กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบอุโบสถศีลชั้นโท


  1. คุณธรรมใด เป็นพื้นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูง ?
  ตอบ  ศีล
  2. ข้อใด เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ  นิพพาน
  3. การรักษาศีลเพื่อเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  อรหันตผล
  4. ข้อใด เป็นการรักษาศีลให้เกิดความเรียบร้อยทางกาย ?
  ตอบ  ทำดี
  5. ข้อใด เป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัท ?
  ตอบ  พระรัตนตรัย
  6. ผู้รักษาอุโบสถศีล เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ทางใด ?
  ตอบ  กาย วาจ
  7. คำว่า พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ พระพุทธเจ้าตรัสเน้นเรื่องใด ?
  ตอบ  การถึงสรณคมน์
  8. คำว่า พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ได้แก่รู้อะไร ?
  ตอบ  อริยสัจ
  9. พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่เช่นใด ?
  ตอบ  อบาย
  10. คุณธรรมใด ทำให้พระสงฆ์มีความเสมอภาคกัน ?
  ตอบ  ทิฏฐิ ศีล
  11. ผู้เข้าถึงรัตนตรัยเป็นสรณะ ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
  ตอบ  คำสอน
  12. ข้อใด กล่าวถึงพระรัตนตรัยได้ถูกต้อง ?
  ตอบ  เป็นที่พึ่งอันสูงสุด
  13. วิธีใด เป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงที่สุด ?
  ตอบ  ทำหน้าที่ชาวพุทธ
  14. คำว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กล่าวนอบน้อมใคร ?
  ตอบ  พระพุทธเจ้า
  15. พระสงฆ์ ได้ชื่อว่าเป็นสรณะ เพราะเหตุใด ?
  ตอบ  เป็นนาบุญของโลก
  16. ข้อใด เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?
  ตอบ  ทำลายพระเจดีย์
  17. ข้อใด เป็นเหตุให้สรณคมน์ขาด ?
  ตอบ  นับถือศาสนาอื่น
  18. ไม่เรียนพระธรรมแต่นำไปสอนอย่างผิดๆ เป็นความเศร้าหมอง ของสรณคมน์เรื่องใด ?
  ตอบ  ความไม่รู้
  19. การเข้าถึงสรณคมน์ของบุคคลใด มีความมั่นคงน้อยที่สุด ?
  ตอบ  ปุถุชน
  20. พระสงห์ในข้อใด เปรียบเหมือนคนเดินทางถึงที่หมายแล้ว ?
  ตอบ  อริยสงฆ์
  21. ศีลขั้นสูงสำหรับคฤหัสถ์ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ  อุโบสถศีล
  22. อุโบสถ แปลว่าอะไร ?
  ตอบ  การเข้าจำ
  23. อุโบสถศีล มีทั้งหมดกี่สิกขาบท ?
  ตอบ  8 สิกขาบท
  24. ข้อใด เกี่ยวข้องกับอุโบสถนอกพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ  การอดอาหาร
  25. ข้อใด เป็นวันรักษาปกติอุโบสถ ?
  ตอบ  แรม 15 ค่ำ
  26. ปฏิชาครอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?
  ตอบ  คราวละ 3 วัน
  27. ปกติอุโบสถกับปฏิชาครอุโบสถ มีความต่างกันในเรื่องใด ?
  ตอบ  วันเวลาที่รักษา
  28. ในปัญจอุโบสถชาดก ฤาษีรักษาอุโบสถเพื่อข่มอะไร ?
  ตอบ  มานะ
  29. ในปัญจอุโบสถชาดกกล่าวว่า ทุกข์ภัยอันตรายที่เกิดแก่มนุษย์เพราะขาดอะไร ?
  ตอบ  ศีลธรรม
  30. องค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่ 1 ขาด เพราะความพยายามใด ?
  ตอบ  พยายามฆ่า
  31. อุโบสุศีลข้อใด ขาดเพราะมีเจตนาล่วงละเมิดด้วยตนเองและใช้ผู้อื่น ?
  ตอบ  อทินนาทาน
  32. อุโบสถศีลข้อที่ 3 บัญญัติขึ้นเพื่อระงับกิเลสใด ?
  ตอบ  ราคะ
  33. อุโบสถศีลข้อที่ 3 เป็นข้อห้ามเกี่ยวข้องกับทวารใด ?
  ตอบ  กายทวาร
  34. สร้างเรื่องให้คนอื่นเข้าใจผิด ชื่อว่าล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อใด ?
  ตอบ  มุสาวาท
  35. องค์แห่งมุสาวาทข้อใด เป็นเหตุให้อุโบสถศีลขาด ?
  ตอบ  คนอื่นเข้าใจเนื้อความนั้น
  36. ข้อใด เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่ 5 ?
  ตอบ  จิตคิดจะดื่ม
  37. สิกขาบทที่ 6 แห่งอุโบสถศีล มีคำกล่าวอย่างไร ?
  ตอบ  วิกาลโภชนา เวรมณี
  38. อุโบสถศีลข้อที่ 7 กำหนดให้ผู้สมาทานรักษา ต้องเว้นจากเรื่องใด ?
  ตอบ  แต่งตัว
  39. อุโบสถศีลข้อที่ 8 มีความเกี่ยวข้องกับอิริยาบถใด ?
  ตอบ  นั่ง นอน
  40. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ 8 ไม่ควรทำกิริยาใด ?
  ตอบ  นอนบนเครื่องลาดอันวิจิตร
  41. พิธีรักษาอุโบสถศีล ผู้สมาทานควรทำสิ่งใดก่อน ?
  ตอบ  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
  42. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรระลึกถึงสิ่งใด ?
  ตอบ  พระรัตนตรัย
  43. การรักษาอุโบสถศีลจะมีอานิสงส์มาก เพราะอาศัยคุณธรรมใด ?
  ตอบ  อิทธิบาท4
  44. คำสรุปศีลที่ว่า สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ แสดงถึงอานิสงส์ที่ให้สมบัติใด ?
  ตอบ  นิพพานสมบัติ
  45. การรักษาศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ  สีเลน โภคสมฺปทา
  46. เหตุใด ผู้รักษาอุโบสถศีลจึงปรารถนานิพพานสมบัติ ?
  ตอบ  เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
  47. เมื่อสิ้นสุดการรักษาอุโบสถศีลแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?
  ตอบ  สมาทานรักษาศีล5

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.