กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบอุโบสถศีลชั้นโท


  1. วิชาอุโบสศีล มีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับศีลข้อใด ?
  ตอบ  ศีล 8
  2. ในการบำเพ็ญกุศลทุกครั้ง เหตุใดจึงต้องสมาทานศีลก่อน ?
  ตอบ  เพราะศีลเป็นเครื่องรองรับกุศลกรรม
  3. แผ่นดินเป็นที่รองรับทุกสรรพสิ่ง ศีลเป็นเครื่องรองรับอะไร ?
  ตอบ  กุศลกรรม
  4. แรกจะนับถือพระพุทธศาสนา ควรเปล่งวาจาเข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อปลูกฝังคุณธรรมใด ให้เกิดขึ้นก่อน ?
  ตอบ  ศรัทธา
  5. คำว่า พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใครเป็นครั้งแรก ?
  ตอบ  พระอรหันต์ 60
  6. ในพระรัตนตรัย อะไรรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ?
  ตอบ  พระธรรม
  7. พระคำว่า สรณะ ในอุโบสถศีลหมายถึงอะไร ?
  ตอบ  พระรัตนตรัย
  8. การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก เรียกอะไร ?
  ตอบ  รับสรณคมน์
  9. การเข้าถึงสรณคมน์ของใคร มีความมั่นคงมากกว่าของผู้อื่น ?
  ตอบ  อริยชน
  10. การเข้าถึงสรณคมน์ของพุทธศาสนิกชนจะสิ้นสุดลงตอนใด ?
  ตอบ  เสียชีวิต
  11. สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือ เป็นเหตุให้สรณคมน์เป็นเช่นไร ?
  ตอบ  เศร้าหมอง
  12. สรณคมน์เศร้าหมองเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ตรงกับเรื่องใด ?
  ตอบ  ไม่เคารพพระสงฆ์
  13. ปฏิบัติตนอย่างไร จึงถูกต้องตามหลักการเข้าถึงสรณคมน์ ?
  ตอบ  ให้ปฏิบัติขัดเกลากิเลส
  14. พระรัตนตรัยมีความเกี่ยวเนื่องกัน หากเปรียบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ พระสงฆ์จะเปรียบเหมือนอะไร ?
  ตอบ  ผู้ใช้สอยทรัพย์
  15. ข้อใดถือเป็นที่พึ่งสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ  พระรัตนตรัย
  16. อุโบสถ เป็นเรื่องบำเพ็ญกุศลความดีของใคร ?
  ตอบ  คฤหัสถ์
  17. การรักษาอุโบสถ เริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?
  ตอบ  ก่อนพุทธกาล
  18. การรักษาอุโบสถนอกจากให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแล้ว ควรทำอย่างไรอีก ?
  ตอบ  อยู่ให้ครบเวลา
  19. อุโบสถนอกพุทธกาลกับสมัยพุทธกลา เหมือนกันในข้อใด ?
  ตอบ  การงดเว้นอาหาร
  20. หากรักษาปฏิชาครอุโบสถในวัน 8 ค่ำวันรับจะเป็นวันกี่ค่ำ ?
  ตอบ  7 ค่ำ
  21. อุโบสถที่อุบาสกอุบาสิกานิยมรักษาในวันพระวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นอุโบสถประเภทใด ?
  ตอบ  ปกติอุโบสถ
  22. อุโบสถประเภทใด เทียบได้กับการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุ ?
  ตอบ  ปาฏิหาริยอุโบสถ
  23. อุโบสถประกอบด้วยองค์ 8 หมายถึงข้อใด ?
  ตอบ  ศีล 8
  24. การจะรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยต้องทำอย่างไร ?
  ตอบ  งดจากข้อห้าม
  25. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา ?
  ตอบ  มุสาวาท
  26. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติเกี่ยวข้องในกาม ?
  ตอบ  สิกขาบทที่ 3
  27.เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในอุโบสถศีลข้อ 5 คืออะไร ?
  ตอบ  ดื่มน้ำเมา
  28. คำว่า อพรหมจรรย์ ในอุโบสถศีลข้อที่ 3 หมายถึงอะไร ?
  ตอบ  การล่วงประเวณี
  29. สิ่งเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ในอุโบสถศีลข้อที่ 3 คืออะไร ?
  ตอบ  เสพกาม
  30. ในอุโบสถศีลข้อ 6 กำหนดให้ผู้สมาทานต้องรักษางดเว้นอะไร ?
  ตอบ  อาหารค่ำ
  31. อุโบสถศีลข้อที่ 7 กำหนดให้ผู้สมานทานรักษาต้องเว้นเรื่องใด ?
  ตอบ  แต่งตัว
  32. กาลที่กำหนดให้ผู้รักษาอุโบสถบริโภคอาหารได้ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  ตอนเช้า
  33. วันอัฏมีในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?
  ตอบ  วัน 8 ค่ำ
  34. อุโบสถของใคร มีข้อห้ามในบางเรื่องไม่ห้ามในบางเรื่อง ?
  ตอบ  นิครนถ์
  35. ผู้รักษาอุโบสถทายากันยุง ถือว่าไม่ละเมิดศีล เพราะสาเหตุใด ?
  ตอบ  ป้องกันตัว
  36. ในการรักษาอุโบสถศีล ห้ามผู้สมาทานรักษานอนบนที่นอนสูงใหญ่เพื่อป้องกันอะไร ?
  ตอบ  ความกำหนัด
  37. ในพิธีรักษาอุโบสถ กำหนดให้ผู้สมาทานรักษาทำเรื่องใดก่อน ?
  ตอบ  ประกาศคำอุโบสถ
  38. ผู้สมาทานอุโบสถไม่รู้ภาษาบาลี ควรปฏิบัติอย่างไร ?
  ตอบ  กล่าวเป็นภาษาไทย
  39. ครั้นถึงวันอุโบสถ ควรสมาทานองค์อุโบสถในเวลาใด ?
  ตอบ  ตอนเช้า
  40. ปัจจุบัน นิยมให้สมาทานศีลอุโบสถกับใคร ?
  ตอบ  พระสงฆ์
  41. หลังเข้าจำอุโบสถ ปฏิบัติอย่างไร บาปอกุศลจึงไม่เกิดขึ้น ?
  ตอบ  นึกถึงทาน
  42. พูดเรื่องทำมาหากินในขณะถืออุโบสถศีล จัดเป็นอุโบสถใด ?
  ตอบ  โคปาลกอุโบสถ
  43. อุโบสถประเภทใดมีอานิงส์มาก เพราะตั้งใจรักษา ?
  ตอบ  อริยอุโบสถ
  44. อุโบสถประเภทใด เปรียบผู้รักษาเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ?
  ตอบ  โคปาลกอุโบสถ
  45. การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อย ขึ้นอยุ่กับอะไร ?
  ตอบ  บุญบารมี
  46. อุโบสถศีล สร้างความปลอดภัยให้แก่มนุษย์อย่างไร ?
  ตอบ  ให้ไม่มีเวรต่อกัน

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.