กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ความงามที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก : การเขียนกระทู้ธรรม</h1>
ความงามประเภทนี้นับว่าเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของเรียงความแก้กระทุ้ธรรม ผู้เขียนจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนายและประสบการณ์อันเกิดจากทักษะมามากพอสมควร เพื่อที่จะเสนอเนื้อหาสาระอย่างสมบูรณ์ มีเหตุผล มีความหมายแจ่มแจ้งชัดเจนและมีเนื้อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปตามลำดับขั้นตอนเพื่อให้เกิดให้เกิดความไพเราะ น่าอ่าน และประทับใจผู้อ่าน

1. การใช้คำ
นอกจากผู้เขียนจะใช้คำได้ถูกต้องตามหลักภาษาแล้ว ยังจะต้องรู้จักเลือกสรรถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้ง ให้ความเหมาะสม มีพลัง สามารถชักจูงจิตใจผู้อ่าน ไม่ใช้คำตลาดหรือภาษาคำพูดสแลง คำพื้นเมืองหรือคำภาษาถิ่น คำภาษาต่างประเทศ คำเทคนิค คำภาษาหนังสือพิมพ์ และคำที่ไกลเกินความเข้าใจ 

2. การเรียบเรียงประโยค
การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมนั้น ประโยคที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง กล่าวคือ มีประธาน กริยา กรรม ให้ชัดเจน

3. ความสัมพันธ์ของเนื้อความและอรรถรส
คือจะต้องอธิบายเนื้อความให้อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้ ไม่นำเรื่องอื่นมาพูด แต่หากจำเป็นก็ต้องเลือกเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันมากที่สุด หรือทำให้เรื่องเดิมเด่นชัดขึ้น และข้อธรรมที่จะนำมาอ้างรองรับนั้น (กระทู้รับ) จะต้องเลือกข้อธรรมที่มีเนื้อหาความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับกระทู้บทตั้งให้ได้มากที่สุด ข้อนี้สำคัญมากครับ

ความงามประเภทนี้ควรจะควบคู่กับความงามที่มองเห็นได้ อธิบายไว้ในบทความ 


สุดท้ายก็อย่าลืมทำเข้าใจควบคู่กันไป เพื่อความสวยงามของภาษาการเขียนกระทู้ธรรม

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.