กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  คิหิปฏิบัติ


  พ.ศ. 2555 ออกสอบ 5 ข้อตั้งแต่ข้อ 45-50 ดังนี้
  1. ข้อใดจัดเป็นสมชีวิตา ?
  ตอบ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์
  2. ข้อใดจัดเป็นสีสสัมปทา ?
  ตอบ รักษากาย วาจา
  3. คนปลอกลอกมีลักษณะเช่นไร ?
  ตอบ คิดเอาแต่ได้
  4. มิตรแท้มีลักษณะเช่นไร ?
  ตอบ ตายแทนเพื่อน
  5. ข้อใดเป็นหน้าที่ศิษย์พึ่งปฏิบัติต่ออาจารย์ในทิศ๖ ?
  ตอบ เชื่อฟัง

  พ.ศ. 2554 ออกสอบ 2 ข้อตั้งแต่ข้อ 49-50 ดังนี้
  1. ทิศเบื้องหน้าได้แก่ใคร ?
  ตอบ มารดาบิดา
  2. จิตอาสาจัดเข้าในสังคหวัตถุข้อใด ?
  ตอบ อัตถจริยา

  พ.ศ. 2553 ออกสอบ 16 ข้อตั้งแต่ข้อ 35-50 ดังนี้
  1. ใช้อย่าพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ สมชีวิตา
  2. ข้อใดจัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ?
  ตอบ ขยันทำงาน
  3. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?
  ตอบ อารักขสัมปทา
  4. อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าเพื่อนร้อยคิดริษยา ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ กัลยาณมิตตตา
  5. เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับสัมปทาข้อใด ?
  ตอบ สัทธาสัมปทา
  6. ถือมงคงตื่นข่าวจะมีลักษณะตามข้อใด ?
  ตอบ ไหว้เสาไม้ตะเคียน
  7. มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?
  ตอบ คนปลอกลอก
  8. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?
  ตอบ คนหัวประจบ
  9. ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรแท้ประเภทใด ?
  ตอบ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  10. เขาเป็นคนคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ?
  ตอบ สมานัตตตา
  11. พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ?
  ตอบ สัจจะ
  12. งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู่ เพราะขาดธรรมข้อใด ?
  ตอบ ขันติ
  13. ตื่นก่อน นอนที่หลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?
  ตอบ บ่าว-นาย
  14. ข้อใดจัดเป็นมิจฉาวนิชชา ?
  ตอบ ขายอาวุธ
  15. ห้ามมิให้ทำชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นความอนุเคราะห์ของใคร ?
  ตอบ มารดา-บิดา
  16. ไม่มีใครเชื่อถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?
  ตอบ เล่นการพนัน

  พ.ศ. 2552 ออกสอบ 15 ข้อตั้งแต่ข้อ 36-50 ดังนี้
  1. ข้อใดจัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ?
  ตอบ ขยันทำงาน
  2. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?
  ตอบ อารักขสัมปทา
  3. อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าเพื่อนคิดริษยาตรงกับข้อใด ?
  ตอบ กัลยาณมิตตตา
  4. ผู้ถือมงคลตื่นข่าว จะมีลักษณะตามข้อใด ?
  ตอบ ไหว้เสาไม้ตะเคียน
  5. เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วตรงกับหลักธรรมข้อใด ?
  ตอบ สัทธาสัมปทา
  6. มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
  ตอบ คนปลอกลอก
  7. ปากปราศัย น้ำใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
  ตอบ คนหัวประจบ
  8. ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรข้อด ?
  ตอบ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  9. เขาเป็นคนคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ?
  ตอบ สมานัตตตา
  10. พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ?
  ตอบ สัจจะ
  11. งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ?
  ตอบ ขันติ
  12. ตื่นก่อน นอนที่หลังเป็นหน้าที่ของใครปฏิบัติต่อใคร ?
  ตอบ บ่าว-นาย
  13. ข้อใด จัดเป็นมิจฉาวนิชชา ?
  ตอบ ขายอาวุธ
  14. ห้ามมิให้ทำชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นหน้าที่ของใคร ?
  ตอบ มารดา-บิดา
  15. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?
  ตอบ เล่นการพนัน

  พ.ศ. 2551 ออกสอบ 5 ข้อตั้งแต่ข้อ 46-50 ดังนี้
  1. มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
  ตอบ มิตรมีความรักใคร่
  2. เพื่อนที่ดี ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร ?
  ตอบ ตามใจทุกอย่าง
  3. นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชูครู ไม่เจ้าชู้นอกใจ เป็นหน้าที่ของใคร ?
  ตอบ สามี
  4. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?
  ตอบ เล่นการพนัน
  5. เกิดโรค ไม่รู้จักอาย ทอนกำลังสติปัญญา ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ดื่มน้ำเมา

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.