ลุ่มหลงไม่เข้าใจในเหตุและผลที่ถูกต้อง ?
  ตอบ  ไฟคือโมหะ
  19. เมื่อไฟคือโทสะเกิดขึ้นจะระงับด้วยวิธีใด ?
  ตอบ  เจริญเมตตา
  20. ราคัคคิ ไฟคือราคะ ดับด้วยธรรมะอะไร ?
  ตอบ  อสุภสัญญา
  21. ลักษณะใด จัดเป็นโลกาธิปเตยยะ ?
  ตอบ  คล้อยตามโลก
  22. ความเป็นใหญ่ชนิดใด เป็นสิ่งที่ควรยึดถือ ?
  ตอบ  ความถูกต้องเป็นใหญ่
  23. ปัญญาหยั่งรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?
  ตอบ  สัจจญาณ
  24. ความมัวเมาในรูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็นอะไร ?
  ตอบ  กามตัณหา
  25. คนเบื่อชีวิตคิดอยากฆ่าตัวตาย จัดว่าเป็นตัณหาชนิดใด ?
  ตอบ  วิภวตัรหา
  26. การทายใจทราบความคิดของคนอื่นได้ จัดเป็น...?
  ตอบ  อาเทสนาปาฏิหาริยะ
  27. เรื่องทศชาติ ถูกบันทึกไว้ในปิฏกใด ?
  ตอบ  พระสุตตันตปิฏก
  28. ศีลของพระภิกษุ ปรากฏอยู่ในปิฏกใด ?
  ตอบ  พระวินัยปิฏก
  29. จริยาข้อใด ทำให้ความเป็นพุทธสมบูรณ์ ?
  ตอบ  พุทธัตถจริยา
  30. การสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ จัดเป็นพุทธจริยาข้อใด ?
  ตอบ  โลกัตถจริยา
  31. มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุใด ?
  ตอบ  เพราะมีกิเลส กรรม วิบาก
  32. คำว่า “สิกขา” ในทางพระพุทธศาสนา มีความหมายอย่างไร ?
  ตอบ  ฝึกหัดกาย วาจา ใจ
  33. การไม่ทำความผิดทางกาย วาจา จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?
  ตอบ  อธิสิลสิกขา
  34. การสวดมนต์ก่อนนอน จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?
  ตอบ  อธิจิตตสิกขา
  35. คนทนต่อทุกขเวทนาเพื่อเลิกยาเสพติด ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  พิจารณาแล้วอดกลั้น
  36. อยากเห็นประชาชนเข้มแข็ง อยู่ดีกินดี จัดเข้าในอัปปมัญญาข้อใด ?
  ตอบ  เมมตา
  37.โครงการฝนหลวง จัดเข้าในอัปปมัญญาข้อใด ?
  ตอบ  กรุณา
  38. “บัวเสมอน้ำจักบานในวันพรุ่ง” อุปมาเหมือนบุคคลเช่นไร ?
  ตอบ  ผู้รู้ธรรมเมื่ออธิบายความ
  39. พระโสดาบัน หมายถึงท่านผู้ใด ?
  ตอบ  ผู้ถึงกระแสพระนิพพาน
  40. โอฆะ หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  กิเลสที่ทำให้จมอยู่ในวัฏฏทุกข์
  41. เทศนาที่แสดงไปโดยลำดับ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  อนุปุพพีกถา
  42. ครูไม่ยอมสอนความรู้ทุกอย่าง เพราะกลัวศิษย์รู้ทัน จัดเป็น ?
  ตอบ  ธัมมมัจริยะ
  43. ความเจ็บไข้ได้ป่วย จัดเป็นมารชนิดใด ?
  ตอบ  ขันธมาร
  44. มารที่ผูกมัดใจให้มืดมนคือ...?
  ตอบ  กิเลสมาร
  45. ข้อใดเป็นลักษณะของคนมีราคะจริต ?
  ตอบ  ชอบแต่งตัว
  46. “วิชาเป็นอำนาจ มารยาทเป็นเสนห์” สงเคราะห์เข้าในพุทธคุณข้อใด ?
  ตอบ  วิชฺชจรณสมฺปนฺโน
  47. สังฆคุณข้อว่า “อญฺชลิกรณีโย” หมายความว่าอย่างไร ?
  ตอบ  เป็นผู้ควรกราบไหว้
  48. เรื่อง “พระมหาชนก” เป็นแบบอย่างของผู้บำเพ็ญบารมีใด ?
  ตอบ  วิริยะบารมี
  49. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “บารมี” ในทางพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ  ผู้บำเพ็ยคุณธรรมยวดยิ่ง

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.