กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาคชั้นโท


  1. ขณะบริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ จัดเป็นกรรมฐานอะไร ?
  ตอบ สมถกัมมัฏฐาน
  2. พิจารณาเห็วว่าร่างกายไม่เที่ยง จัดเป็นกัมมัฏฐานใด ?
  ตอบ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  3. ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?
  ตอบ ความโลภ
  4. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็นอะไร ?
  ตอบ วัตถุกาม
  5. ข้อใด จัดเป็นอามิสบูชา ?
  ตอบ ตักบาตร
  6.ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ?
  ตอบ รักษาศีล
  7. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ จัดเข้าในสุขข้อใด ?
  ตอบ สุขทางกาย
  8. เจตสิกสุข คือสุขทางใจ มีลักษณะเช่นไร ?
  ตอบ สุขเพราะไม่ถูกกิเลสครอบงำ
  9. คนถูกกามวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?
  ตอบ อยากได้ของคนอื่น
  10. จะบรรเทากามวิตกนั้นด้วยวิธีใด ?
  ตอบ หมั่นบริจาค
  11. คิดอย่างไร จัดเป็นพยาบาทวิตก ?
  ตอบ คิดทำลายผู้อื่น
  12. คิดอย่างไร จัดเป็นอวิหิงสาวิตก ?
  ตอบ คิดไม่เบียดเบียน
  13. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจมักคิดเรื่องอะไร ?
  ตอบ คิดเรื่องกามารมณ์
  14. ฆ่ากันตายเพราะอารมณ์โกรธ เกิดจากไฟอะไร ?
  ตอบ ไฟโทสะ
  15. ความเป็นใหญ่ใครๆ ก็ชอบ แต่ถืออะไรเป็นใหญ่จึงจะดี ?
  ตอบ ถือประชาชนเป็นใหญ่
  16. ประชาธิปไตยที่แท้จริง มุ่งประโยชน์ของใคร ?
  ตอบ ประชาชน
  17. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?
  ตอบ ปัญญาหยั่งรู้
  18. ข้อใด เป็นผลของอนุสาสนีปฏิหาริย์ ?
  ตอบ ละชั่วประพฤติดี
  19. อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ?
  ตอบ กำจัดกิเลส
  20. พุทธจริยาข้อใด ทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก ?
  ตอบ ช่วยคนให้พ้นทุกข์
  21. ข้อใด ไม่ใช่พุทธัตถจริยา ?
  ตอบ โปรดพุทธบิดา
  22. วัฏฏ แปลว่า วนหรือหมุน หมายเอาอาการเช่นไร ?
  ตอบ การเวียนวายตายเกิด
  23. ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ วิบาก
  24. ข้อใด จัดเป็นอธิปัญญาสิกขา ?
  ตอบ การรอบรู้สภาวธรรมทั้งปวง
  25. ผู้ปฏิบัติตามไตรสิกขา มีผลอย่างไร ?
  ตอบ เป็นมนุษย์สมบูรณ์
  26. คนที่ลอบทำโจรกรรมยามค่ำคืน เปรียบได้กับข้อใด ?
  ตอบ อสุรกาย
  27. อาหารของสัตว์นรก ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ กรรม
  28. เมื่อถูกคนอื่นกล่าวถ้อยคำเสียดแทง ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?
  ตอบ พิจาณาแล้วอดกลั้น
  29. ถูกชักชวนให้เสพสิ่งเสพติด ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?
  ตอบ พิจารณาแล้วเว้น
  30. ข้อใด กล่าวความหมายของอัปปมัญญาได้ถูกต้อง ?
  ตอบ แผ่ไม่เจาะจงบุคคลคล
  31. เห็นผู้ประสบภัย ควรเจริญอัปปมัญญาข้อใด ?
  ตอบ กรุณา
  32. ผู้ใด อุปมาเหมือนดอกบัวพ้นน้ำ ?
  ตอบ ผู้รู้ธรรมพอยกหัวข้อแสดง
  33. ญาณคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ได้เด็ดขาด เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ มรรค
  34. สัคคกถา มีเนื้อหาเกี่ยวเรื่องใด ?
  ตอบ รื่นรมย์ในสวรรค์
  35. ข้อใด จัดเป็นวัณณมัจฉริยา ?
  ตอบ กลัวคนอื่นจะดีกว่า
  36. ปัญจะขันธ์ได้ชื่อว่ามาร เพราะเหตุใด ?
  ตอบ ทำความลำบากให้
  37. โทมนัส ในเวทนา 5 ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ทุกข์ใจ
  38. คนมีปกติโกรธง่าย จะแก้ด้วยวิธีใด ?
  ตอบ เจริญเมตตา
  39. คำว่า อกาลิโก มีความหมายตรงกับข้อใด?
  ตอบ ไม่จำกัดกาล
  40. พิจารณาเห็นนามรูปโดยสามัญลักษณะ จัดเป็นวิสุทธิใด ?
  ตอบ ทิฏฐิวิสุทธิ
  41.คำว่า สุคโต มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ไปดีแล้ว
  42. พุทธคุรข้อว่า ผู้ไกลจากกิเลสตรงกับข้อใด ?
  ตอบ อรหํ
  43. พระสงฆ์ในสังฆคุณ หมายถึงใคร ?
  ตอบ ผู้บรรลุธรรมวิเศษ
  44. คำว่า ญายปฏิปนฺโน มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ปฏิบัติเพื่อรู้
  45. บริจาคอะไร จัดเป็นทานอุปบารมี ?
  ตอบ บริจาคโลหิต
  46. กรรมใด ให้ผลในชาตินี้ ?
  ตอบ ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม
  47. ชนกกรรม ทำหน้าที่อย่างไร ?
  ตอบ กรรมแต่งให้เกิด

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.