กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจเรื่องธรรมศึกษา และอยากจะสอบธรรมศึกษาทดสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองว่ามีความเข้าใจในพระธรรมวินัยทางพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด การเรียนธรรมศึกษาและสอบธรรมสนามหลวงจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ดังนั้นผู้คิดจะสอบธรรมศึกษาธรรมสนามหลวงควรจะปฏิบัติและหลีกเหลี่ยงนิสัยที่ไม่ควรทำดังนี้
<h1>5 นิสัยที่ผู้สอบธรรมศึกษาไม่ควรทำอย่างยิ่ง</h1>

1. ไปสอบแต่ไม่เคยเรียนและศึกษามาก่อน
ผู้เรียนธรรมศึกษาที่ดีควรได้รับการเรียนธรรมศึกษามาแล้วและอาจจะศึกษาหาความรู้ได้ด้วยด้วยตนเองมาแล้ว หรืออย่างน้อยก็ควรมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา โดยเฉพาะวิชาเรียงความแก่กระทู้ธรรมจะต้องเคยแต่งเคยเขียน เข้าใจหลักการ รูปแบบมาพอสมควรแล้วเท่านั้น ถึงจะทำข้อสอบได้ดีไม่มีปัญหา

ผู้เรียนบางคนเห็นเพื่อนไปสอบธรรมศึกษาก็อยากจะสอบ แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรมาเลย พอเข้าห้องสอบคณะกรรมแจกกระดาษให้วิชาแรกคือวิชาเรียงความแก้กระทุ้ธรรม ยังหันมาถามอีกว่าเขียนยังไงหรือครับหรือค่ะ ตัวเองจะสอบอยู่แล้วยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไง เขียนยังไง นี่ก็เป็นนิสัยที่ไม่ควรทำนะครับ

บางคนไม่ได้เรียนธรรมศึกษามาเลยหรือไม่ได้ศึกษาเนื้อหามาเลย แต่ยากได้ใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาก็เข้าสอบเช่นเดียวกัน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรคิดควรทำนะครับ

2. สมัครเข้าสอบในวันสอบจริง
คุณไม่เคยทำงานในส่วนต้องรับผิดชอบเรื่องธรรมศึกษา หรือมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอบธรรมศึกษาก็คงไม่รู้ว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไร โดยเฉพาะการรวบรวมรายชื่อ พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ และส่งรายชื่อ ตลอดจนจัดการสอบธรรมสนามหลวง บางทีบางแห่งมีความยุ่งยากพอสมควร ดังนั้นการไปสมัครสอบในวันสอบจริงเท่ากับคุณไปเพิ่มภาระให้ท่านอีก แทนที่สิ่งเหล่านี้จะพร้อมแล้วเพราะนี่คือวันสอบจริง

ดังนั้นผู้เรียนที่ดีควรมีความพร้อมก่อนสอบทุกอย่าง และควรจะสมัครสอบก่อนเวลา อย่างช้าก่อนสอบสัก 1 เดือนก็ยังดี เพราะสำนักเรียนบางแห่งท่านต้องพิมพ์รายชื่อของผู้เข้าสอบให้เรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะมีการเปิดสอบธรรมสนามหลวงครับ

3. เข้าสอบไม่ครบทุกวิชา
สนามสอบบางทีบางแห่งต้องเจอกับเรื่องนี้ทุกปี เพราะผู้เข้าสอบบางคนสอบแค่วิชาเดียวหรือสองวิชา บางคนมาสอบวิชากระทู้ธรรมช่วงเช้า ช่วงบ่ายอีก 3 วิชานั้นหายไปเลยก็มี นี้ก็เป็นนิสัยที่ไม่ควรทำอย่างหนึ่งของผู้สอบธรรมศึกษา

ปีหนึ่งมีการสอบแค่ครั้งเดียววันเดียว สอบได้คือได้ สอบตกคือตก ก็ควรตั้งใจทำ..เป็นห่วงนะ^^

4. เข้าห้องสอบช้า
ผู้สอบธรรมศึกษาที่ดีไม่ควรเข้าห้องสอบช้ากว่ากำหนด 15 นาที และไม่ควรออกห้องสอบก่อนกำหนด 25 นาที

ตามระเบียบการจัดการสอบธรรมสนามหลวง ข้อที่ ๓.๘ “ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาช้ากว่ากำหนด ๑๕ นาที เข้าห้องสอบ และไม่ให้ออกจากห้องสอบ นักธรรม ห้ามออกก่อน ๓๐ นาที ธรรมศึกษา ห้ามออกก่อน ๒๕ นาที”

คุณควรจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของสนามหลวงและคณะกรรมการคุ้มห้องสอบอย่างเคร่งครัด และควรเข้าห้องสอบตามเวลาที่สนามสอบนั้นกำหนดไว้ด้วย

กรณีที่คุณมาช้าก็อาจจะได้สอบ เพราะว่าคณะกรรมผู้คุ้มห้องสอบท่านมีเมตตาสูง..^^
  
5. ทุจริตเวลาสอบ
ผู้สอบธรรมศึกษาที่ดีไม่ควรทำการทุจริตทุกรูปแบบ ขึ้นชื่อว่าทุจริตย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าภูมิใจ ที่สำคัญหากโดนจับได้คุณอาจโดนไล่ออกจากห้องสอบ หากไม่โดนไล่ออกท่านก็ต้องโดนเขียนหมายเหตุที่หัวกระดาษใบตอบด้วยปากกาสีแดงแน่นอน

ดังนั้นผู้สอบธรรมศึกษาที่ดีควรศึกษากฏระเบียบของทางสนามหลวงและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความพร้อมของตัวท่านเองและไม่สร้างภาระให้กับสนามสอบรวมถึงคณะกรรมผู้คุ้มห้องสอบ

สุดท้ายผู้เรียนธรรมศึกษาที่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาดีแล้ว มีความรู้ความเข้าใจพระธรรมวินัยแล้ว ต้องนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง จักเป็นเหตุให้เกิดผลคือความเจริญก้าวหน้าในชีวิต อำนวยคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและยังดำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป การนับถือพระพุทธศาสนาและเข้ามาศึกษธรรมวินัยจึงมีความหมายทั้งแก่ตนเองและสังคม นี่คือจุดมุ่งหมายของคำว่า “ธรรมศึกษา” ครับ
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.