กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบอุโบสถศีลชั้นโท


  1. กุศลส่วนพิเศษที่คฤหัสถ์ควรบำเพ็ญให้ยิ่งกว่าศีล ๕ คืออะไร ?
  ตอบ  ถืออุโบสถ
  2. การรักษาศีล จัดเข้าในศาสนพิธีประเภทใด ?
  ตอบ  กุศลพิธี
  3. ข้อใดเป็นความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการักษาศีล ?
  ตอบ  ได้ชำระบาป
  4. เข้าบ้านต้องผ่านประตู แรกเข้าสู่พระพุทธศาสนาต้องเข้าถึงอะไร ?
  ตอบ  พระรัตนตรัย
  5. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าสรณะ ?
  ตอบ   เป็นที่พึ่งแก่ผู้นับถือ
  6. โลกไม่มีพระอาทิตย์ก็มืดมน คนไม่มีพระรัตนตรัยจะเป็นอย่างไร ?
  ตอบ  ขาดที่พึ่งทางใจ
  7. พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติอย่างไร ?
  ตอบ  ไม่ให้ตกที่ชั่ว
  8. ใครประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษ ?
  ตอบ  พระสงฆ์
  9. สรณคมน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  การถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  10. อะไรเป็นสาเหตุแห่งการขาดสรณคมน์ ?
  ตอบ  ตาย
  11. ข้อใด เป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์ เพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ?
  ตอบ  ห้ามไหว้พระพุทธรูป
  12. ข้อใด เป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์ เพราะความสงสัย ?
  ตอบ  สวรรค์มีจริงหรือ
  13. ความมีศรัทธามั่งคงในพระรัตนตรัย ควรถือใครเป็นแบบอย่าง ?
  ตอบ  สุปปพุทธกุฏฐิ
  14. การถืออุโบสถนอกพุทธกาล เน้นวิธีรักษาในเรื่องใด ?
  ตอบ  อดอาหาร
  15. ข้อใด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับอุโบสถนอกพุทธกาล ?
  ตอบ  สรณคมน์
  16. ข้อใด ไม่ใช่อุโบสถที่จัดตามวันรักษา ?
  ตอบ  อริยอุโบสถ
  17. อุโบสถที่ผู้สมาทานตั้งใจรักษา โดยไม่เห็นแก่นอนมากนักตรงกับอุโบสถประเภทใด ?
  ตอบ  ปฏิชาครอุโบสถ
  18. การถืออุโบสถอย่างวิธีของพวกนิครนถ์ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  นิคคัณฐอุโบสถ
  19. การถืออุโบสถ ให้เวลาล่วงไปด้วยเรื่องบุญกุศลเท่านั้น มีอานิสงส์มากกว่าอุโบสถประเภทอื่น ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  อริยอุโบสถ
  20. คนรับจ้างเลี้ยงโค เป็นคำเปรียบเทียบอุโบสถประเภทใด ?
  ตอบ  โคปาลกอุโบสถ
  21. ปกติอุโบสถ กำหนดให้รักษาเดือนหนึ่งกี่วัน?
  ตอบ   ๔ วัน
  22. หากรักษาปฏิชาครอุโบสถในวัน ๘ ค่ำ วันรับวันส่งจะเป็นกี่ค่ำ ?
  ตอบ  ๗ ค่ำ ๙ ค่ำ
  23. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้รักษาต่อเนื่องกันไปนานเท่าไร ?
  ตอบ  ๔ เดือน
  24. การถือศีลด้วยวิธีใด เรียกว่ารักษาอุโบสถ ?
  ตอบ  งดอาหารเวลาวิกาล
  25. การถือศีลในวันใด ไม่เรียกว่ารักษาอุโบสถ ?
  ตอบ  วันธรรมดา
  26. บุญกุศลที่ได้จากการถืออุโบสถนั้น เกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด ?
  ตอบ  งดเว้นข้อห้าม
  27. วิธีสมาทานอุโบสถทุกวันนี้ นิยมสมาทานด้วยวิธีใด ?
  ตอบ  เปล่งวาจา
  28. อุโบสถที่สมาทานแล้ว ได้ชื่อว่ามีศีลบริบูรณ์ เพราะสาเหตุใด ?
  ตอบ  ไม่ละเมิด
  29. พระสงฆ์ให้ศีล ๘ แต่รับเพียง ๕ ข้อ เรียกว่าอุโบสถอะไร ?
  ตอบ  ไม่เรียกว่าอุโบสถ
  30. การถืออุโบสถศีลในสถานที่ไม่มีพระสงฆ์ จะสมาทานที่ไหน ?
  ตอบ  ได้ทุกที่
  31. อุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ จัดเป็นบัญญัติประเภทใด ?
  ตอบ  พุทธบัญญัติ
  32. วันปัณณรสี ในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?
  ตอบ  วัน ๑๕ ค่ำ
  33. คำว่า มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ อุโบสถํ ยาจาม เป็นคำกล่าวอะไร ?
  ตอบ  อาราธนาศีล
  34. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบพิธีถืออุโบสถ ?
  ตอบ  อาราธนาพระปริตร
  35. อุโบสถของพวกนิครนถ์นักบวชนอกศาสนา มีข้อห้ามอย่างไร ?
  ตอบ   ห้ามบางเรื่อง
  36. คำว่า อพรหมจรรย์ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๓ หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  การล่วงประเวณี
  37. ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากล่อลวงผู้อื่น คือศีลข้อใด ?
  ตอบ  ข้อ ๔
  38. งดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือศีลข้อใด ?
  ตอบ  ข้อ ๖
  39. ประโยชน์การสมาทานอุโบสถศีล ข้อ ๗ เพื่อตัดความกังวลใด ?
  ตอบ  การแต่งตัว
  40. ข้อใด ไม่นับเข้าในข้อห้ามของอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?
  ตอบ  จับเงิน
  41. การถืออุโบสถศีลข้อ ๘ บัญญัติไว้เพื่อจุดประสงค์ใด ?
  ตอบ  ไม่เห็นแก่นอน
  42. พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้ผู้ถืออุโบสถศีลนั่งนอนในที่เช่นไร ?
  ตอบ  พอเหมาะ
  43. เรื่องภายนอกที่นำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีล เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  ติรัจฉานกถา
  44. ในขณะถืออุโบสถศีล ผู้สมาทานควรปฏิบัติตนอย่างไร ?
  ตอบ  นึกถึงองค์แห่งศีล
  45. ข้อใด ไม่ใช่จุดประสงค์ของการถือศีลอุโบสถ ?
  ตอบ  เพื่อผลประโยชน์
  46. ความตั้งใจในการถืออุโบสถศีล มีอะไรเป็นเครื่องพิจารณา ?
  ตอบ   ตั้งใจงดเว้นโทษ
  47. การรักษาอุโบสถศีลเช่นไร ชื่อว่ารักษาครบตามกาลที่กำหนด ?
  ตอบ เมื่อพ้นเวลา
  48. การถืออุโบสถศีลด้วยจิตผ่องใส หากตายในขณะนั้นจะมีคติเช่นไร ?
  ตอบ เกิดในสุคติภูมิ
  49. การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ?
  ตอบ การกระทำ
  50. อุโบสถศีลที่บุคคลรักษาดีแล้ว ย่อมได้รับผลสูงสุดคืออะไร ?
  ตอบ นิพพานสมบัติ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.