กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

การเรียนธรรมศึกษาสำหรับฆราวาสหรือหากจะพูดให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งชายหญิง ที่ไม่ใช้พระภิกษุสามเณร คนที่กำลังเรียนและอยากจะเรียนธรรมศึกษา เช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนอยู่ภายในโรงเรียนทั่วไปและมีการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงทุกปี เพื่อประเมินความรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยในพุทธศาสนาเพียงใด

<h1>ธรรมศึกษาออนไลน์ทางเลือกใหม่ของฆราวาส,ธรรมศึกษาตรี,ธรรมศึกษาออนไลน์</h1>

ก่อนอื่นอยากบอกว่าการเรียนธรรมศึกษาเป็นการเรียนในส่วนของฆราวาสทั้งชายหญิงเรียกว่า ธรรมศึกษา แต่ถ้าในส่วนของพระภิกษุสามเณรที่ท่านเรียนอยู่ในวัดนั้นๆ เรียกว่า นักธรรม ซึ่งหลักสูตรการเรียนก็ไม่แตกต่างกันเท่าไรครับ มีบางวิชาเท่านั้นที่เรียนแตกต่างกันและการสอบธรรมสนามหลวงก็จะแตกต่างกันในเรื่องข้อสอบ ซึ่งถ้าเป็นของพระภิกษุสามเณรก็จะเป็นแบบอัตนัยทุกวิชา ส่วนการเรียนธรรมศึกษาของฆราวาสชายหญิงจะเป็นแบบปรนัยยกเว้นวิชากระทู้ธรรมเท่านั้น

เอาล่ะครับตามหัวข้อของบทความนี้ที่บอกว่า “ธรรมศึกษาออนไลน์ทางเลือกใหม่สำหรับฆราวาส” ผู้เขียนกำลังพูดถึงช่องทางการเรียน การเตรียมตัวสอบธรรมสนามหลวง รวมถึงการศึกษาหาความรู้เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการชักชวนหรือบังคับให้คนอื่นต้องเรียนธรรมศึกษาซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับและก็ไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนเว็บบล็อกนี้ด้วยครับ

การเรียนธรรมศึกษานั้นถ้าเป็นนักเรียนก็คงจะได้เรียนในโรงเรียนเป็นปกติอยู่แล้วและมีครูอาจารย์สอนในรายวิชาไปตามขั้นตอนซึ่งก็ถือว่าดีแก่ผู้เรียน เพราะว่ามีครูอาจารย์ให้คำอธิบายขยายความให้เข้าในเนื้อหาวิชาที่เรียน จึงไม่ใช่ประเด็นที่เขียนในบทความนี้

แต่ฆราวาสทั่วไปที่ท่านมีความสนใจที่อยากจะสอบธรรมสนามหลวง เหมือนนักเรียนนักศึกษาทั่วไปก็สามารถทำได้ครับ และยิ่งเป็นผลดีต่อพุทธศาสนาของเราที่มีคนเข้ามาสนใจในหลักธรรม เพราะการสอบธรรมสนามหลวงนอกจากจะเป็นตัวประเมินความรู้ความเข้าของผู้สอบว่ามีความรู้ในพระธรรมวินัยมากแค่ไหนแล้ว ยังเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เก็บเกี่ยวเอาความรู้รวมถึงการนำธรรมทางพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตย่อมเป็นกุศลผลบุญต่อตัวของท่านอย่างมากครับ

ดังนั้นฆราวาสทั่วไปที่อยู่ทางบ้านท่านก็สามารถเรียนหรือศึกษาอ่านข้อมูลหาความรู้ทางออนไลน์ ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ดีที่สุดของการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวสอบธรรมศึกษาสอบธรรมสนามหลวง และถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีหนังสือเรียนประกอบเมื่อว่างจากการงานหรือมีเวลาว่างก็หยิบขึ้นมาอ่านบ้าง หรืออาจจะอ่านเนื้อหาที่มีในเว็บนี้อยู่แล้วก็ได้ครับ สำหรับท่านที่ไม่ชอบจับหนังสือ

สรุปผมคิดว่าธรรมศึกษาออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่ดีสำหรับฆราวาสทั่วไปและรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและพระภิกษุสามเณรที่กำลังเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาตรี โท เอก ได้เข้ามาอ่านมาติวเข้มด้วยบทความ หรือเก็งข้อสอบที่ผมเขียนไว้ และก็จะเป็นตัวช่วยผู้เรียนกันต่อไปเรื่อยๆ ครับถ้าหากยังมีการเรียนการสอบธรรมสนามหลวงกันอยู่ ^^

สุดท้ายก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ..ผู้เขียนเองพูดไม่ค่อยเก่ง
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.