กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

10 ข้อที่ทำให้เสียคะแนนข้อสอบนักธรรม,สอบนักธรรม,สอบนักธรรมตรี-โท-เอก
นักธรรมบางท่านขาดความละเอียดรอบคอบความเอาใจใส่ในการทำข้อสอบของตัวเอง ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านมานั่งสอบในชั้นเดิมอีกครั้งในปีต่อไปได้เช่นกัน ผู้เรียนนักธรรมทุกชั้นแม้ว่าจะได้เรียนมาแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่แตกต่างกันของนักธรรมคือประสบการณ์การฝึกฝน ความละเอียดรอบคอบ การเอาใจใส่ในเนื้อหาวิชา สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อคะแนนสอบการทำข้อสอบของตัวท่านแน่นอน ดังนั้นบทความนี้จะทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำข้อสอบของท่านเสียใหม่ครับ

1. การไม่เขียนโจทย์
การเขียนโจทย์ก่อนทุกครั้งช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการตรวจข้อสอบของกรรมการผู้ตรวจธรรมสนามหลวง และยังบ่งบอกว่าผู้สอบนั้นให้ความสำคัญความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบ(ไม่มักง่าย)

2. ขาดหลักการตอบปัญหา
หลักการตอบปัญหาที่ว่านี้เป็นเทคนิคการเขียนตอบปัญหาที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ มีภูมิสมกับที่ได้ร่ำเรียนมาตลอดทั้งปี (ศิษย์มีครู) ไม่ใช่คิดอยากจะเขียนก็เขียนไปเลย นอกจากนี้หลักกการตอบปัญหายังสร้างเสน่ห์ ดึงดูดใจผู้อ่านอีกด้วยอ่านเพิ่มเติมที่ เคล็ดลับการตอบปัญหาข้อสอบสนามหลวง นะครับ

3. เขียนเลขอาราบิกลงไปในข้อสอบ
เวลาเขียนตอบปัญหาข้อสอบนักธรรมหากมีตัวเลขด้วยต้องเขียนเลขไทยเท่านั้น (เช่น ๑,,..๙)

4. ใช้ปากกาแดง/ปากกาหมึกซึม
ปากกาแดงห้ามใช้เก็บไว้ในกระเป๋าได้เลย การสอบนักธรรมทุกชั้นทุกวิชาไม่ว่าจะต้องขีดเส้นใต้ ขีดเส้นกั้นหน้ากระดาษ ขีดเส้นใต้คำตอบ ล้วนต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินและสีดำได้เท่านั้น

ปากกาหมึกซึมแม้จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำก็อย่าใช้ (ใช้หมึกธรรมดา) เพราะหากท่านเขียนข้อสอบไป ข้อสอบถูกบรรจุไว้ในซองในกล่องอีกที ทางสนามหลวงไม่ได้ตรวจข้อสอบของท่านทันทีนะครับ ท่านลองคิดสภาพดูนะครับว่าข้อสอบที่อยู่ในซองนานๆ อะไรจะเกิดขึ้น แนะนำอย่าใช้ดีกว่าครับ

5. ไม่ขีดเส้นกั้นหน้ากระดาษ
การขีดเส้นกั้นหน้ากระดาษช่วยให้มีความชัดเจนของข้อสอบ ดูง่าย อ่านง่าย ไม่สับสนและยังส่อว่าเป็นผู้ที่มีความเรียบร้อย ยิ่งถ้าหากใครลายมือไม่สวย อ่านยากอยู่แล้วก็ควรจะทำให้ใบกระดาษคำตอบของตัวเองมีความเรียบร้อยดูดี อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ตรวจข้อสอบดีกว่าครับ

6. เขียนตอบสลับข้อ/ตอบไม่หมดข้อ
แนะนำว่าการทำข้อสอบทุกครั้งยกเว้นวิชากระทู้ ผู้สอบจะต้องเขียนตอบไปทีละข้ออย่าสลับข้อเด็ดขาด คือต้องเรียงข้อตั้งแต่ข้อ1 ถึง ข้อ10 ไม่ใช่ตัวเองทำข้อไหนได้ก่อนหรืออยากเขียนข้อไหนก่อนก็เอาข้อนั้นมาเขียนก่อนแบบนี้ผิดนะครับ

กรณีหากยังทำข้อไหนไม่ได้ให้เผื่อเส้นบรรทัดไว้พอเขียนตอบได้หมด แล้วค่อยทำข้ออื่นก่อนก็ได้ แต่ต้องเรียงข้อเช่นเดิม

ตอบไม่หมด หมายถึง ข้อสอบในข้อนั้นถามกี่คำถาม ต้องการให้ตอบส่วนไหนบ้าง ให้ดูดีๆ แล้วค่อยเขียนตอบไปตามลำดับ ให้อ่านดูโจทย์ดีๆ ก่อนเขียน ยกตัวอย่าง

โจทย์: รากเหง้าของอกุศลเรียกว่าอะไร?  มีอะไรบ้าง?  เพราะเหตุใดจึงควรละเสีย?

จากโจทย์ด้านบนในข้อนี้มีอยู่ 3 คำถาม หรือ 3 ส่วนที่ต้องเขียนตอบไป ให้สังเกตเครื่อง ( ? ) บ้างข้ออาจจะไม่มีเครื่องหมายบอกแต่เป็นคำถามให้เราตอบก็ต้องเขียนตอบไปให้หมด ควรอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนเขียนทุกครั้ง และต้องเขียนตอบแบบทวนคำถามทุกครั้ง

7. เขียนข้อ/วรรคตอน/ไม่ต้องถูกต้อง
การเขียนข้อและวรรคตอนที่ไม่ถูกต้องมีผลต่อคะแนนสอบของท่านแน่นอน เพราะบางรูปเล่นเขียนคำตอบติดกันยาวเลย ไม่มีวรรค มีข้อ มีตอนให้ดูง่ายๆ ย่อมสร้างความหงุดหงิดให้ผู้ตรวจข้อสอบแน่นอน ฉะนั้นอย่าทำภาระให้ท่านเหล่านั้นเลย

8. ลายมืออ่านยาก
ถ้าหารู้ตัวว่าลายมือไม่สวยอยู่แล้ว ก็พยายามเขียนให้อ่านง่ายๆ สบายตา อักขระถูกต้องชัดเจน ตัวหนังสือเสม่ำเสมอ อย่าเขียนเล่นหาง และที่สำคัญดูแล้วต้องสะอาดตา

9. ตัวสะกดการันต์ผิด
การเขียนตัวสะกดการันต์ผิด โดยเฉพาะน้องเณรเขียนผิดบ่อย เช่นเขียนศัพท์ธรรมผิด ใส่การันต์ผิด เขียนภาษาไทยตกบ้าง หากจำเป็นต้องผิดจริงๆ ต้องให้ผิดน้อยที่สุดครับ เพราะมีผลต่อคะแนนของเรา

10. สกปรกเลาะเทอะ
กรณีที่ใบคำตอบของท่านสกปรกมากเกินไป เช่น มีลอยขีด ลอยลิขิต หรืออื่นๆ ดูแล้วไม่สวย ไม่สะอาดตา แนะนำให้ท่านเขียนแผ่นใหม่เลย เพื่อความสะอาดของใบคำตอบท่านเอง

อีกอย่างไม่ต้องคิดประหยัดกระดาษ เขียนหมดขอแผ่นใหม่ได้ เขียนให้เต็มที่ แสดงภูมิความรู้ให้เต็มที่ ให้สมกับที่ได้เรียนมาตลอดทั้งปี เพราะปีหนึ่งมีสอบแค่ครั้งเดียว เอาให้สอบได้ปีละชั้น จะได้ไม่ต้องมานั่งซ้ำซากเรียนชั้นเดิมอีก นอกเสียจากเป็นความรักส่วนตัว^^

แน่นอนว่าผู้เรียนนักธรรมย่อมมีความรู้มากน้อยแตกต่างกันไปแต่ละรูปแต่ละท่าน และสามารถเรียนรู้ให้ทันกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือประสบการณ์ การเขียน การตอบปัญหา สำนวนที่ใช้ รวมถึงหลักการ เทคนิคต่างๆ รวมถึงเหตุผลเบื้องต้นที่กล่าวมาล้วนเกิดจากการที่ผู้เรียนฝึกฝนทำบ่อยๆ เท่านั้น และยังบ่งบอกว่าตัวเราเองเป็นศิษย์มีครู

10 ข้อที่ทำให้เสียคะแนนในการทำข้อสอบนักธรรม,เรียนนักธรรม,สอบนักธรรม

ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.