กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาคชั้นโท


  1. สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายสงบใจจากอะไร ?
  ตอบ นิวรณ์
  2. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ ทำให้รู้แจ้ง
  3. ข้อใด เป็นโทษของกิเลสกาม ?
  ตอบ ไม่รู้จักพอ
  4. ข้อใดจัดเป็นวัตถุกาม  ?
  ตอบ รูป เสียง กลิ่น รส
  5. ปฏิบัติบูชามีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ?
  ตอบ ทำให้พ้นทุกข์
  6. ข้อใดจัดเป็นธรรมปฏิสันถาร ?
  ตอบ ชวนปฏิบัติธรรม
  7. อะไรเป็นเหตุให้เกิดความสุขทางใจ ?
  ตอบ ใช้ชีวิตพอเพียง
  8. จะบรรเทาพยาบาทวิตกด้วยวิธีใด ?
  ตอบ แผ่เมตตา
  9. วิหิงสาวิตกมีอะไรเป็นมูล ?
  ตอบ โมหะ
  10. ราคะ โทสะ โมหะ จัดเป็นไฟเพราะเหตุใด ?
  ตอบ เผาจิตใจให้เร่าร้อน
  11. กิเลสใดทำให้คนให้มืดบอด ?
  ตอบ โมหะ
  12. อัตตาธิปไตยยะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ถือตนเป็นใหญ่
  13. คนยึดธรรมเป็นใหญ่ มีลักษณะเช่นไร ?
  ตอบ เห็นแก่ความถูกต้อง
  14. ข้อใด จัดเป็นภวตัณหา ?
  ตอบ อยากเป็นใหญ่
  15. ความอยากใดจัดเป็นวิภวตัณหา ?
  ตอบ อยากออกจากตำแหน่ง
  16. ข้อใด จัดเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริยะ ?
  ตอบ จูงใจคนได้
  17. ข้อใด จัดเป็นพระวินัยปิฏก ?
  ตอบ คำสั่ง
  18. ข้อใด จัดเป็นโลกัตถจริยา ?
  ตอบ โปรดสัตว์โลก
  19. ข้อใด จัดเป็นพุทธัตถจริยา ?
  ตอบ บัญญัติสิกขาบท
  20. ข้อใด จัดเป็นกรรมในวัฏฏะ ?
  ตอบ ทำกรรม
  21. อธิสีสสิกขา คืออะไร ?
  ตอบ การฝึกกาย วาจา
  22. อปัสเสนธรรมข้อว่า พิจารณาแล้วอดกลั้น ควรใช้เมื่อใด ?
  ตอบ ถูกทุกขเวทนาครอบงำ
  23. ข้อใด เป็นอารมณ์ของอัปปมัญญา ?
  ตอบ สรรพสัตว์
  24. สังโยชน์ข้อใดที่พระโสดาบันละไม่ได้ ?
  ตอบ กามราคะ
  25. โอฆะ เป็นชื่อของอะไร ?
  ตอบ กิเลส
  26. โอฆะข้อใด ทำให้เกิดความเห็นผิด ?
  ตอบ ทิฏโฐฆะ
  27. เนยยะ ได้แก่บุคคลใด ?
  ตอบ ผู้พอแนะนำได้
  28. บุคคลใดเปรียบเหมือนบัวเสมอน้ำ ?
  ตอบ วิปจิตัญญู
  29. ผู้บรรลุมรรคใด ทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง ?
  ตอบ สกทาคามิมรรค
  30. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถา เพื่อประโยชน์ใด ?
  ตอบ ฟอกอัธยาศัยให้หมดจด
  31. ข้อใดไม่ใช่อานิสงส์ของการบริจาคทาน ?
  ตอบ มีฐานะร่ำรวย
  32. ข้อใด จัดเป็นความหมายของอาวาสมัจฉริยะ ?
  ตอบ หวงที่อยู่อาศัย
  33. เวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไร ?
  ตอบ สัมผัส
  34. คนราคะจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
  ตอบ อสุภะ
  35. เอหิปสฺสิโก มีความหมายอย่างไร ?
  ตอบ ควรเรียกให้มาดู
  36. ญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย จัดเป็นวิสุทธิอะไร ?
  ตอบ กังขาวิตรณวิสุทธิ
  37. เหตุเกิดแห่งทุกข์ ได้แก่อะไร ?
  ตอบ คัณหา
  38. ทางถึงความดับทุก ได้แก่อะไร ?
  ตอบ มรรค
  39. ทรงหยั่งรู้ความเป็นไปของสรรสิ่ง จัดเป็นพุทธคุณข้อใด ?
  ตอบ โลกวิทู
  40. พุทธคุณข้อใด เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาแพร่หลาย ?
  ตอบ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
  41. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า สามีจิปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติเช่นไร ?
  ตอบ ปฏิบัติสมควร
  42. เป็นผู้ควรของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?
  ตอบ ทกฺขิเณยฺโย
  43. บริจาคไตให้โรงพยาบาล จัดเป็นบารมีอะไร ?
  ตอบ ทานอุปบารมี
  34. การศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ จัดเป็นบำเพ็ญบารมีใด ?
  ตอบ ปัญญาบารมี
  45. อาสันนกรรมมีแก่ใคร ?
  ตอบ คนใกล้ตาย

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.