กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบอุโบสถศีลชั้นโท


  1. มนุษย์อยู่สงบสุขไม่เบียดเบียนกันทางกายวาจา เพราะมีข้อใด ?
  ตอบ ศีล
  2. ก่อนสมาทานศีล ควรเปล่งวาจาถึงสิ่งใดว่าเป็นสรณะ ?
  ตอบ พระรัตนตรัย
  3. พระรัตนตรัยมีความสำคัญต่อชาวพุทธ เพราะเหตุใด ?
  ตอบ เป็นที่พึ่งที่ระลึกทางใจ
  4. คำว่า พุทธะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
  5. พระพุทธเจ้าทรงปลุกมนุษย์ให้ตื่นจากอะไร ?
  ตอบ กิเลส
  6. คำว่า สุคโต หมายถึงคุณของใคร ?
  ตอบ พระพุทธเจ้า
  7. คุณของพระสงฆ์ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ผู้ปฏิบัติชอบ
  8. สรณะ มีความหมายว่ากำจัดสิ่งใด ?
  ตอบ กำจัดภัย
  9. ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมย่อมได้รับผลเช่นใด ?
  ตอบ ไม่ตกอบาย
  10. ในอุโบสถศีล สรณะ หมายถึงอะไร ?
  ตอบ พระรัตนตรัย
  11. พรหมายุพราหมณ์ ถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะ ด้วยวิธีใด ?
  ตอบ ทุ่มเทความเลื่อมใส
  12. วิธีถึงสรณคมน์ที่มั่นคงที่สุด ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ปฏิบัติหน้าที่พุทธบริษัท
  13. การขาดสรณะคมน์ข้อใดไม่มีโทษ ?
  ตอบ ตาย
  14. เพราะเหตุใดการขโมยพระพุทธรูป จึงทำให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?
  ตอบ เพราะไม่เอื้อเฟื้อ
  15. สรณ์คมน์เศร้าหมอง เพราะไม่เอื้อเฟื้อพระสงฆ์ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ยุยงให้แตกแยก
  16. ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ย่อมไม่ไปเกิดในที่ใด ?
  ตอบ อบายภูมิ
  17. อุโบสถ แปลว่าอะไร ?
  ตอบ การเข้าจำ
  18. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการรักษาอุโบสถศีล ?
  ตอบ เพื่อขัดเกลากิเลส
  19. การรักษาอุโบสถมีมาแต่เมื่อใด ?
  ตอบ ก่อนพุทธกาล
  20. การรักษาอุโบสถประเภทใด ใช้เวลานานที่สุด ?
  ตอบ ปาฏิหาริยอุโบสถ
  21. ในปัญจอุโปสถชาดก งูสมาทานอุโบสถเพื่อข่มกิเลสใด ?
  ตอบ ความโกรธ
  22. การรักษาอุโบสถประเภทใด ถือเวลาเป็นเกณฑ์ ?
  ตอบ ปกติอุโบสถ
  23. การล่วงอุโบสถศีล เกิดขึ้นได้ทางทวารใด ?
  ตอบ กายกับวาจา
  24. อุโบสถศีล มีกี่สิกขาบท ?
  ตอบ 8 สิกขาบท
  25. อุโบสถประเภทใด รักษาเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง ?
  ตอบ ปกติอุโบสถ
  26. อุโบสถกึ่งหนึ่ง หมายถึงอะไร ?
  ตอบ รักษาศีลครึ่งวัน
  27. อุโบสถชนิดใด มีอานิสงส์สูงสุด ?
  ตอบ อริยอุโบสถ
  28. โบราณกบัณฑิตรักษาอุโบสถ เพื่อจุดประสงค์ใด ?
  ตอบ ข่มกิเลส
  29. มานะนี้ของเรา เมื่อเจริญขึ้นมีแต่จพนำไปสู่นรก เป็นความคิดของใครในปัญจอุโบสถชาดก ?
  ตอบ ฤาษี
  30. คำว่า ปาณะ ในปาติบาตนั้น ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ สัตว์
  31. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ขาดลงเพราะองค์แห่งศีลข้อใด ?
  ตอบ สัตว์ตายด้วยพยายาม
  32. อุโบสถศีลประเภทใด นิยมรักษากันมากที่สุด ?
  ตอบ ปกติอุโบสถ
  33. โทษของการล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๑ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ อายุสั้น
  34. เจตนาล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้
  35. สิกขาบทที่ ๒ แห่งอุโบสถศีล มีคำกล่าวอย่างไร ?
  ตอบ อทินนาทานา เวรมณี
  36. การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ มีโทษอย่างไร ?
  ตอบ ยากจน
  37. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ มุ่งให้คนละกิเลสข้อใด ?
  ตอบ ราคะ
  38. การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๔ เกิดขึ้นได้ทางใดบ้าง ?
  ตอบ กายกับวาจา
  39. การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๔ มีโทษอย่างไร ?
  ตอบ ขาดคนเชื่อถือ
  40. เครื่องดื่มต้องห้ามในอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ เมรัย (สุรา,เมรัย)
  41. การรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ มุ่งประโยชน์เรื่องใด ?
  ตอบ ความไม่ประมาท
  42. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ ไม่ให้ทำเรื่องใดในเวลาวิกาล ?
  ตอบ กินของขบเคี้ยว
  43. การรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๖ เพื่อบรรเทากิเลสข้อใด ?
  ตอบ กามราคะ
  44. ผู้รักษาอุโบสถศีล ต้องเว้นการดูการละเล่น เพราะเหตุใด ?
  ตอบ เป็นข้าศึกแก่กุศล
  45. การไล้ทาของหอมเพื่อจุดมุ่งหมายใด ได้ชื่อว่าไม่ล่วงละเมิดอุโบสถข้อที่ ๗ ?
  ตอบ เพื่อรักษาโรค
  46. การงดเว้นการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ มุ่งบรรเทากิเลส ?
  ตอบ ความกำหนัดยินดี
  47. ข้อว่าศีลสามารถสร้างสรรค์แก่มนุษย์ได้ ในวิสาขาสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?
  ตอบ นางวิสาขา
  48. เรื่องภายนอกที่ไม่ควรนำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีล คืออะไร ?
  ตอบ ติรัจฉานกถา
  49. อุโบสถศีลที่รักษาดีแล้ว ย่อมให้อานิสงส์แก่มนุษย์อย่างไร ?
  ตอบ ถูกทุกข้อ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.